Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank

Raport roczny 2018 > AKCJE I OBLIGACJE > Finansowanie dłużne PZU, Pekao oraz Alior Bank
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

W ramach finasowania dłużnego PZU posiada obligacje podporządkowane o wartości 2,25 mld zł oraz euroobligacje na kwotę 850 mln euro.

Obligacje PZU: PLPZU0000037 na kwotę 2,25 mld zł

30 czerwca 2017 roku PZU przeprowadził największą w historii emisję obligacji podporządkowanych (w polskich złotych) w sektorze finansowym w Polsce, będącą jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Solvency II. Obligacje o wartości 2,25 mld zł są oprocentowane stawką WIBOR6M + 180 pb. Dzień wykupu przypada na 29 lipca 2027 roku, czyli 10 lat od emisji, z opcją wcześniejszego wykupu po 5 latach.

Obligacje są notowane na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Celem emisji było uzupełnienie kapitałów własnych PZU, po transakcji nabycia pakietu 20% akcji banku Pekao, tak aby utrzymać wskaźnik Wypłacalność II na poziomie nie niższym niż 200%, określonym w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU.

Obligacje PZU: XS1082661551 na kwotę 850 mln euro

Grupa PZU (za pośrednictwem w 100% zależnej spółki PZU Finance AB) wyemitowała euroobligacje na łączną kwotę 850 mln euro, które są notowane na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych (Official List, Main Securities Market) oraz na rynku Catalyst ASO GPW/ Bondspot. Notowana seria obligacji (PZU0719) składa się z dwóch zasymilowanych serii (pod jednym kodem ISIN: XS1082661551) o wartości nominalnej 500 i 350 mln euro, wyemitowanych odpowiednio 3 lipca 2014 oraz 16 października 2015 roku.

Zobowiązania wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon jest płacony raz w roku. Data wykupu przypada na 3 lipca 2019 roku.

Emisja euroobligacji stanowiła realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Środki pozyskane z emisji miały na celu zwiększenie zaangażowania portfela lokat w inwestycje denominowane w euro, zarządzanie pozycją walutową oraz wykorzystanie finansowania dłużnego – tańszego od kapitału własnego.

Alior Bank

Publiczne oferty obligacji własnych

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Banku z 23 sierpnia 2017 roku, do 12 października 2018 roku Alior Bank posiadał otwarty drugi publiczny program emisji obligacji o wartości maksymalnej 1,2 mld zł, emitowanych w seriach w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego. Na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z Drugim Publicznym Programem Emisji, Alior Bank mógł wyemitować na terytorium Polski do 12 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, niepodporządkowanych lub podporządkowanych o wartości nominalnej równej 100 zł lub wielokrotności tej kwoty, o okresie zapadalności do 10 lat od dnia emisji danej serii obligacji, przy czym Zarząd Banku był uprawniony do ustalania warunków emisji poszczególnych serii obligacji podporządkowanych w taki sposób, aby:

  • łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu nie przekroczyła kwoty 600 mln zł;
  • jednostkowa wartość nominalna obligacji podporządkowanych wynosiła 400 tys. zł.

W 2018 roku w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Bank nie przeprowadzał emisji obligacji. 12 października 2018 roku zarówno Drugi Publiczny Program Emisji jak i prospekt emisyjny podstawowy wygasły.

Niepubliczne oferty obligacji własnych

Bank posiada program emisji obligacji własnych o wartości maksymalnej 2 mld zł ustanowiony na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku z 10 sierpnia 2015 roku. Rodzaj obligacji, tryb oferty i szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, ustalane są przez Zarząd Banku w drodze uchwał. W 2018 roku w ramach Programu Emisji Bank nie przeprowadzał żadnych emisji obligacji podporządkowanych natomiast przeprowadził jedną niepubliczną emisję krótkoterminowych obligacji zwykłych serii L.

Obligacje Alior Bank serii L: PLALIOR00243 na kwotę 15,2 mln zł

30 listopada 2018 roku Bank wyemitował w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach 1 520 krótkoterminowych obligacji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 15,2 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,15% w skali roku. Obligacje są 7-miesięczne, z dniem wykupu przypadającym 1 lipca 2019 roku. Obligacje nie są notowane.

Bank Pekao

Listy zastawne

W ramach uchwalonego w 2010 roku programu listów zastawnych Pekao za pośrednictwem spółki zależnej Pekao Bank Hipoteczny prowadzi emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych portfelem kredytowym. Program ograniczony jest do wysokości 2 mld zł. Listy zastawne Pekao Bank Hipoteczny, mają nadaną przez agencję Fitch, ocenę ratingową BBB+ z perspektywą stabilną.

Łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu listów zastawnych na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1,53 mld zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią 14,7%, od 1 roku do 3 lat 42,7%, od 3 lat do 5 lat 13,1% oraz od 5 lat do 10 lat 29,5% wartości nominalnej ogółem.

Obligacje Pekao Banku Hipotecznego

W celu dywersyfikacji źródeł finansowania w 2018 roku Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził emisję obligacji o wartości 300,0 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji emitenta do kwoty 1 mld zł. W 2018 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. uzyskał certyfikat jakości The Covered Bond Label, który świadczy o bezpieczeństwie i jakości emitowanych listów zastawnych oraz o wprowadzonych najwyższych standardach przejrzystości dla inwestorów.

Obligacje Pekao Leasing Sp. z o.o.

Ponadto Grupa Pekao posiadała na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z tyt. emisji obligacji własnych Pekao Leasing Sp. z o.o. w wysokości 1,68 mld zł. Obligacje z terminem wymagalności do 1 miesiąca stanowią 18,0%, do 3 miesięcy 34,6%, do 6 miesięcy 28,1%, do 1 roku 8,2% i do 3 lat 11,1% wartości nominalnej ogółem.

Obligacje podporządkowane

30 października 2017 roku Pekao uplasował pierwszą emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1,25 mld zł, która miała na celu podwyższenie współczynników kapitałowych. Obligacje mają 10-letni okres spłaty oraz prawo do przedterminowego wykupu po pięciu latach od emisji. Oprocentowanie zostało oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%. Po otrzymaniu 21 grudnia 2017 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego środki z emisji zostały przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku (kapitał Tier II).

W październiku 2018 roku Pekao wyemitował obligacje podporządkowane kolejnych serii B i C o wartości odpowiednio 550 mln i 200 mln. Obligacje mają 10-letni okres spłaty i oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej odpowiednio 1,55 p.p. (dla obligacji serii B) i 1,80 p.p. (dla obligacji serii C).

W rezultacie zakwalifikowania obligacji serii B oraz obligacji serii C jako instrumentów w kapitale Tier II nastąpi wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla banku i grupy kapitałowej banku o ok. 0,6 p.p.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All