Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Krótka charakterystyka Grupy PZU

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Krotka Charakterystyka > Krótka charakterystyka Grupy PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Łączymy wszystkie aktywności Grupy PZU i integrujemy je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości.

Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce oraz Europie Środkowo- Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU jest spółką publiczną. Akcje PZU od 2010 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od debiutu PZU wchodzi w skład indeksu WIG20 i jest w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. PZU - nieprzerwanie od 2012 roku - znajduje się również w gronie spółek należących do Respect Index (indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej giełdzie).

Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19% akcji.

Skonsolidowane aktywa Grupy wynoszą blisko 329 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem 22 milionów klientów w pięciu krajach oferując produkty i świadcząc usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz podmiotom gospodarczym. Głównym, pod względem skali i liczby klientów, rynkiem działalności Grupy PZU jest rynek Polski, niemniej należące do Grupy spółki zależne odgrywają istotną rolę na rynkach Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Spółki Grupy są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i zdrowotnych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych, świadczą usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Skala i zróżnicowanie działalności rysują pełniejszy obraz PZU. To potężna instytucja finansowa, ale przede wszystkim grupa firm usługowych, których fundamentem działalności jest zaufanie klientów.

Strategiczną ambicją Grupy jest nowe podejście do budowania relacji z klientem, które będzie skutkować integracją wszystkich obszarów działalności wokół klienta. Dzięki temu możliwe będzie dostarczanie produktów i usług dobrze dopasowanych do potrzeb klienta, w odpowiednim dla niego miejscu i czasie oraz kompleksowe reagowanie na inne jego potrzeby. Kluczowym elementem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, Big Data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczynią się do budowy trwałej przewagi technologicznej, w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

Filozofia myślenia PZU o kliencie determinuje stopniową zmianę modelu funkcjonowania firmy z modelu ubezpieczyciela (wycena i transfer ryzyka) na model firmy usługowej, specjalizującej się w wykorzystaniu danych (doradztwo i usługi w zakresie zarzadzania ryzykiem i dbałość o przyszłość klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych). Nowy model łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance.

Wsparciem w realizacji strategii jest silna marka. Badania znajomości marki potwierdzają, że PZU jest najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce (spontaniczna rozpoznawalność marki PZU to 88%, wspomagana - 100%).

Ze wszystkich polskich ubezpieczycieli PZU oferuje swoim klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową. Obejmuje ona: 411 oddziałów z dogodnym dostępem na terenie kraju, 9,1 tys. agentów na wyłączność i agencji, 3 tys. multiagencji, blisko 1 tys. brokerów ubezpieczeniowych oraz elektroniczne kanały dystrybucji. W ramach bancassurance i partnerstw strategicznych Grupa PZU współpracuje z 13 bankami oraz 21 partnerami strategicznymi. PZU posiada także sprawnie działający system likwidacji szkód.

Klienci Grupy PZU w Polsce mają również dostęp do sieci dystrybucji Banku Pekao (825 placówek) oraz Alior Bank (202 oddziały własne, 8 oddziałów Private Banking, 8 Regionalnych Centrów Biznesu, 643 placówki partnerskie). Obydwa banki posiadają profesjonalne centra obsługi telefonicznej oraz platformy bankowości internetowej i mobilnej.

W krajach bałtyckich, gdzie Grupa PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową sieć dystrybucji składa się z ok. 1 tys. agentów, 33 multiagencji oraz 390 brokerów. PZU współpracuje również z 5 bankami i 14 partnerami strategicznymi. Na Ukrainie produkty ubezpieczeniowe dystrybuowane są za pośrednictwem 700 agentów oraz we współpracy z 14 multiagencjami, 30 brokerami, 7 bankami i 8 partnerami strategicznymi. 

Zarządzamy biznesem w odpowiedzialny sposób

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą swojego istotnego wpływu społecznego oraz rosnących oczekiwań różnych interesariuszy, w tym klientów, pracowników, inwestorów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego oraz szeregu instytucji i organizacji. Dlatego też, zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe realizowane jest w sposób świadomy i zrównoważony. PZU jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W realizowanych działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci i pracownicy Grupy. Zrównoważone zarządzanie dla Grupy PZU to świadomy wybór prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Pełen zakres informacji dotyczących realizacji przez Grupę PZU zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zawierający również wszystkie wymagane prawem informacje niefinansowe, znajduje się w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU SA za 2018 rok.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Grupie PZU

Wzrost wartości Grupy powinien być zgodny z potrzebami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów

Wartości którymi się kierujemy w naszych działaniach

 

Wartości którymi się kierujemy w naszych działaniach

 

INNOWACJE tworzą NOWĄ wartość dla klientów Grupy PZU

Wysoki potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, ponad 200 lat zaufania, doświadczenie, efektywność i innowacyjność.

