Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Model tworzenia wartości Grupy PZU

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Krotka Charakterystyka > Model tworzenia wartości Grupy PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
„Chętnie dowiem się więcej o roli i wpływie Grupy PZU na otoczenie lokalne i globalne, czyli na gospodarkę, bezpieczeństwo i środowisko. W poprzednim raporcie zabrakło mi mierników wpływu i ukazania efektów podejmowanych działań i inicjatyw.”
Cytat z sesji dialogowej

   

W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiła zmiana w zakresie wyceny spółek. Aktywa niematerialne stanowią obecnie od 50 do 84% wartości przedsiębiorstwa. Jesteśmy świadomi, że coraz częściej analitycy, inwestorzy oraz instytucje finansujące biorą pod uwagę dane ESG (ang. Environmental, Social, Governance) zwracając uwagę na długoterminowe plany strategiczne, ład korporacyjny, sposób kształtowania polityki dywidendowej, jakość relacji z klientami oraz pozostałymi interesariuszami, a także ofertę produktową.
Robert Kubin, Członek Rady Nadzorczej TFI PZU, Dyrektor Zarządzający ds. Inwestycji w PZU i PZU Życie

 

Czym jest model tworzenia wartości wg międzynarodowych wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC)?

Raportowanie zintegrowane pozwala na połączenie istotnych informacji dotyczących strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny oraz środowiskowy działalności organizacji. Raport przedstawia jej podejście do tworzenia wartości w czasie, przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać na rzecz tworzenia wartości. Nie musi on jednak być własnością organizacji w sensie prawnym.

IIRC wyróżnia 6 rodzajów kapitału:

 • Kapitał finansowy - zasób funduszy, który powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów, bądź jest wytwarzany poprzez działalność operacyjną. Są to m.in. środki akcjonariuszy, kapitały własne oraz kapitały obce.
 • Kapitał intelektualny – zasób organizacji bazujący na wiedzy, doświadczeniu w tym m.in. własność intelektualna, taka jak patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje, wiedza organizacji, motywacja do poprawy i rozwoju procesów, przywództwo i współpraca oraz inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje umożliwiające rozwój.
 • Kapitał ludzki - kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym możliwość zrozumienia i wdrożenia strategii organizacji.
 • Kapitał społeczny i relacyjny – reputacja, wypracowane zaufanie i jakość relacji z klientami, społecznościami i pozostałymi interesariuszami.
 • Kapitał infrastrukturalny - fizyczne obiekty, wykorzystywane przez organizację w procesie wytwarzania produktów lub dostarczania usług (oddziały, placówki), a także sieć dystrybucji tworzona przez agentów, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz innych partnerów współpracujących z Grupą PZU.
 • Kapitał naturalny - odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne (m.in. woda, minerały i powietrze.) oraz procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi.

„Tworzenie wartości organizacja powinna pokazywać zarówno z perspektywy wkładu w podejmowane działania (input), wyników podjętych działań (output) oraz ich efektów (outcome)”.
Źródło: <IR> framework, International Integrated Reporting Council

 

W jaki sposób Grupa PZU tworzy wartość?

Bazując na zasobach materialnych i niematerialnych Grupa PZU tworzy wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i agentów, wywierając wpływ na polską gospodarkę i jej sektory.

Finansowe

 • 328 554 mln zł – skonsolidowane aktywa
 • 14 952 mln zł – kapitały własne jednostki dominującej
 • 6 061 mln zł – obligacje Grupy (Tier 2)
 • 206 909 mln zł – depozyty bankowe wobec klientów
 • 23 470 mln zł – składka przypisana brutto (ubezpieczenia na życie i majątkowe)
 • 8,9 mld zł – składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych
 • 4,5 mld zł – składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych poza komunikacyjnych
 • 6,9 mld zł – składka przypisana ub. na życie grupowe i indywidualnie kontynuowane

Produkty i dystrybucja

Najszersza oferta produktów,
ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i bankowych w Polsce

 • 411 oddziałów PZU, 825 placówek Banku Pekao, 202 oddziałów tradycyjnych oraz 643 placówek partnerskich Alior Banku, mobilne kanały dystrybucji
 • 9,1 tys. agentów na wyłączność i agencji
 • 4,8 tys. pracowników infolinii (PZU, PZU Zdrowie, LINK4, Alior, Pekao)
 • ~20 produktów głównych z możliwością indywidualizacji oferty oraz szerokie portfolio usług medycznych oferowanych przez PZU Zdrowie
 • > 60 własnych placówek medycznych oraz ponad 2100 współpracujących w sieci PZU Zdrowie

