Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (PZU, LINK4 oraz TUW PZUW)

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Biznes > Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (PZU, LINK4 oraz TUW PZUW)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sytuacja na rynku

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce liczony składką przypisaną brutto w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku urósł łącznie o 2 038 mln zł (+7,3%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Największy wpływ na wyższy poziom składki miał wzrost sprzedaży ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych (o 546 mln zł, +11,1% z czego 148 mln zł dotyczyło działalności pośredniej) oraz ubezpieczeń Auto Casco (o 496 mln zł, +8,8%) i OC komunikacyjnych (o 385 mln zł, +3,3%) głównie jako efekt znacznego wzrostu średniej składki (konsekwencja wprowadzanych począwszy od 2016 roku podwyżek cen) oraz wyższego poziomu składki pochodzącej z działalności pośredniej (wzrost w OC komunikacyjnych o 36 mln zł w porównaniu rok do roku).

Ponadto, na wzrost całego rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych pozytywny wpływ miała wyraźnie wyższa sprzedaż ubezpieczeń następstw wypadków i choroby (o 263 mln zł, +15,0%), odpowiedzialności cywilnej ogólnej (o 174 mln zł, +11,6%) oraz świadczenia pomocy (o 143 mln zł, +20,0%). Spadek składki widoczny był jedynie w ubezpieczeniach różnych ryzyk finansowych (o 51 mln zł, -7,7%) jako efekt zmiennej koniunktury na rynku ubezpieczeń finansowych oraz w ubezpieczeniach ochrony prawnej (o 2 mln zł, -2,4%).

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (w mln zł)

* w tym wzrost składki w Grupie AXA o 835 mln zł w wyniku m.in. przeniesienia w październiku 2016 roku działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce oraz portfela ubezpieczeń Avanssur S.A. Oddział w Polsce do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2018, Rynek ubezpieczeń 3/2017, Rynek ubezpieczeń 3/2016, Rynek ubezpieczeń 3/2015, Rynek ubezpieczeń 3/2014.

Cały rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w okresie trzech kwartałów 2018 roku wypracował wynik netto na poziomie 3 749 mln zł co stanowi przyrost o 739 mln zł wobec osiągniętego w analogicznym okresie 2017 roku. Bez uwzględnienia dywidendy od PZU Życie zysk netto rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych zwiększył się o 911 mln zł (57,7%).

Wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, po trzech kwartałach 2018 roku wzrósł o 860 mln zł do poziomu 2 367 mln zł. Największy wpływ na zmianę miał wzrost wyniku technicznego w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód rzeczowych o 415 mln zł (efekt znacznego wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym spadku wartości odszkodowań i świadczeń) oraz w grupie ubezpieczeń Auto Casco o 279 mln zł oraz OC komunikacyjnych o 226 mln zł.

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - udział w składce przypisanej brutto za 3 kwartały 2018 roku (w %)

 

* Grupa PZU - PZU, LINK4, TUW PZUW
** Udział Grupy PZU na rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych z działalności bezpośredniej po 3 kwartałach 2018 roku
Grupy kapitałowe: Allianz – Allianz, Euler Hermes; Ergo Hestia – Ergo Hestia, Talanx – Warta, Europa; VIG – Compensa, Inter-Risk, Generali - Generali, Concordia
Źródło: KNF Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2018

Wzrost wyniku technicznego w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych to przede wszystkim efekt wzrostu składki zarobionej (wzrost o 1 936 mln zł, +14,5%), na skutek podwyżek cen wprowadzonych w ostatnich latach przewyższający tempo wzrostu odszkodowań (wzrost o 1 068 mln zł, +10,9%) mimo uwzględnienia doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne.

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - składka przypisana brutto vs wynik techniczny (w mln zł)

Składka przypisana brutto vs wynik techniczny 1 stycznia - 30 września 2018 1 stycznia - 30 września 2017
PZU* Rynek Rynek bez PZU PZU* Rynek Rynek bez PZU
Składka przypisana 10 735 29 893 19 157 10 264 27 854 17 590
Wynik techniczny 1 306 2 367 1 061 853 1 507 654

* zawiera LINK4 oraz TUW PZUW
Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2018, Rynek ubezpieczeń 3/2017, dane PZU

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych

 

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wynik techniczny obniżył się w porównaniu do 2017 roku przede wszystkim w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej (spadek o 116 mln zł, w tym o 103 mln zł w działalności bezpośredniej) oraz ubezpieczeń kredytu i gwarancji (spadek o 5 mln zł, w tym 3 mln zł dotyczyły działalności bezpośredniej).

