Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Rating emitenta

PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Rating zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.

W 2018 roku nie były dokonywane zmiany oceny ratingowej oraz perspektywy dla PZU, natomiast agencja ratingowa S&P Global Ratings dwukrotnie potwierdziła (25 czerwca i 31 października) rating siły finansowej i rating wiarygodności kredytowej PZU na poziomie A- z perspektywą stabilną.

Rating kraju

12 października 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła ocenę ratingową Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Ocena ratingowa dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej pozostała w ratingu S&P na poziomie A-2.

Rating Polski

 Kraj Obecnie Poprzednio
Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
Rzeczpospolita Polska
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A /Stabilna/ 12 października 2018 A- /Pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) A- /Stabilna/ 12 października 2018 BBB+ /Pozytywna/ 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-1 12 października 2018 A-2 13 kwietnia 2018
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 13 kwietnia 2018 A-2 13 kwietnia 2018

Źródło: S&P Global Ratings

 

Rating PZU

 Nazwa zakładu Obecnie Poprzednio
Rating oraz perspektywa Data aktualizacji Rating oraz perspektywa Data aktualizacji
PZU
Rating siły finansowej A- /Stabilna/ 27 października 2017 A- /Negatywna/ 31 października 2016
Rating wiarygodności kredytowej A- /Stabilna/ 27 października 2017 A- /Negatywna/ 31 października 2016
PZU Życie        
Rating siły finansowej A- /Stabilna/ 27 października 2017 A- /Negatywna/ 31 października 2016
Rating wiarygodności kredytowej A- /Stabilna/ 27 października 2017 A- /Negatywna/ 31 października 2016
TUW PZUW        
Rating siły finansowej A- /Stabilna/ 25 czerwca 2018    

Źródło: S&P Global Ratings

   

Rating euroobligacji

20 czerwca 2014 roku agencja Standard & Poor’s przyznała rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A- dla euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB. W październiku 2015 roku nastąpiła emisja obligacji PZU o wartości 350 mln euro. Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”. 12 października 2015 roku analitycy S&P określili rating nowej emisji również na poziomie A-. 21 stycznia 2016 roku, w związku z obniżeniem ratingu PZU (co było konsekwencją obniżenia ratingu Polski), został również obniżony rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ) do poziomu BBB+. Jest to nadal tzw. „rating inwestycyjny”.

Rating euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB (publ)

   Obecnie Poprzednio
Rating Data przyznania / aktualizacji Rating Data przyznania / aktualizacji
EUR 350 mln do 7 marca 2019 BBB+ 21 stycznia 2016 A- 12 października 2015
EUR 500 mln do 7 marca 2019 BBB+ 21 stycznia 2016 A- 20 czerwca 2014

Źródło: S&P Global Ratings

 

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao

Bank Pekao współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings oraz Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

Na 31 grudnia 2018 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao były następujące:

Rating (Fitch) Bank Pekao Poland
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB+ A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F2
Ocena viability bbb+ -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia Brak wsparcia -
Perspektywa Stabilna Stabilna

17 października 2018 roku Fitch Ratings obniżył ocenę długoterminową IDR z ”A-” na ”BBB+”; podwyższył perspektywę długoterminowej oceny IDR z ”Negatywnej” na ”Stabilną” oraz obniżył Viability Rating (VR) z ”a-” na ”bbb+”. Pozostałe oceny Banku Fitch Ratings potwierdziła na niezmienionych poziomach.

16 lipca 2018 roku S&P Global Ratings wprowadziła nową kategorię ocen ratingowych ”Rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR)”.

15 października 2018 roku S&P Global Ratings potwierdziła oceny Banku Pekao i równocześnie podwyższyła ocenę długookresową Banku w ramach „Ratingu kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR)” z „BBB+” do „A-”. Rating krótkoterminowych zobowiązań w ramach RCR dla Banku utrzymano na poziomie „A-2”.

Rating (S&P Global Ratings) Bank Pekao Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb -
Perspektywa Stabilna Stabilna
S&P Global Ratings (ocena kontrahenta w przypadku przymusowej restrukturyzacji)    
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2 -
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2 -

Moody's Investors Service Ltd. (oceny niezamawiane przez bank) Bank Pekao Polska
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa1 -
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A1(cr) -
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr) -
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Long-term Counterparty Risk Rating) A1 -
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Short-term Counterparty Risk Rating) Prime-1 -

Rating Alior Banku

5 września 2013 roku agencja Fitch Ratings Ltd. nadała Alior Bank rating podmiotu na poziomie BB z perspektywą stabilną. 5 lutego 2018 roku agencja Fitch Ratings Ltd. utrzymała na poziomie BB rating podmiotu nadany Alior Bank zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. 30 stycznia 2019 roku Fitch Ratings obniżyła perspektywę ratingu Alior Bank do stabilnej.

16 stycznia 2019 roku agencja S&P Global Ratings nadała podmiotowi Alior Bank rating długoterminowy emitenta („Long-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘BB’ z perspektywą stabilną oraz rating krótkoterminowy emitenta („Short-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘B’.

Fitch Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) B F2
Ocena viability bb -
Ocena wsparcia 5 -
Minimalna ocena wsparcia 'No Floor' -
Perspektywa Stabilna Stabilna

S&P Global Ratings Alior Bank Polska
Ocena długookresowa w walutach obcych BB A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BB A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych B A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej B A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bb- -
Perspektywa Stabilna Stabilna

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All