Ludzkie

 • > 41 000 pracowników Grupy PZU
 • 68% kobiet i 32% mężczyzn
 • 13% zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich, 87% zatrudnionych na pozostałych stanowiskach
 • 95 pracowników zatrudnionych w centrach innowacji Grupy Kapitałowej

Intelektualne

 • 249 848 godzin szkoleniowych w PZU i PZU Życie
 • 24,9 godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika PZU i PZU Życie (17 godzin w 2017)
 • 281 mln zł inwestycji w Grupie Kapitałowej (nakłady finansowe) na projekty technologiczne zwiększające innowacyjność
 • 5 centrów innowacji (Laboratorium Innowacji PZU, PZU LAB, Departament Rozwoju Biznesu i Innowacji LINK4, Centrum Innowacji Alior Banku, Laboratorium Innowacji Banku Pekao)
 • 42% realizowanych projektów dotyczących zmian technologicznych w PZU i PZU Życie

Naturalne

Standard Grupy PZU - Zielone PZU wskazujący wpływ prowadzonej działalności na środowisko zarówno w obszarze bezpośrednim (który obejmuje emisje zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, zużycie wody, energii oraz papieru), jak i pośrednim (związany z relacjami ze stronami trzecimi, który obejmuje praktyki środowiskowe dostawców, kontrahentów i kształtowanie świadomości ekologicznej).

Społeczne i relacje

 • 53,1 mln zł przekazanych na działalność prewencyjną przez PZU, PZU Życie oraz TUW PZUW
 • 12,9 mln zł przekazanych na działalność sponsoringową PZU i PZU Życie
 • 20,7 mln zł przekazanych przez PZU i PZU Życie na działania Fundacji PZU
 • >3 mln zł przyznane w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc
 • 630 wolontariuszy PZU, 1130 wolontariuszy Pekao oraz ~200 Alior
 • 67 700 beneficjentów od 2012 roku, którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (11 992 w 2018)
 • 460 profilaktycznych badań USG przeprowadzonych w 2017 i 2018 roku w ramach Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU

* Dane dotyczą 2018 roku chyba że wskazano inaczej

 

Jak to robi w praktyce?

Grupa PZU wykorzystuje przy tym efektywnie skalę działania, innowacyjność (produkty, obsługa, usługi), ponad 200-letnie doświadczenie oraz znajomość potrzeb klienta - dziś i jutro.

 

Jak to robi w praktyce?

 

W jaki sposób mierzone są efekty i wpływ?

Nowa, bardziej zintegrowana Grupa PZU będzie lepiej pomagać klientom na wszystkich etapach ich życia oraz wspierać zrównoważony rozwój polskiej gospodarki

How outputs and impact are measured? 

Klienci

 • 6 049 mln zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach na życie (5 945 mln zł w 2017)
 • 7 263 mln zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach majątkowych (7 074 mln zł w 2017)
 • 97,6 mld zł kredytów bankowych udzielonych osobom fizycznym (89,4 mld zł w 2017)
 • 84,5 mld zł kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorstwom (80,1 mld zł w 2017)
 • 10,9 mln osób klientów PZU Życie
 • 117 mld zł ekspozycja z ubezpieczenia casco (AC) pojazdów (Grupa 3,4)
 • 100 tys. wizyt lekarskich umawianych miesięcznie przez PZU Zdrowie
 • 83,5% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń
 • 6,4% wskaźnik NPS Grupy PZU
 • 98,5%, 97,5%, 95,3%, 90% - wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji odpowiednio dla PZU Życie, PZU, Grupy Alior oraz Grupy Pekao

Pracownicy i agenci

 • 9,05% rotacji pracowników PZU i PZU Życie
 • 9,84% oraz 7,25% awansów wewnętrznych pionowych odpowiednio dla kobiet i mężczyzn w PZU i PZU Życie
 • 81,04% pracowników objętych dodatkowym ubezpieczeniem Opieka Medyczna finansowanym przez PZU
 • 85,7% pracowników PZU oraz PZU Życie objętych firmowym programem emerytalnym PPE
 • 711 agentów Elitarnego Klubu Agenta
 • 953 członków PZU Sport Team, 18 761 przebiegniętych kilometrów, 1604 przepłyniętych mil morskich, 3056 osobogodzin treningu z instruktorami narciarskimi