W ramach Grupy PZU działalność na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce prowadzą: podmiot dominujący Grupy, tj.: PZU, LINK4, oraz TUW PZUW.

Na przestrzeni ostatnich lat, Grupa PZU, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszerza swoją ofertę zarówno dla klienta detalicznego jak i korporacyjnego (powołanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych), tym samym utrzymując wysoki udział w rynku.

Po 3 kwartałach 2018 roku Grupa PZU posiadała 35,9% udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wobec 36,8% w analogicznym okresie 2017 roku (odpowiednio 34,8% i 35,8% z działalności bezpośredniej) odnotowując spadek przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności portfela.

Po trzech kwartałach 2018 roku wynik techniczny Grupy PZU (PZU łącznie z LINK4 i TUW PZUW) stanowił 55,2% wyniku technicznego rynku (wynik techniczny Grupy PZU na poziomie 1 306 mln zł wobec wyniku technicznego rynku na poziomie 2 367 mln zł).

Łączna wartość lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na koniec III kwartału 2018 roku (bez uwzględnienia lokat w jednostkach podporządkowanych) wyniosła 58 749 mln zł i wzrosła w porównaniu do końca 2017 roku o 9,7%.

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych łącznie oszacowały wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto na poziomie 52 110 mln zł, co stanowiło wzrost o 6,9% względem końca 2017 roku.

Działalność PZU

PZU, będąc podmiotem dominującym Grupy PZU, oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na koniec 2018 roku najistotniejszą grupę produktów stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne zarówno pod względem liczby umów ubezpieczenia, jak również udziału składki w łącznej wartości składki przypisanej brutto.

Wobec zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w 2018 roku PZU dostosowywał ofertę do nowych zainteresowań i potrzeb klientów wdrażając nowe produkty i innowacyjne rozwiązania.

W zakresie ubezpieczeń masowych PZU:

 • wprowadził do oferty kolejne ubezpieczenia zdrowotne PZU Plan na Zdrowie będące elastyczną propozycją opieki medycznej oferowanej zarówno osobom fizycznym (również prowadzącym działalność gospodarczą) jak i firmom i instytucjom. Klient w zależności od wybranego wariantu otrzymuje, do ubezpieczenia podstawowego, pakiet świadczeń zdrowotnych dostosowując zakres opieki medycznej do swoich potrzeb. Oferta wyróżnia się spośród dostępnych na rynku, oferując szerokie wsparcie w razie problemów zdrowotnych po wypadku – Plan na Zdrowie oraz W Ciężkiej Chorobie, W Leczeniu Nowotworu jak również na co dzień – W Trosce o Ciebie;
 • wprowadził do sprzedaży internetowej ubezpieczenie Pewnie na Rower przygotowane z myślą o jak najszerszej ochronie rowerzystów. Po raz pierwszy klient otrzymuje możliwość zawarcia ubezpieczenia na sezon rowerowy co w praktyce oznacza, że ochrona trwa 7 miesięcy, niezależnie od momentu złożenia wniosku. Klient zyskuje możliwość ubezpieczenia zarówno nowego roweru jak i używanego do czterech lat. Podstawą ubezpieczenia jest NNW na rower, do którego możemy dodać OC rowerzysty, casco roweru czyli ochronę na wypadek kradzieży lub zniszczenia jak i ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie chroni osobę wskazaną w polisie co oznacza, że może nią być zarówno użytkownik roweru jak i jego właściciel a ochrona OC i NNW działa niezależnie od faktu posiadania roweru jak również czy ubezpieczony korzysta z roweru wypożyczonego;
 • wdrożył „szybką ścieżkę sprzedażową” dla produktu PZU Dom. Nowy front-end pozwala na błyskawiczne przygotowanie oferty dostosowanej do profilu klienta jednocześnie w trzech wariantach różniących się zakresem ochrony. System w swojej prostocie i intuicyjności jest zbliżony do ubezpieczeń Direct;
 • wprowadził rozwiązanie produktowe w PZU Auto AC pozwalające na wykorzystanie w pełni możliwości powstałych w wyniku projektu „Green Parts”. Postanowienia OWU zobowiązują ubezpieczonego do umożliwienia PZU odbioru z warsztatu części zakwalifikowanych do wymiany w celu ich utylizacji i zmniejszenia kosztów szkód. Tym samym PZU bierze odpowiedzialność społeczną za współwytworzenie, a co za tym idzie, za utylizację ok. 4 mln części rocznie. Zagospodarowanie tych pozostałości prowadzone jest zgodnie z Ustawą o odpadach oraz rozporządzeniami w przedmiotowym zakresie. W każdym przypadku PZU pyta klientów czy życzą sobie, aby pozostałości po naprawie pojazdu (uszkodzone części), zostały zagospodarowane przez Partnerów PZU;
 • opracował nowy wariant produktu PZU Pomoc w Drodze – PZU GO. To innowacyjny produkt wykorzystujący technologię telematyczną potwierdzając tym samym koncentrację PZU na rozwoju innowacyjnych rozwiązań w trosce o życie i zdrowie swoich klientów. W przypadku identyfikacji wypadku drogowego dzięki mobilnej aplikacji połączonej z czujnikiem w pojeździe, PZU podejmuje pomoc lub próbę ratowania życia poprzez kontakt z ubezpieczonym lub z Centrum Powiadamiania Ratowniczego. PZU GO stanowić będzie rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych o assistance zapewniające pomoc PZU nawet bez konieczności kontaktu ze strony ubezpieczonego. 

