Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Krotka Charakterystyka > Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU

 

Efektywność finansowa Grupy Kapitałowej PZU

 

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (dane w mln zł) 2018
Przychody 38 047
Koszty operacyjne z wył. kosztów wynagrodzeń, podatku od instytucji finansowych oraz inwestycji w społeczność - 24 280
Łączne koszty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników - 5 109
Podatek dochodowy - 2 098
Podatek od instytucji finansowych - 1 092
Dobrowolny wkład w inwestowanie funduszy w szerzej rozumianą społeczność - 100
Dywidendy wypłacane wszystkim akcjonariuszom - 3 818
Wartość ekonomiczna zatrzymana 1 550

Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia również wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).

 

Podejście Grupy w zakresie zaleceń dotyczących sposobu wypłaty dywidendy wynikających z Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Komentarz z sesji dialogowej

 

Grupa PZU posiada „Politykę kapitałową i dywidendową na lata 2016 – 2020”, która została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej PZU w 2016 roku. Zgodnie z Polityką Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje. Ponadto, Zarząd PZU rekomendując wypłatę dywidendy Walnemu Zgromadzeniu uwzględnia rekomendacje i wytyczne zawarte w innych dokumentach, które mają zastosowanie do PZU.

PZU jako spółka regulowana stosuje się do wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych. PZU podlega również pod Wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe opublikowane po raz pierwszy opublikowane w 2018 roku.

Zgodnie z Wytycznymi KPRM przy ustalaniu dywidendy PZU bierze pod uwagę w szczególności potrzeby kapitałowe, konieczność pokrycia nierozliczonej straty, realizowane projekty inwestycyjne, poziom zadłużenia spółki oraz uwzględnia rekomendacje i indywidualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

„Dobre  wyniki dają podstawę do tego, aby kontynuować wypłaty dywidend dla akcjonariuszy. W ramach strategii #nowePZU zobowiązaliśmy się wobec inwestorów, że będziemy rekomendować wypłatę akcjonariuszom wygenerowanego zysku w części, która nie jest niezbędna aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost. Dotrzymaliśmy obietnicy i rekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w kwocie 2,50 zł na akcję z zysku za 2017 rok. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie.”
Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU. Więcej informacji finansowych znajduje się w Raporcie Finansowym dostępnym na stronie internetowej PZU.

Więcej informacji finansowych znajduje się w Raporcie Finansowym dostępnym na stronie internetowej PZU.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All