Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Sektor bankowy na GPW

Raport roczny 2018 > AKCJE I OBLIGACJE > Sektor bankowy na GPW
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sytuacja w sektorze bankowym

W 2018 roku indeks WIG-banki3 spadł o 12,1% r/r, tj. 2,6 p.p. więcej niż indeks WIG. Pogorszenie się sentymentu w stosunku do banków (w 2017 roku WIG-banki urósł o 35,4% r/r, pokonując WIG o 12 p.p.) to m.in. odpowiedź rynku na bierną postawę „wait and see” Rady Polityki Pieniężnej (RPP), wobec podwyżek stóp procentowych. Uzasadnieniem takiego zachowania RPP był niski poziom inflacji, tj. poniżej celu NBP na poziomie 2,5% oraz jej struktura niemająca podstaw we wzroście popytu rynku towarów i usług, a stymulowana głównie przez ceny energii. Spadek wycen aktywów bankowych w Polsce to także efekt pogorszenia się globalnego sentymentu, indeks STOXX Banks (w ujęciu dywidendowym, EUR) zmalał w 2018 roku o ponad 30%.4

Pomimo spadających wycen banków na giełdzie, kondycja biznesu bankowego utrzymywała się na dobrym poziomie. Banki zanotowały wzrosty akcji kredytowej oraz samego wyniku odsetkowego, co głównie było związane z wysokim tempem wzrostu gospodarczego i płac w Polsce, a także spadającą stopą bezrobocia. Z drugiej strony, większa presja regulacyjna wpłynęła na spadek wyniku z opłat i prowizji. Tym niemniej zysk sektora bankowego już w listopadzie 2018 roku wyraźnie przekroczył zysk sektora w całym 2017 roku. 

Wyceny banków pozostawały również pod wpływem czynników lokalnych związanych z sytuacją z Getin Bank oraz Idea Bank. W związku z ich problemami finansowymi i gwałtownym odpływem depozytów (szczególnie w przypadku Getin Bank), pojawiły się obawy o ewentualne działania naprawcze i potencjalne zaangażowanie innych mocnych kapitałowo polskich banków. Spowodowało to także pojawienie się obaw o wyższy wzrost składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), które wg analityków musiałby wzrosnąć z ok. 2 mld zł do 3 mld zł rocznie, aby mimo potencjalnych dodatkowych kosztów, fundusz osiągnął założone docelowe poziomy funduszy do 2030 roku. W dalszym ciągu utrzymywało się również ryzyko związane z przewalutowaniem kredytów we frankach. 

Ceny akcji banków kontrolowanych przez PZU, tj. Pekao (w Grupie PZU od 7 czerwca 2017 roku) i Alior Bank (w Grupie PZU od 18 grudnia 2015 roku) spadły w 2018 roku odpowiednio o 9,7% (z uwzględnieniem dywidendy) i 33,1%. Relatywnie słabsze zachowanie Alior Bank względem indeksu WIG-banki wynikało po części z obaw inwestorów o realizację ambitnej strategii w kontekście wielu zmian w zarządzie oraz spekulacji dotyczących możliwego dalszego udziału banku w konsolidacji sektora bankowego w Polsce.

Pekao w 2018 roku wypłaciło 7,9 zł dywidendy na akcję (100% zysku), co implikowało stopę dywidendy na poziomie 6,1% (w stosunku do ceny akcji na koniec 2017 roku). Stopa dywidendy dla indeksu WIG-banki wyniosła 3,4%.

Banki na GPW w 2018 roku

Banki na GPW w 2018 roku

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

 

3 Indeks dochodowy (przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru)
4 https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX7E

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All