Administracja centralna

 • 2 098 mln zł bieżącego podatku dochodowego od zysku skonsolidowanego Grupy PZU
 • 1 092 mln zł podatku od instytucji finansowych
 • Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa: 65,7 mld zł - wartość Skarbowych Papierów Wartościowych w portfelu spółek Grupy PZU

Inwestorzy i akcjonariusze

 • 22,1% zwrot z kapitału (ROE) dla akcjonariuszy jednostki dominującej (21% w 2017)
 • 2 159 mln zł wypłaconej dywidendy z PZU (1 209 mln zł w 2017 roku), 2 074 mln zł z Pekao (2 278 mln zł w 2017 roku)
 • 7 087 mln zł zysk operacyjny Grupy (5 458 mln zł w 2017)
 • 5 368 mln zł skonsolidowany zysk netto (4 185 mln zł w 2017)
 • Ubezpieczenia: 86,6% rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce - COR (89,3% w 2017)
 • Ubezpieczenia: 22,1% marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK (20,6% w 2017)
 • Bankowość: wynik inwestycyjny z kosztami odsetkowymi 5 266 mln zł
 • Bankowość: 1 571 mln zł wynik z tytułu prowizji i opłat
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa: 245% współczynnik Wypłacalność II dla Grupy PZU po III kwartale 2018 (208% w 2017)
 • A-/stabilna rating S&P Global Ratings dla PZU i PZU Życie - jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki, wysokie oceny ratingowe dla Pekao i Alior
 • Obecność RESPECT Index - indeks spółek odpowiedzialnych społecznie (PZU od 2012 roku, Pekao od 2016 roku)

Otoczenie społeczne

 • 187 działań podjętych przez Fundację PZU na rzecz kultury i sztuki (845 liczba wszystkich działań) 
 • 4,5 mln odwiedzających instytucje kultury wspierane przez PZU 
 • 8 234 osób objętych wsparciem w ramach Konkursu dotacyjnego Fundacji PZU 
 • 18 tys. uczniów uczestniczących w autorskim projekcie Fundacji PZU Akademia Bezpieczeństwa 
 • 539 uczniów zakwalifikowanych do „Programu pomocy wybitnie zdolnym” w roku szkolnym 2017/2018 
 • 403 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały dotację na rehabilitację, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego od Fundacji PZU 
 • 117 980 uczestników akcji biegowych organizowanych przez PZU 
 • 222 857 godzin wypracowanych przez ratowników - ochotników w ramach współpracy z GOPR 
 • 3 kampanie prospołeczne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia: Bezpieczne Wakacje, Odblaski - dziecko bezpieczne w drodze, Pomoc To Moc - przez PZU 
 • 687 wyprawek przekazanych dzieciom urodzonym 11 listopada 2018 w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę

* Dane dotyczą 2018 roku chyba że wskazano inaczej

 

Aleksandra Jakima-Moskwa„W proces raportowania zintegrowanego zaangażowanych było blisko 100 osób z całej Grupy Kapitałowej PZU, wszystkich spółek. Wymagał on szerokiego zaangażowania zespołu projektowego wewnątrz organizacji, łącząc przedstawicieli działów sprawozdawczości i relacji inwestorskich, strategii, ryzyk, HR, sprzedaży, produktów, administracji, komunikacji i marketingu oraz Fundacji i prewencji (CSR). W procesie dostarczania danych, ich potwierdzania, konsultacji, akceptacji raportu, jak również definiowania modelu tworzenia wartości brali udział przedstawiciele wszystkich poziomów kadry – od osób operacyjnych agregujących dane z systemów, przez kadrę managerską, aż po członków Zarządu. Zebraliśmy blisko 80 wskaźników i danych. Bardzo dziękuję za zaangażowanie tak wielu osób. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze lepiej udało nam się sprostać Państwa oczekiwaniom i zapracować na zaufanie. Mamy też ambicję wykorzystać proces, by stał się źródłem doskonalenia sposobu zarządzania organizacją oraz dalszej transformacji w kierunku „zintegrowanego myślenia” oraz „zrównoważonego rozwoju”.
Aleksandra Jakima-Moskwa, Koordynator ds. Komunikacji z Inwestorami, Kierownik Projektu Raportowania Zintegrowanego w Grupie Kapitałowej PZU

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All