W segmencie ubezpieczeń korporacyjnych większość zmian związana była z podwyższaniem efektywności współpracy z pośrednikami oraz uatrakcyjnieniem oferty dedykowanej zarówno klientom flotowym jak i firmom leasingowym. Najważniejszymi aktywnościami związanymi z ofertą produktową były:

 • popularyzacja wdrożonego w ostatnim kwartale ubiegłego roku ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych. Ubezpieczenie oferuje ochronę przed negatywnymi skutkami ataków hakerskich, w tym działania mające na celu eliminację ataku i przywrócenie działania przedsiębiorstwa. Oferta skierowana jest w szczególności do klientów, u których występuje zagrożenie wycieku danych lub unieruchomienie firmy w wyniku ataku cybernetycznego.
 • rozszerzenie oferty dla klientów flotowych o trzy innowacyjne rozwiązania wspierające polskie firmy flotowe w kraju i zagranicą:
  • Wsparcie Prawne za Granicą skierowane do klientów flotowych świadczących usługi na terenie całej Europy (firm transportowych) a także wszystkich innych przedsiębiorstw, których kierowcy jeżdżą za granicę. Dzięki usłudze asysty prawnej dostępnej w 37 krajach w Europie ubezpieczony uczestniczący w wypadku lub kolizji poprzez infolinię otrzymuje natychmiastowe wsparcie prawne w języku kraju, w którym się znajduje;
  • Usługa doradcza, w ramach której powołany zespół ekspertów PZU wspiera klientów w mitygacji ryzyka ubezpieczeniowego prowadząc do redukcji frekwencji i wartości średniej szkody a co za tym idzie eliminacji przestojów pojazdów na skutek zdarzeń szkodowych oraz uzyskania stabilnej i przewidywalnej wysokości składki ubezpieczeniowej w kolejnych latach;
  • Usługa telematyczna dla użytkowników lub posiadaczy flot lekkich. W ramach ochrony ubezpieczeniowej PZU oferuje klientom bezpłatny audyt floty i ocenę posiadanego rozwiązania telematycznego pod kątem jego wpływu na ryzyko ubezpieczeniowe, rekomendując przy tym modyfikacje wspierające bezpieczeństwo kierowców. Wynik audytu będzie stanowił podstawę oceny ryzyka floty i bazę do kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

W zakresie ubezpieczeń finansowych PZU konsekwentnie wspierał polską gospodarkę udzielając gwarancji ubezpieczeniowych oraz zabezpieczając realizację kontraktów w kluczowych obszarach takich jak: energetyka, przemysł stoczniowy, budowlany oraz działalność naukowa i innowacyjna. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, również w zakresie ubezpieczeń finansowych PZU we współpracy z TFI PZU wdrożył nowy produkt będący połączeniem inwestycji w fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia straty finansowej zapewniający w razie słabszych wyników inwestycyjnych otrzymanie odszkodowania pokrywającego poniesioną stratę. Program skierowany jest do osób i firm, które planując swoją pierwszą inwestycję w fundusze, chcą połączyć inwestycje w jednostki uczestnictwa PZU SEJF+ z ubezpieczeniem ewentualnej straty finansowej. 

