Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Notowania akcji PZU

Raport roczny 2018 > AKCJE I OBLIGACJE > Notowania akcji PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

PZU zadebiutował na GPW w Warszawie 12 maja 2010 roku. Od dnia debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20 oraz WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv, WIG20TR, MSCI Poland. Od 2012 roku akcje PZU należą do indeksu zrównoważonego rozwoju RESPECT (potwierdzenie obecności 12 grudnia 2018 roku). 

Indeksy GPW

W 2018 roku indeks największych polskich spółek (WIG20) poruszał się w przedziale pomiędzy 2 083 – 2 630 punktów (w 2017: 1 957 - 2 552 punktów), kończąc ostatnią sesję w roku na poziomie 2 276 punktów (spadek o 7,5% r/r). Jeszcze słabiej zachowywały się w tym okresie indeksy małych i średnich spółek. Indeks mWIG spadł o 19,3% r/r, indeks sWIG spadł o 27,6% r/r.

Kurs akcji PZU

W 2018 roku akcje PZU utrzymywały się w czołówce najbardziej płynnych spółek na GPW. Z kapitalizacją ponad 37,9 mld złotych na koniec 2018 roku, PZU utrzymał czwartą pozycję pod względem kapitalizacji krajowych spółek notowanych na GPW. Udział PZU w obrotach całego parkietu wyniósł 8,4% (czwarte miejsce). Akcje PZU były też w pierwszej piątce akcji o najwyższej stopie zwrotu w indeksie WIG20 (10,1%), pozostałe 15 spółek wchodzących w skład indeksu zanotowało straty. Jednocześnie PZU był jedyną spółką z branży finansowej w indeksie WIG20, która wygenerowała pozytywną stopę zwrotu w 2018 roku.

Cena maksymalna akcji PZU w 2018 roku wyniosła 47,34 zł (według cen na zamknięciu), a cena minimalna 36,31 zł. W 2017 roku było to odpowiednio 49,06 zł i 32,82 zł.

Po skorygowaniu kursu PZU o wypłacone dywidendy (http:// stooq.pl/pomoc/?q=9&s=pzu) cena akcji na koniec 2018 roku wzrosła o 10,7% r/r. Najwyższe poziomy ceny były zbliżone do historycznych maksimów notowanych w 2017 roku, jednakże nie zostały one pokonane. 

Kurs akcji PZU

 

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w okresie 05.2010 – 12.2018

Min/max ceny akcji PZU na zamknięciu sesji w okresie 05.2010 – 12.2018

Źródło: www.infostrefa.com, www.msci.com

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010 – 12.2018

Kurs akcji PZU skorygowany o wypłacone dywidendy w okresie 05.2010 – 12.2018

Źródło: www.stooq.pl 

Kurs akcji PZU w 2018 roku osiągnął szczyt 26 stycznia przy wycenie 47,34 zł za akcję. Poziom ten okazał się zakończeniem mocnego ruchu wzrostowego z 2017 roku. Przez dalszą część roku kurs akcji cechował się dużą zmiennością, podążając przy tym za polskimi indeksami benchmarkowymi. Wzrost siły relatywnej PZU wobec indeksu WIG pojawił się dopiero w ostatnim kwartale. Na koniec 2018 roku wartość akcji PZU (po odcięciu z kursu wypłaconej dywidendy) wzrosła o 4,1% r/r wobec spadku indeksu WIG20 o 7,5% r/r. W ujęciu dochodowym (po uwzględnieniu dywidend) w całym roku 2018 PZU zanotowało 10,1% r/r stopy zwrotu w porównaniu do spadku WIG o 9,5% r/r.

Akcje PZU w 2018 roku utrzymywały bardzo wysoką płynność. Średni dzienny spread akcji PZU wyniósł zaledwie 7 pb. wobec 16 pb. średniego spreadu dla 20 najbardziej płynnych spółek. Udział akcji PZU w obrotach całego rynku osiągnął 8,4%, a wartość obrotu przekroczyła 17,2 mld zł. Średni dzienny wolumen obrotu akcjami PZU w 2018 roku wyniósł 1,7 mln akcji. Największy dzienny obrót (12,4 mln akcji) został zanotowany na spadkowej sesji (-1,4%) 21 września 2018 roku. Tak duży przepływ kapitału związany był z przeklasyfikowaniem Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez agencję FTSE Russel, która pozytywnie oceniła zmiany w polskim otoczeniu regulacyjnym, infrastrukturze, jakości rynku kapitałowego oraz doceniła kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego i rozwój rynku instrumentów pochodnych. W rezultacie Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków, do których zaliczane są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone. Jednocześnie poprzez zmianę tej klasyfikacji Polska trafiła do indeksu Stoxx 600. Sesja 21 września była ostatnią sesją, na której fundusze (głównie pasywne) dokonywały zmian w portfelach (głównie w trakcie fixingu zamknięcia). Skutki decyzji o reklasyfikacji będą możliwe do oceny dopiero w dłuższym terminie, jednak nieuzasadnione okazały się obawy o nadpodaż akcji, w związku ze zmniejszeniem udziału Polski w koszyku krajów rozwiniętych względem rozwijających się. Indeks WIG na zakończeniu sesji 21 września zanotował symboliczny wzrost.

