Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Strategia CSR [IIRC]

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Krotka Charakterystyka > Strategia CSR [IIRC]
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Społeczna odpowiedzialność (CSR) - „Grupa PZU jest odpowiedzialna społecznie - chcemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z naszymi interesariuszami i otaczającym nas środowiskiem. Harmonijne działanie, na wszystkich szczeblach naszej współpracy, nie będzie możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia. Promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne i zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych. Popieramy obywatelskie postawy naszych pracowników.”

Dla Grupy PZU kluczowe są etyka i społeczna odpowiedzialność prowadzenia biznesu. Wzrost wartości Grupy PZU powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opiera się o zrównoważone korzystanie z zasobów. Firma dąży do odpowiedzialnego zarządzania wieloma kapitałami: finansowym, ludzkim, środowiskowym oraz społecznym.

W 2018 roku uchwalana została Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018-2020. Dokument ten wraz z „Dobrymi praktykami Grupy PZU” tworzy spis zasad etycznych oraz standardów biznesowych, które kształtują kulturę organizacyjną, a także postawy pracowników i agentów w środowisku pracy. Dokument jest fundamentem wspólnych wartości dla całej Grupy PZU.

Cele Strategii CSR:

 • uporządkowanie najważniejszych obszarów i zasad odpowiedzialności,
 • wyznaczenie ambicji, kierunków działań oraz inicjatyw w odniesieniu do wyzwań biznesowych i społecznych. 
Dorota MaciejaNajważniejsze treści Strategii CSR stały się integralnym elementem naszej strategii biznesowej. W Grupie wiemy, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważna dla naszych partnerów, a efekty działań CSR wpływają na wyniki finansowe.
Dorota Macieja, członkini Zarządu PZU Życie

Społeczna odpowiedzialność Grupy PZU koncentruje się na kluczowych zasobach wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Relacja z klientem jest najważniejsza dla całościowej strategii biznesowej, dlatego jest punktem odniesienia dla wdrażanych inicjatyw.

Głównym założeniem Strategii CSR jest parafraza nowej misji Grupy PZU: „Dbamy o przyszłość, aby pomagać naszym klientom”.

Obszar zarządczy – budujemy pozycję CSR w branży

Działania w tym obszarze koncentrują się na kreowaniu polityki CSR wewnątrz Grupy PZU, określaniu celów i mierników strategicznych oraz dbałości o aktywne i faktyczne wdrażanie zaplanowanych działań.

Inicjatywy zarządcze wymagają koordynacji przedsięwzięć i obowiązków realizowanych przez wszystkie spółki Grupy PZU. Co roku opracowywany jest “Raport niefinansowy Grupy PZU”. Rzetelną i obiektywną ocenę działań CSR Grupy umożliwia również obecność od 2012 roku w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych społecznie - Respect Index.

Ambicją Grupy jest zapewnienie sprawnej i czytelnej komunikacji wewnętrznej dotyczącej wartości, celów i praktyk CSR. Ma ona zapewnić zrozumienie planowanych działań oraz wsparcie osób i jednostek zaangażowanych w realizację Strategii CSR.

Obszar zarządczy – budujemy pozycję CSR w branży

Osiągnięty wynik był słabszy od średniego wyniku w branży finansowej. Był to m.in. rezultat większej presji na raportowanie na poziomie Grupy tj. także w odniesieniu do banku Pekao i Alior Banku. W 2019 roku zostaną podjęte działania zmierzające do usprawnienia komunikacji, co pozwoli na zaraportowanie wymaganych danych w szerszym zakresie.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Grupa PZU chce być dla klientów stabilnym i godnym zaufania partnerem. Dlatego planuje z nimi długofalową relację i przewiduje ich potrzeby.

