Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Usługi medyczne (Obszar Zdrowie)

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Biznes > Usługi medyczne (Obszar Zdrowie)
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sytuacja na rynku

Rynek zdrowotny to bardzo szybko rozwijający się i perspektywistyczny obszar biznesowy. Trendy obserwowane obecnie to:

 • kontynuacja dwucyfrowego tempa wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych;
 • rozwój telemedycyny i możliwości obsługowych w kanałach zdalnych;
 • większe zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi;
 • wzrost świadomości z zakresu profilaktyki i okresowych badań.

Zgodnie z danymi firmy PMR5: prywatna opieka zdrowotna w ramach produktów fee for service stanowiła na koniec 2017 roku 16,9 mld zł (wzrost o 9,5% r/r). Z kolei wartość abonamentów medycznych to 4,0 mld zł (wzrost o 10,2%), a wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych osiągnęła 0,7 mld zł (wzrost o 25,5% r/r).

Działalność Obszaru Zdrowie

Działania w obszarze Zdrowie obejmują:

 • sprzedaż produktów zdrowotnych w formie ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz ubezpieczenia zdrowotne majątkowe i pozostałe osobowe) oraz produktów pozaubezpieczeniowych (medycyna pracy, abonamenty medyczne, partnerstwa i programy profilaktyczne);
 • budowę infrastruktury medycznej dla społeczeństwa w Polsce w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności świadczonych usług oraz realizacji celów przychodowych.

W 2018 roku oferta Grupy PZU w obszarze Zdrowie została poszerzona o dwa nowe produkty:

PZU Ochrona i Zdrowie

Produkt ochronno-zdrowotny dla segmentu MSP zapewniający świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, wsparcie finansowe i usługi medyczne w razie ciężkiej choroby i wypadku; produkt składa się z 3 pakietów:

 • Moje Zdrowie – obejmuje prywatną opiekę medyczną w razie choroby (zarówno ciężkiej, jak i zwykłego przeziębienia) oraz nieszczęśliwego wypadku, a także profilaktykę; dodatkowo w razie ciężkiej choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzymuje wsparcie finansowe;
 • Moja Rodzina – bliscy ubezpieczonego otrzymują wsparcie finansowe w razie jego śmierci spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (również komunikacyjnym). Pakiet zapewnia także świadczenie dla ubezpieczonego z okazji narodzin dziecka i wsparcie finansowe w razie śmierci bliskich;
 • Mój Wybór – pomoc finansowa w razie wypadków w życiu codziennym, umożliwia doubezpieczenie członków rodziny w zakresie opieki medycznej oraz finansowanie zakupu określonych leków na receptę (w wysokości 80% ich ceny). 

PZU Plan na Zdrowie

Ubezpieczenie dla osób fizycznych (również prowadzących działalność gospodarczą), a także firm i instytucji umożliwiające dopasowanie zakresu opieki medycznej do potrzeb klienta. Do podstawowego pakietu medycznego Plan na Zdrowie, gwarantującego opiekę medyczną po wypadku (np. złamania, porażenia czy uszkodzenia narządów), Grupa PZU oferuje ubezpieczenia dodatkowe:

 • W Ciężkiej Chorobie – leczenie w przypadku wystąpienia jednej z 16 ciężkich chorób;
 • W Leczeniu Nowotworu – leczenie nowotworu złośliwego; 
 • W Trosce o Ciebie – opieka medyczna na co dzień - Ubezpieczenie występuje w trzech zakresach: Ogólnym, Rozszerzonym i Kompleksowym.

W ramach rozwoju Obszaru Zdrowie w 2018 roku:

 • Grupa PZU rozszerzyła sieć świadczeniodawców o kolejne placówki, co oznacza, że w sieci PZU było już ponad 2 100 placówek współpracujacych;
 • został wdrożony nowy model działania infolinii obsługującej klientów produktów zdrowotnych, w tym ubezpieczeń na życie oraz majątkowych z dodatkiem zdrowotnym. Struktury infolinii działają w ramach PZU Zdrowie jako Centrum Zarządzania Usługami Medycznymi (CZUM), co pozwala na zintegrowane zarządzanie doświadczeniem klienta i podniesienie jakości obsługi oraz testowanie innowacyjnych rozwiązań;
 • nastąpił dalszy rozwój narzędzia do umawiania wizyt on-line poprzez bezpośrednie połączenie z kalendarzami współpracujących placówek medycznych. W 2018 roku PZU Zdrowie posiadał połączenie ze 130 placówkami medycznymi zlokalizowanymi w całej Polsce;
 • zostały uruchomione 3 nowe placówki medyczne zbudowane od podstaw (tzw. greenfield) w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, dodatkowo rozbudowano placówkę w Gdańsku zgodnie z nowymi standardami. 

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność obszaru Zdrowie w 2019 roku

 • zmiany dotychczasowego poziomu śmiertelności, dzietności i zachorowalności, co może przełożyć się negatywnie na wartość sprzedaży i pogorszenie szkodowości (np. abonamentów czy ubezpieczeń zdrowotnych);
 • zmiany trendów i zachowań klientów w kierunku indywidualizacji oferty. Nowe oczekiwania klientów mogą powodować konieczność zmian w procesach i systemach, co z kolei może wpłynąć na realizowany poziom wyników;
 • wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych to kolejny benefit dla pracowników, który może mieć skutek w niższym zainteresowaniu ofertą zdrowotną z uwagi na ograniczenia budżetowe u pracodawców;
 • stała presja na cenę w ubezpieczeniach grupowych. Rynek usług zdrowotnych pozostaje bardzo konkurencyjny zarówno w obszarze ceny, jak i zakresu usług;
 • presja płacowa ze strony lekarzy i pozostałego personelu zajmującego się pacjentami w placówkach medycznych, co wpływa bezpośrednio na wyniki realizowane w obszarze Zdrowia;
 • ewentualna modyfikacja zasad kontraktowania przez NFZ może spowodować istotne zmiany w osiąganych wynikach placówek medycznych.

W ramach obszaru Zdrowie oferowany jest szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta:

W ramach obszaru Zdrowie oferowany jest szeroki wybór produktów zdrowotnych dostosowanych do segmentu i potrzeb klienta:

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All