W 2018 roku PZU współpracował z 9 bankami oraz z 10 partnerami strategicznymi. Kontrahenci PZU są liderami w swoich branżach oraz posiadają bazy klientów o dużym potencjale dającym możliwość rozbudowania oferty o kolejne, innowacyjne produkty. PZU współpracuje z bankami z Grupy PZU tj.: Alior Bank oraz Pekao rozpoczynając wdrożenie kompleksowej oferty z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej. Współpraca z Pekao oraz Alior Bank pozwala PZU zaoferować klientom pełen zakres usług zarówno finansowych jak i ubezpieczeniowych na każdym etapie ich życia. W obszarze partnerstwa strategicznego współpraca dotyczyła przede wszystkim firm z branży telekomunikacyjnej i energetycznej, za pośrednictwem których oferowano ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz usługi assistance np. pomoc elektryka lub hydraulika. W ramach oferowania ubezpieczeń na rynku e-commerce PZU rozpoczął współpracę z Allegro oraz z PLL LOT. 

Działalność LINK4

LINK4 będąc 15 lat temu pierwszą firmą na rynku ubezpieczeniowym w Polsce sprzedającą produkty przez telefon, wciąż pozostaje jednym z liderów ubezpieczeń direct rozszerzając swoją działalność o współpracę z multiagencjami, bankami oraz partnerami strategicznymi. Spółka oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Spółka główny nacisk kładzie na rozwój innowacyjnych technologii wdrażanych zarówno w procesach obsługi klienta jak i w procesach wewnętrznych mających na celu ich optymalizację i poprawę efektywności.

Najważniejszymi aktywnościami, związanymi ze zmianą oferty produktowej w 2018 roku, były:

 • uruchomienie unikalnej na polskim rynku linii produktów dedykowanych przyszłym i obecnym rodzicom. W nowej ofercie LINK4 Mama, zarówno przyszli, jak i obecni rodzice mają do wyboru dwa rodzaje pakietów, z których mogą skorzystać w całości lub dostosować je według swoich potrzeb, co zostało docenione przez komisję projektu Laur Konsumenta - marka LINK4 Mama otrzymała tytuł Odkrycia Roku 2018. Firma postawiła również na nowatorski sposób promowania nowej marki podejmując współpracę z czołowymi polskimi blogerami prowadzącymi portale parentingowe. W pakiecie LINK4 Mama klienci mogą skorzystać z NNW Mama oraz OC w życiu prywatnym, które obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno przez mamę jak i przez dzieci. Decydując się na jeden z tych produktów lub oba jednocześnie, istnieje możliwość uzupełnienia ubezpieczenia o pakiet medyczny dla mamy, w ramach którego LINK4 zorganizuje i pokryje połowę kosztów wizyt u lekarzy różnych specjalizacji, pomoc prawną oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc z całodobowym concierge bez limitu. Drugi z pakietów LINK4 Dziecko można skonstruować dowolnie, włączając do niego dowolną liczbę produktów w ofercie, tj. NNW Dziecko, pakiet medyczny dla dziecka oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc;
 • rozszerzenie oferty dla klientów posiadających polisę komunikacyjną w LINK4 o produkty:
  • Wracaj do Zdrowia oferowany klientom posiadającym polisę komunikacyjną NNW LINK4. W ramach ubezpieczenia klient uzyskuje dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów, a także specjalistycznej diagnostyki oferowanej w ponad 2 tys. placówek medycznych PZU Zdrowie w ponad 500 miastach na terenie całego kraju,
  • Pomoc po kradzieży oferowany klientom posiadającym polisę komunikacyjną OC lub pakiet. W ramach ubezpieczenia klient uzyskuje rekompensatę za rzeczy znajdujące się w skradzionym pojeździe oraz zwrot dodatkowych kosztów związanych z kradzieżą samochodu. Dodatkowo, klient uzyskuje wsparcie infolinii w postępowaniu po kradzieży pojazdu;
 • wzbogacenie obecnej oferty produktowej dostosowując ją do zmieniających się oczekiwań klienta (np. w OC w życiu prywatnym rozszerzenie zakresu terytorialnego do Europy, podniesienie sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu podróżnym – możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia do 800 tys. zł) oraz wprowadzenie unikalnych rozwiązań na rynku uatrakcyjniających produkty LINK4 (alerty pogodowe dla klientów posiadających ubezpieczenie mieszkania a od stycznia 2019 roku również klientów posiadających AutoCasco lub SmartCasco). 