W PZU i PZU Życie założenia te są realizowane w formule Programu Zarządzania Doświadczeniami Klienta. Na bieżąco monitorowane są opinie i zadowolenie klientów, w szczególności poprzez badania satysfakcji z obsługi oraz produktów, jak również po rozpatrzeniu reklamacji. Tworzone są mapy doświadczeń klientów, dzięki którym wiadomo, które elementy obsługi należy poprawić.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

W 2018 po raz kolejny, porównując do konkurencji, klienci w większym stopniu byli skłonni rekomendować PZU. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) był o 7,3 p. p. wyższy od konkurencji. Ten wynik to w znacznej mierze zasługa szeroko zakrojonych badań satysfakcji i lojalności klientów, co pozwala skutecznie zaspokajać potrzeby klientów oraz identyfikować mocne strony organizacji oraz obszary, które wymagają zmian i udoskonaleń.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Grupa PZU chce być najlepszym pracodawcą na rynkach, na których świadczy usługi. Jej cele to: pozycja lidera wśród firm branży finansowej najczęściej wybieranych przez poszukujących zatrudnienia, zaangażowana i najlepsza na rynku kadra oraz utrzymany niski poziom rotacji największych talentów w organizacji.

Aby je osiągnąć Grupa PZU:

 • zapewnia przejrzyste ścieżki kariery,
 • umożliwia rozwój swoim pracownikom,
 • promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, pracę zespołową oraz buduje - lepszą jakość kultury organizacyjnej,
 • poprawia procesy związane z przeciwdziałaniem odejściom pracowników,
 • rozwija program na rzecz utrzymania kluczowych pracowników,
 • oferuje przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój, gwarantując jednocześnie poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Wskaźnik zaangażowania w 2018 roku wzrósł o 5 p.p. do 40%. Frekwencja wyniosła 73% (52% w roku 2017).

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Grupa PZU tworzy własny standard środowiskowy, który określa kluczowe założenia dotyczące podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. Są to zasady:

 • zrównoważonego rozwoju,
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska,
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań,
 • prewencji, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich likwidacji u źródła,
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej,
 • partnerstwa, czyli konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

W listopadzie 2018 roku uchwalono „Standard Grupy PZU - Zielone PZU”, wraz z ogólnymi wytycznymi dla planowanych wdrożeń w zakresie środowiskowym, których zakończenie powinno nastąpić do końca roku 2020.

Rozwijamy system zarządzania ryzykiem, kulturę etyki i compliance

Ryzyka związane z działalnością PZU są objęte systemem zarządzania ryzykiem, zbudowanym w oparciu o cztery poziomy kompetencyjne: Radę Nadzorczą, Zarząd, Komitety oraz poziom operacyjny.

Szczegółowy opis podejścia do zarządzania ryzykiem został opisany w ramach rozdziału Etyka - Zarządzanie ryzykiem, z uwzględnieniem ryzyk niefinansowych.

Rozwijamy system zarządzania ryzykiem, kulturę etyki i compliance

Stan na 2017 rok (ostatnie dostępne dane)

Jesteśmy liderem działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa

Firmy ubezpieczeniowe odpowiedzialne są za ryzyka innych osób. Dlatego zaangażowanie społeczne w przypadku ubezpieczycieli nabiera szczególnego znaczenia. Grupa PZU od wielu lat, korzystając z funduszu prewencyjnego, podejmuje konkretne i mierzalne działania, które zmniejszają ryzyko u źródła.

Obok działalności sponsoringowej czy realizowanej przez Fundację PZU działalności charytatywnej, , Grupa PZU angażuje się w inwestycje społeczne mające obniżać ryzyko i przynosić jednoczesne korzyści biznesowe i społeczne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, zmniejszanie ich skutków oraz wspieranie aktywności promujących profilaktykę zdrowotną.

Strategicznymi filarami zaangażowania społecznego PZU są: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i eksperckość wokół których kluczowe działania opisano szczegółowo w ramach rozdziału Wpływ naszych działań na społeczeństwo.

Jesteśmy liderem działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa

Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną wyniosło w 2018 roku 86,8 mln zł.

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

PZU ma świadomość swojego istotnego wpływu na rynek zamówień i odpowiedzialności za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych. Spółki Grupy promują ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami i chcą współpracować tylko z tymi kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka oraz działają zgodnie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji. Od swoich partnerów oczekują również zapewniania bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych oraz dbałości o środowisko naturalne.

Budujemy nowe standardy w relacjach z dostawcami

Opracowano “Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU”

W 2018 roku trwały przygotowania do wdrożenia nowej platformy zakupowej, która zgodnie ze założeniami strategii CSR będzie uwzględniała konieczność potwierdzenia zobowiązania do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR”.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All