Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Biznes > Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sytuacja na rynku

Na koniec grudnia 2018 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 257 mld zł wobec 279 mld zł na koniec roku poprzedniego – co oznacza spadek o blisko 8%.

W 2018 roku, zgodnie z szacunkami serwisu Analizy Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych przez TFI na krajowym rynku było ujemne i wyniosło ponad 22 mld zł. To był trudny rok dla całego rynku funduszy inwestycyjnych, szczególnie mocno odczuł to jednak segment funduszy niepublicznych – ich aktywa stopniały o ponad 16,3 mld zł. Niesprzyjająca koniunktura i wydarzenia rynkowe spowodowały spadek aktywów funduszy akcyjnych o ponad 7,8 mld zł oraz funduszy absolutnej stopy zwrotu – o 6,2 mld zł.

Jedynym segmentem rynku, który zanotował wzrost były fundusze gotówkowe i pieniężne (wzrost aktywów o ponad 15 mld zł).

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2018 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Działalność TFI PZU

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU). Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Plany Oszczędnościowe (PPO), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI) oraz Grupowe Plany Emerytalne (GPE), w ramach których dostępne są dodatkowo Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Na koniec 2018 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 36 funduszy i subfunduszy, z czego 29 było oferowanych klientom spoza Grupy – w październiku oferta powiększyła się o 6 nowych subfunduszy w ramach funduszy pasywnych inPZU SFIO Parasolowy dostępnych poprzez nowoczesną platformę inpzu.pl. TFI PZU rozpoczęło również oferowanie usługi zarządzania aktywami na zlecenie.

Na koniec grudnia 2018 roku, TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości blisko 19,8 mld zł, co oznacza 7,7% udział w rynku. Tym samym TFI PZU jest jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce - na 31 grudnia 2018 roku zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji w Polsce według raportów IZFiA (Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami). TFI PZU jest także liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród instytucji działających na tym rynku - z aktywami netto w wysokości 5,3 mld zł.

Na koniec 2018 roku poziom aktywów netto funduszy zarządzanych przez TFI PZU pozostał na poziomie zbliżonym do stanu z końca 2017 roku. W obszarze najpopularniejszych rozwiązań należy zwrócić uwagę na przyrost aktywów w funduszu PZU Oszczędnościowy (dawny PZU Gotówkowy) +350 mln zł, PZU PD Polonez +200 mln zł, inPZU Obligacje Polskie +210 mln zł, PZU Sejf+ +153 mln zł, inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +108 mln zł, inPZU Akcje Polskie oraz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych po ok +100 mln zł.

Fundusze, w których aktywa netto zanotowały największy spadek aktywów na koniec 2018 roku to: PZU SFIO Universum, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Medyczny (dawny PZU Energia Medycyna Ekologia), PZU FIZ FORTE, PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek.

Na zmianę wartości aktywów poszczególnych funduszy największy wpływ miały:

  • aktywna sprzedaż funduszy w ramach Pracowniczych Planów Emerytalnych;
  • aktywna sprzedaż PZU Oszczędnościowy oraz PZU Sejf+ dla klientów detalicznych;
  • uruchomienie nowej linii produktowej funduszy pasywnych inPZU SFIO Parasolowy;
  • trudna sytuacja na rynku akcyjnym determinująca odpływy z funduszy tej klasy;
  • negatywny sentyment na rynku krajowym związany z funduszami o charakterze zamkniętym. 

Aktywa netto TFI PZU (w mld zł)

 

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i ich wyniki zależeć będą przede wszystkim od:

  • sytuacji makroekonomicznej: przede wszystkim tempa wzrostu gospodarczego i zmian inflacji w kraju i w Europie;
  • działań banków centralnych (FED, ECB, Bank of Japan, People’s Bank of China) determinujących globalną podaż pieniądza i płynność na rynkach finansowych;
  • natężenia globalnego protekcjonizmu, w szczególności przebiegu konfliktu handlowego USA-Chiny;
  • koniunktury panującej na rynkach finansowych;
  • globalnej sytuacji geopolitycznej (wzrost sił populistycznych w Europie, Brexit, napięcia na Bliskim Wschodzie) i w kraju (podwójne wybory).
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All