Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > CSR > Zaangażowanie społeczne Grupy PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Sponsoring i prewencja - „działania prewencyjne i sponsoringowe mogą odbywać się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych Grupy PZU. Od wielu już lat prowadzimy własne programy prewencyjne i wspieramy przedsięwzięcia propagujące bezpieczne zachowania na drodze, nad wodą czy w górach. Prężnie funkcjonująca Fundacja PZU działa także charytatywnie na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit. Współpracujemy również z organizacjami pomagającymi społecznościom lokalnym.”

„Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat programów społecznych – jaki był czas trwania poszczególnych akcji, rezultaty. Jaki jest wpływ podejmowanych przez Grupę Kapitałową PZU działań i inicjatyw społecznych?”

„W jaki sposób Fundacja PZU zarządza środkami pieniężnymi? Na jakie cele są one pożytkowane?”

Komentarz z sesji dialogowej
Joanna GorczycaBycie liderem zobowiązuje nie tylko do odpowiedzialnego zachowania, ale również do kształtowania odpowiednich wzorców. Aspekt zarządzania, jakim jest zaangażowanie społeczne, w przypadku ubezpieczyciela nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ oznacza odpowiedzialność za innych. Dlatego od wielu lat korzystając z funduszu prewencyjnego w tym celu podejmujemy konkretne i mierzalne działania.
Joanna Gorczyca, Dyrektor ds. Prewencji i CSR

Grupa PZU angażuje się w programy społeczne, które mają obniżać ryzyko i przynosić jednoczesne korzyści biznesowe i społeczne. Naszą ambicją jest utrzymanie pozycji lidera działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w Polsce. Prowadzimy inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, zmniejszanie ich skutków oraz wspieranie aktywności, które promują profilaktykę zdrowotną.

Działalność charytatywna Banku Pekao realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao imienia dr. Mariana Kantona, która została powołana w 1997 roku. Cele statutowe Fundacji obejmują m.in. wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowanie wiedzy bankowej, niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, ochronę środowiska oraz upowszechnianie kultury. W 2018 roku, z uwagi na rozpoczęte zmiany organizacyjne w ramach Fundacji, nie podejmowano nowych inicjatyw, lecz realizowano projekty wynikające z dotychczas podjętych zobowiązań, przeznaczając środki m.in. na pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z niezamożnych rodzin.

PODSTAWA PRAWNA PREWENCJI

Fundusz prewencyjny PZU, PZU Życie oraz TUW działa w oparciu odpowiednio o przepisy ustawy z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Działania prewencyjne

PZU i PZU Życie w strategii Grupy PZU na lata 2017 – 2020 podały, że na działania społeczne planują przeznaczać corocznie ponad 50 mln zł. W 2018 roku łączna wartość środków przekazanych przez PZU i PZU Życie na działania prewencyjne, sponsoringowe oraz na Fundację PZU wyniosła 86,8 mln zł. Ponadto, pozostałe spółki Grupy (w tym banki) na cele społeczne przekazały łącznie ponad 13 mln zł.Od 2012 roku w ramach wolontariatu pracownicy PZU zrealizowali 370 autorskich projektów i pomogli ponad 67 700 beneficjentom. W 2018 roku pracownicy Grupy PZU ofiarowali 11 674 godzin wolontariatu, co stanowi równowartość blisko sześciu lat pracy etatowej jednej osoby1.

Dlaczego się angażujemy? Zgodnie z mottem naszej Fundacji chcemy być Blisko ludzi i ich potrzeb.

Fundacja PZU działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Kwestie CSR regulowane są w Grupie PZU przez Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU 2018-2020. Dokument wskazuje na strategiczne filary zaangażowania społecznego PZU – bezpieczeństwo, zdrowie, kulturę i eksperckość.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU 2018-2020 została przyjęta w spółkach PZU, PZU Życie, Tower Inwestycje, PZU CO, PZU LAB, PZU Pomoc oraz w czterech spółkach zagranicznych. W spółce PTE PZU toczą się prace nad wdrożeniem strategii. W pozostałych spółkach strategia nie została jeszcze wdrożona.

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

Zaangażowanie społeczne Grupy PZU

DOBRA PRAKTYKA

Spółka Lietuvos Draudimas wdrożyła Politykę charytatywną i sponsoringową. Zgodnie z polityką głównymi obszarami sponsoringu są:

  • bezpieczeństwo na drodze;
  • społeczności i relacje z nimi;
  • młodzież i integracja społeczna oraz edukacja finansowa;
  • historia (promocja nowoczesnego dziedzictwa).

  

1 Przy założeniu 250 dni pracujących w roku.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All