Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Relacje inwestorskie PZU

Raport roczny 2018 > AKCJE I OBLIGACJE > Relacje inwestorskie PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki i zapewnienia równego dostępu do informacji. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”.

Struktura akcjonariatu PZU

Na 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała informacje na temat dwóch akcjonariuszy kontrolujących powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu PZU: Skarb Państwa RP (34,2%) i NN OFE/NN DFE5 (5,1%)6 

Według badania7 przeprowadzonego na koniec 2018 roku, struktura akcjonariatu PZU pozostawała stabilna i zdywersyfikowana. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 0,6 p.p. r/r do 35,0%, kosztem spadku inwestorów krajowych, co głównie było związane ze zmniejszeniem zaangażowania inwestorów indywidualnych. Rok 2017 (będący punktem odniesienia) był rekordowy dla tej Grupy inwestorów, co było związane m.in. z bardzo dużymi wzrostami głównych indeksów rynku (WIG20 26,4%, WIG 23,2%). Jednocześnie udział inwestorów indywidualnych w obrotach na całym rynku regulowanym w 2018 roku spadł do 12% (-4 p.p.). Udział inwestorów indywidualnych (PZU) zlokalizowanych poza granicami Polski utrzymał się na zbliżonym poziomie do roku 2018 i wyniósł 1,0%.

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów

Struktura akcjonariatu PZU - główne grupy inwestorów

Źródło: IPREO

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU 2014 – 2018

Udział OFE i TFI w strukturze akcjonariatu PZU 2014 – 2018

Źródło: IPREO

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2014-2018

Inwestorzy z Ameryki Północnej 2014-2018

Źródło: IPREO 

Na koniec 2018 roku struktura polskich inwestorów instytucjonalnych pozostawała stabilna. Udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU na koniec 2018 roku wyniósł odpowiednio 17,4% (-0,6 p.p.) i 4,9% (+0,5 p.p.). 

Wzrost inwestorów zagranicznych w 2018 roku to głównie zasługa kapitału płynącego z Ameryki Północnej, który w ciągu ostatnich pięciu lat urósł aż o 8,1 p.p.

W przypadku akcjonariuszy instytucjonalnych z Europy (z wyłączeniem polskiego Skarbu Państwa) dominującą pozycję w dalszym ciągu utrzymywali inwestorzy z Wielkiej Brytanii. Natomiast w odróżnieniu do roku 2017 rosło zaangażowanie niemieckich funduszy, których udział wzrósł z 1,7% do 2,5% (licząc w odniesieniu do akcjonariuszy instytucjonalnych z Europy, z wyłączeniem Skarbu Państwa).

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)

Źródło: IPREO

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

W 2018 roku PZU kontynuował organizację cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli Zarządu w związku z publikacją wyników kwartalnych. Dodatkowym ważnym wydarzeniem było ogłoszenie strategii. Wszystkie wydarzenia korporacyjne dedykowane uczestnikom rynku kapitałowego były transmitowane na żywo w internecie (z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski). Nagrania z tych spotkań są dostępne na stronie internetowej PZU w sekcji relacji inwestorskich https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/do-pobrania. 

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany po raz kolejny zostały zaprezentowane w formie Raportu Rocznego online raportroczny2017.pzu.pl. Użytkownicy dostali do dyspozycji narzędzia pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych, makroekonomicznych oraz wyników finansowych. W raporcie znalazły się interaktywne infografiki, animacje oraz materiały video, które w zwięzły sposób prezentują działalność Grupy PZU w 2017 roku.

Najważniejsze wydarzenia

 

W 2018 roku w ramach nowej odsłony portalu www.pzu. pl została również odświeżona sekcja poświęcona relacjom inwestorskim www.pzu.pl/ri. Zmodyfikowana strona internetowa gwarantuje łatwy dostęp do wielu informacji. Z odświeżonej wersji portalu można również wygodnie korzystać na smartfonie, a przekaz wizualny uatrakcyjniony jest poprzez wykorzystanie mikroanimacji. Zmianę sposobu komunikacji wspierają rozwiązania z zakresu UX (doświadczenie użytkownika).

[QR KOD]

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych

W 2018 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 2 (w 2017: 3) non-deal roadshows w Nowym Jorku, Bostonie i Chicago oraz w Tokio;
 • 14 (w 2017: 12) zagranicznych konferencjach finansowych z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 6 (w 2017: 4) konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Warszawie;

w czasie których miało miejsce 241 spotkań (w 2017: 161) z 437 zarządzającymi (w 2017: 368 zarządzającymi).

Ponadto, w 2018 roku PZU aktywnie spotykał się z inwestorami i analitykami w siedzibie spółki. Odbyło się ok. 50 spotkań i telekonferencji z ok. 80 inwestorami instytucjonalnymi oraz ok. 70 spotkań i telekonferencji z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU.

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2018 roku (liczba wizyt)

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2018 roku (liczba wizyt)

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W 2018 roku PZU prowadził aktywny dialog z inwestorami indywidualnymi dostarczając im rzetelnej i aktualnej informacji na temat działalności PZU, branży ubezpieczeniowej oraz wyników finansowych. W tym zakresie PZU realizował zarówno projekty ukierunkowane na komunikację (m.in. raport online, newsletter, factsheet, mailing), jak i podejmował pro-aktywne działania mające na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu inwestorom z przedstawicielami Spółki, w szczególności:

 • po raz ósmy uczestniczył w największej w Polsce konferencji dla inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XXII edycji konferencji WallStreet w Karpaczu;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji kwartalnych wyników finansowych oraz 1 czat po publikacji Strategii #nowePZU.

PZU nieprzerwanie od 2012 roku uczestniczy w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, realizowanym przez Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.  

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków, jak i media. W 2018 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie m. in. następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce dla CFO Grupy PZU Tomasza Kulika w badaniu Extel 2018, w rankingu najlepszych CFO dla relacji inwestorskich w Polsce;
 • II miejsce dla relacji inwestorskich w badaniu Extel 2018, w rankingu najlepszych relacji inwestorskich w Polsce;
 • I nagrodę główną w konkursie „The Best Annual Report 2017” w kategorii „Banki i instytucje finansowe”;
 • nagrodę specjalną za najlepszy raport roczny on-line w kategorii „Banki i instytucje finansowe”;
 • wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności zarządu w kategorii „Banki i instytucje finansowe”;
 • wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF/MSR w kategorii „Banki i instytucje finansowe.

Cele RI na 2019 rok

Główne cele relacji inwestorskich PZU na 2019 rok:

 • umacnianie dobrych relacji pomiędzy Zarządem PZU a środowiskiem inwestorskim zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym;
 • zapewnienie zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU wśród inwestorów i analityków;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji i obligacji PZU – poprzez kontynuację działań pro-inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów, w szczególności zwiększenie nacisku na dotarcie do inwestorów z Azji;
 • zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU, poprzez dostarczenie analitykom banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • zwiększenie pokrycia analitycznego sell-side w szczególności wśród zagranicznych banków inwestycyjnych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu w celu dostosowania najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich;
 • rozwój narzędzi cyfrowych lepiej adresujących potrzeby inwestorów m.in. implementacja nowych rozwiązań do raportu rocznego online oraz poprawa funkcjonalności serwisu relacji inwestorskich;
 • poszerzenie zakresu raportowania niefinansowego.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All