Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Dialog z otoczeniem

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Krotka Charakterystyka > Dialog z otoczeniem
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Otwarta komunikacja - „wszystkim stronom, z którymi współpracujemy, przekazujemy precyzyjne i potrzebne informacje. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawozdania i dokumenty przekazywane organom kontrolnym lub nadzorczym lub podawane do publicznej wiadomości, były kompletne i zrozumiałe.”

Istotna rola interesariuszy i ich wymierny wpływ na kształtowanie działalności Grupy PZU sprawia, że każda jej spółka regularnie aktualizuje mapę swoich partnerów, a także opracowuje kluczowe formy dialogu z poszczególnymi grupami. Ich wybór dokonywany jest na podstawie ważności relacji oraz skali powiązań z Grupą PZU.

Poniżej przedstawiona została mapa interesariuszy wybranych na podstawie stopnia zaangażowania w działalność Grupy oraz ich istotności z punktu widzenia modelu biznesowego. Mapa nie obejmuje działalności Grupy Banku Pekao oraz Alior Bank, w których obowiązują odrębne podejścia do relacji z otoczeniem.

Grupa interesariuszy Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania danej grupy Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Pracownicy
 • Rozmowy roczne/kwartalne; 
 • spotkania wewnętrzne; 
 • wewnętrzny portal/intranet; 
 • newsletter; 
 • skrzynki do wyjaśniania niejasności; 
 • Rada pracowników i związki zawodowe;
 • wewnętrzne publikacje;
 • akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;
 • badanie zaangażowania;
 • transmisja spotkania z członkami Zarządu;
 • materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.
wysoka
 • Słuchanie opinii pracowników; 
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;
 • stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy; 
 • budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników; 
 • aktywizacja pracowników do uczestnictwa w nowych inicjatywach.
Klienci
 • Strona internetowa; 
 • ankieta potrzeb klientów; 
 • badania satysfakcji i opinii; 
 • Rada Klientów; 
 • programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej; 
 • Rzecznik Klienta.
wysoka
 • Zbieranie oczekiwań i opinii klientów; 
 • uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych; 
 • tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta; 
 • stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.
Dostawcy
 • Spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami; 
 • ankieta CSR.
wysoka
 • Wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji; 
 • kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu oraz promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Inwestorzy i udziałowcy
 • Regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne); 
 • kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników; 
 • stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni i, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego); 
 • spotkania i telekonferencje z Zarządem; 
 • strona internetowa Spółki; 
 • internetowe kanały informacyjne.
wysoka
 • Zapewnienie przejrzystości informacyjnej; 
 • budowanie wartości; 
 • dystrybucja zysków do akcjonariuszy.
Partnerzy biznesowi: agenci i brokerzy
 • Coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami; 
 • ankiety satysfakcji i opinii; 
 • portal komunikacji wewnętrznej dla agentów; programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży; 
 • Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza.
wysoka
 • Prezentacja planów strategicznych; 
 • poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.
Media
 • Komunikaty prasowe;
 • konferencje prasowe; 
 • wywiady eksperckie; 
 • wywiady branżowe; 
 • serwisy społecznościowe.
średnia
 • Transparentność działania; budowa świadomości ubezpieczeniowej; 
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.
Społeczności lokalne
 • Bieżąca komunikacja bezpośrednia; 
 • wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl
średnia
 • Realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych; wspieranie rozwoju społeczności;
 • bycie odpowiedzialnym obywatelem;
 • zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych.
Administracja centralna
 • Współpraca w ramach debat i konferencji; odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji; 
 • współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.
średnia
 • Zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji; 
 • wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne
 • Budowanie partnerstw i prowadzenie diagnozy społecznej; wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;
 • zaangażowanie w inicjatywy i projekty na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych;
 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;
 • dzielenie się know-how (szkolenia).
średnia
 • Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa. 

DOBRA PRAKTYKA

Udział w stowarzyszeniach oraz organizacjach branżowych
Grupa PZU angażuje się w działalność licznych organizacji i stowarzyszeń.

Członkostwo we wskazanych organizacjach ma dla PZU charakter strategiczny. Firma opłaca składki członkowskie wspierając działania statutowe oraz bierze udział w dodatkowych projektach realizowanych przez:

 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Compliance Polska
 • Polska Izba Ubezpieczeń
 • Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • The Geneva Association
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All