INNOWACJE tworzą NOWĄ wartość dla klientów Grupy PZU

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności

UBEZPIECZENIA

INWESTYCJE

WYBRANE WSKAŹNIKI

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2014-2018 (w mln zł)

GRUPA PZU Z WYŁĄCZENIEM ALIOR BANK I PEKAO  2018 2017 2016 2015 2014
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 23 470 22 847 20 219 18 359 16 885
Wynik netto z działalności inwestycyjnej łącznie z kosztami odsetkowymi 904 1 855 1 217 1 622 2 500
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (-14 563) (-14 941) (-12 732) (-11 857) (-11 542)
Koszty akwizycji (-3 130) (-2 901) (-2 613) (-2 376) (-2 147)
Koszty administracyjne (-1 637) (-1 647) (-1 644) (-1 658) (-1 528)
Zysk z działalności operacyjnej 3 298 3 198 2 287 2 940 3 693
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 2 559 2 502 1 754 2 343 2 968
BANKI: ALIOR I PEKAO          
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 654 393 181 - -
ZYSK NETTO PRZYPISANY WŁAŚCICIELOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 3 213 2 895 1 935 2 343 2 968
Aktywa ogółem 328 554 317 458 125 304 105 397 67 573
Kapitały własne przypadające udzialowcom jednostki dominującej 14 925 14 599 12 990 12 924 13 166

Dane przekształcone na 31 grudnia za lata 2014-2017
Grupa PZU z wyłączeniem danych Pekao i Alior Bank
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za 2016 rok przekształcone - według stanu na 1 stycznia 2017 roku

Wyniki finansowe osiągane przez Grupę PZU w ostatnich latach stawiają ją w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju. Jednocześnie przekładają się na wysokie wskaźniki efektywności działania. W 2018 roku stopa zwrotu z kapitału wyniosła 22,1%,1 co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż średnia dla spółek ubezpieczeniowych w Europie. Dynamiczny rozwój realizowany jest przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Potwierdzają to zarówno wysokie współczynniki adekwatności kapitałowej jak i ocena amerykańskiej agencji ratingowej S&P Global Ratings na poziomie A- /stabilna/.

Według stanu na koniec III kwartału 2018 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 245% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

A-

Rating siły finansowej i rating kredytowy nadany PZU przez S&P

W 2018 roku nie były dokonywane zmiany oceny ratingowej oraz perspektywy dla PZU, natomiast agencja ratingowa S&P Global Ratings dwukrotnie potwierdziła rating siły finansowej i rating wiarygodności kredytowej PZU na poziomie A-z perspektywą stabilną. Rating ten został nadany PZU 27 października 2017 roku. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki.

O atrakcyjności inwestycyjnej PZU świadczy również obietnica wypłaty zysku akcjonariuszom w części, która nie jest niezbędna aby sfinansować dynamiczny wzrost. Dywidenda z zysku za 2017 rok (wypłacona 3 października 2018 roku) wyniosła 2,50 zł na akcję co stanowi wzrost o 78,6% r/r.

W ciągu 12 miesięcy 2018 roku kapitalizacja PZU urosła o 4,6 mld zł. Uwzględniając 2,2 mld zł wypłaconej dywidendy, roczna stopa zwrotu z akcji wyniosła 10,1%. Benchmarkowy indeks WIG zanotował w tym okresie 9,5% straty r/r.

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Grupa PZU otrzymała szereg nagród oraz wyróżnień za działalność w 2018 roku. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.

WYRÓŻNIENIA 

Rozwój Grupy PZU

Rozwój Grupy PZU

 

Kalendarium

09 STYCZEŃ

ogłoszenie strategii #nowePZU

09 STYCZEŃ

powołanie Macieja Łopińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU

31 MARZEC

rekordowe otwarcie roku pod względem składki przypisanej brutto (najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy PZU)

13 CZERWIEC

Kongres Impact’18 w Krakowie – Przyszłość cyfrowej gospodarki

25 CZERWIEC

przyznanie oceny ratingowej TUW PZUW przez S&P (A-)

28 CZERWIEC

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

26 LIPIEC

Portal nowych możliwości – nowa odsłona www.pzu.pl

30 WRZESIEŃ

Najwyższy od 5 lat kwartalny zysk netto Grupy PZU

03 PAŹDZIERNIK

Wypłata dywidendy z zysku PZU za 2017 rok (2,50 zł na akcję)

04 PAŹDZERNIK

Konferencja #PolandCanDoNation w Nowym Jorku

31 PAŹDZERNIK

Potwierdzenie przez S&P ratingu PZU na poziomie A- (perspektywa stabilna)

 

     

1 wskaźnik liczony na podstawie średnich kapitałów własnych przypadających właścicielom jednostki dominującej na 1 stycznia 2018 roku po zmianie zasad rachunkowości oraz 31 grudnia 2018 roku

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All