Jednym z głównych czynników, który wpływał na zwiększoną fluktuację wyceny akcji PZU przez większą część 2018 roku, była niepewność w związku ze spekulacjami dotyczącymi możliwej fuzji Alior Bank i Pekeo i jej wpływu na PZU. 23 i 24 października 2017 roku banki poinformowały w raportach bieżących o rozpoczęciu prac mających na celu analizę opcji strategicznych w ramach Grupy PZU z uwzględnieniem potencjalnej transakcji połączenia. Po sesji 7 sierpnia 2018 roku banki podały do wiadomości informację o odstąpieniu od negocjacji i zakończeniu analiz. W uzasadnieniu pojawiła się informacja, że korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie oddzielna działalność banków i współpraca w ramach Grupy PZU. Rynek pozytywnie zareagował na tę informację. Cena akcji PZU na zamknięciu sesji 8 sierpnia 2018 roku wzrosła o 2,5% do 42,6 zł.

Wolumen obrotu (w transakcjach pakietowych pozasesyjnych) na akcjach PZU w 2018 roku wyniósł 9,5 mln (wzrost o 3,9% r/r). Stanowiło to ok. 2,3% wolumenu obrotu w transakcjach sesyjnych w całym 2018 roku.

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Kurs akcji PZU na tle WIG i WIG20

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

 

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2018 roku

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2018 roku

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

Zmienność

W odniesieniu do szerokiego rynku WIG, ryzyko systematyczne PZU wyrażone współczynnikiem beta (kurs akcji PZU względem indeksu WIG dla zmiennych dziennych) wyniosło w 2018 roku 1,23 (1,06 w 2017 roku). Wzrost współczynnika beta związany był ze słabym zachowaniem głównych polskich indeksów, które bez wyjątku zamknęły 2018 rok na minusie. Również w przekroju branżowym sytuacja nie była o wiele lepsza, jedynie WIG-paliwa zanotował pozytywny wynik. Na tym tle notowania akcji PZU zdecydowanie się wyróżniały, notując 4,1% wzrost (uwzględniając odcięcie wypłaconej dywidendy). Zanualizowane odchylenie standardowe dla dziennych zmian kursu akcji PZU wzrosło w 2018 roku o 3,5 p.p. r/r i wyniosło 27,1%. Analogiczne wartości dla WIG i WIG20 wzrosły o 3,4 p.p. i 3,7 p.p., do odpowiednio 15,2% i 18,7%, co było zgodne z globalnym trendem wzrostu zmienności w 2018 roku.

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy PZU (Total Shareholder Return), na którą składa się zmiana ceny akcji oraz wartość wypłaconej dywidendy, wyniosła na koniec 2018 roku 10,1% (w latach 2016, 2017 było to odpowiednio 3,7% i 31,2%). Wynik PZU osiągnięty w porównaniu do najbardziej adekwatnej grupy porównawczej (indeks WIG20TR) był w 2018 roku istotnie wyższy niż w 2017 roku, przewyższając benchmarkowy indeks w 2018 roku o 15,5 p.p. w porównaniu do 2,3 p.p. w 2017 roku.

Stopa dywidendy z akcji PZU wypłaconej w 2018 roku (2,50 zł na akcję), liczona do ceny akcji na koniec 2017 roku tj. 42,16 zł, wyniosła 5,9%. Jest to wynikiem o 4 p.p. wyższym od stopy dywidendy dla indeksu WIG20TR2. Stopa dywidendy dla indeksu WIG-banki wyniosła 3,4%.

Wskaźniki

Na koniec 2018 roku akcje PZU charakteryzowała wysoka wartość wskaźnika C/WK na poziomie 2,5 tj. dwukrotnie powyżej średniej dla spółek ubezpieczeniowych w Europie. W opinii analityków jest to uzasadnione wysokim wskaźnikiem ROE, który na koniec 2018 roku wyniósł 22,1%.

Wskaźniki

Statystyka akcji PZU 2018 2017 2016 2015 2014
Kurs maksymalny (zł) 47,34 49,06 36,3 50,87 51,1
Kurs minimalny (zł) 36,31 32,82 24,38 31,43 40,9
Kurs na ostatniej sesji w roku (zł) 43,9 42,16 33,21 34,02 48,6
Średni kurs na sesję (zł) 41,48 42,53 30,76 43,72 45,22
Wartość obrotów (mln zł) 17 183 18 902 16 755 20 145 18 401
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł) 69,6 75,6 66,8 80,3 73,9
Liczba transakcji (szt.) 926 486 985 515 1 046 398 835 471 621 224
Średnia liczba transakcji na sesję 3 751 3 942 4 169 3 329 2 495
Wolumen obrotu (szt.) 415 380 500 448 832 864 558 496 833 470 048 842 407 247 220
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 1 681 702 1 795 331 2 225 087 1 872 705 1 635 531
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 37 908 36 406 28 677 29 377 41 967

Wycena PZU na tle grupy porównawczej (C/WK i ROE)

Wycena PZU na tle grupy porównawczej (C/WK i ROE)

Źródło: Bloomberg (3kw. 2018); PZU (3 kw.2018)

Akcje PZU* 2018 2017** 2016 2015 2014
C/WK (P/BV) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,5x 2,6x 2,2x 2,3x 3,2x
WKNA (zł) BVPS (PLN) Wartość księgowa na akcję 17,3 16,3 15 15 15,3
C/Z (P/E) Cena / zysk netto na akcję 11,8x 12,6x 14,8x 12,5x 14,1x
ZNA (zł) EPS (PLN) Zysk (strata) netto właścicieli/ ilość akcji 3,7 3,4 2,2 2,7 3,4

* kalkulacja na danych Grupy PZU (wg MSSF); cena akcji i wartość księgowa na koniec roku; zysk netto za okres 12 miesięcy; liczba akcji PZU: 863 523 000
** dane przekształcone

  

2 GPW, https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_kwartalne/20184_ GPW.xls

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All