Działalność TUW PZUW

Rok 2018 był trzecim rokiem aktywnej działalności TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Spółka zapewnia swoim klientom elastyczny, optymalizujący koszty i zakres ochrony, program ubezpieczeniowy. 

Od 2016 roku sprzedaje i obsługuje ubezpieczenia dla podmiotów różnych branż koncentrując się na współpracy z dużymi podmiotami gospodarczymi, podmiotami medycznymi (szpitale i przychodnie) oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Podmioty, współpracując w ramach modelu TUW, zyskują możliwość rozpraszania ryzyka w ramach związków wzajemności dostosowanych do specyfiki danej grupy podmiotów i obniżenia dzięki temu kosztów składki ubezpieczeniowej. Towarzystwo posiada 246 członków, dla których utworzono 44 związki wzajemności członkowskiej.

W 2018 roku główny nacisk został położony na ciągłe ulepszanie oferty produktowej, rozbudowę zespołu profesjonalistów zapewniających kompleksową obsługę ubezpieczeń członków towarzystwa oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Najważniejszymi aktywnościami, związanymi ze zmianą oferty produktowej w 2018 roku, były:

 •  uzyskanie zgody KNF na rozszerzenie działalności o 2 grupę ustawową, co dało możliwość uzupełnienia oferty PZUW o kolejny filar jakim są ubezpieczenia zdrowotne, w tym:
  • Medycyna pracy - oferowane pracownikom świadczącym pracę na rzecz firm będących Członkami TUW PZUW. W ramach ubezpieczenia klient uzyskuje dostęp do szerokiego pakietu badań obejmującego m.in. orzecznictwo lekarskie, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników oraz ocenę możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożenia występującego na określonym stanowisku pracy,
  • Grupowe ubezpieczenie TUW PZUW Opieka Medyczna będące uzupełnieniem podstawowej oferty TUW PZUW skierowanej do pracowników Członków Towarzystwa. W pakiecie Opieki Medycznej klienci mogą skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostyki labolatoryjnej i obrazowej w ponad 2,1 tys. placówek medycznych PZU Zdrowie w ponad 500 miastach w Polsce;
 • wprowadzenie do oferty, jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Podmiotu Leczniczego. Rozszerzenie oferty jest elementem ekspansji towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, w tym zwłaszcza szpitali, które są jedną z głównych osi strategii TUW PZUW na kolejne lata. Produkt, kierowany do klientów TUW PZUW posiadających co najmniej obowiązkowe ubezpieczenia OC podmiotu chroni przedstawicieli kierownictwa podmiotów leczniczych przed finansowymi skutkami błędnych decyzji zarządczych, zaniechań lub złamania procedur;
 • wdrożenie kompleksowego ubezpieczenia cybernetycznego, które oferuje ochronę przed negatywnymi skutkami szkód związanych z eksploatacją sieci komputerowej oraz naruszeniem bezpieczeństwa sieci, w tym w wyniku cyber terroru;
 • uruchomienie programu ubezpieczeniowego dla instytucji kościelnych obejmującego swym zakresem ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w ramach dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej. 

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2019 roku

Obok zdarzeń o charakterze losowym (takich jak: powodzie, susza oraz przymrozki wiosenne), do głównych czynników, które wpływać mogą na sytuację sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2019 roku zaliczają się:

 • możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Gorsza sytuacja finansowa firm może wpłynąć na wzrost ryzyka kredytowego, zwiększenie szkodowości portfela ubezpieczeń finansowych oraz wyhamowanie dynamiki składki przypisanej brutto;
 • możliwe spowolnienie dynamiki składki przypisanej brutto głównie w konsekwencji osiągniętej w ostatnich latach rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych a tym samym powrót do aktywnej polityki cenowej oraz rywalizacji o klienta;
 • orzecznictwo sądów w zakresie wysokości wypłat zadośćuczynień pieniężnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę (art. 446 k.c.);
 • wzrost cen części zamiennych wpływających na koszty likwidacji szkód na skutek spadku wartości złotego polskiego wobec euro;
 • zmiany trendów i zachowań klientów w kierunku indywidualizacji oferty i elektronicznego, szybkiego oraz bez-papierowego sposobu zawierania, jak i obsługi ubezpieczeń, co wymusza na zakładach ubezpieczeń konieczność szybkiego dostosowywania się do oczekiwań;
 • pojawienie się kolejnych regulacji bądź obciążeń finansowych zakładów ubezpieczeń.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All