Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Pracownicy > Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Jesteśmy odpowiedzialni - „staramy się uważnie i odpowiedzialnie zarządzać wiedzą pracowników. Budujemy efektywną strukturę prawną i biznesową Grupy PZU dostosowaną do jej profilu działalności, co pozwala nam efektywnie działać.”

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię zarządzania zagadnieniami pracowniczymi jest przyjęta w 2018 roku Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie PZU. Celem tej Polityki jest w szczególności wsparcie realizacji Strategii Grupy PZU poprzez:

  • zabezpieczenie potrzeb biznesowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim;
  • zapewnienie spójnych i zintegrowanych zasad zarządzania kapitałem ludzkim;
  • prowadzenia spójnych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Dodatkowo, zagadnienia dotyczące zarządzania kwestiami pracowniczymi zostały ujęte w ramach Dobrych Praktyk PZU, które definiują:

  • wspólne wartości i zasady zarządzania etyką;
  • warunki pracy (m.in. polityka wynagrodzeń, benefity pozapłacowe);
  • rozwój kompetencyjny;
  • bezpieczeństwo i higienę pracy.
,,Warto pokazać podstawowe wskaźniki zatrudnienia obrazujące stopień realizacji polityki równości, w tym: liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w firmie, stosunek zatrudnienia płci na poszczególnych stanowiskach.”
Komentarz z sesji dialogowej

Na koniec 2018 roku w Grupie Kapitałowej PZU zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 41 345 pracowników, z czego: 24% w spółkach PZU i PZU Życie, 3% w Obszarze Zdrowie, 21% w Grupie Alior Bank, 39% w Grupie Pekao a 7% w spółkach zagranicznych. W ramach całej Grupy PZU większą część (68%) pracowników stanowią kobiety.

Najwięcej zatrudnionych kobiet jest w PZU Zdrowie i spółkach zależnych, stanowią one 85% osób zatrudnionych. W Grupie Pekao udział ten wynosi 75%. Także w spółkach zagranicznych kobiety stanowią większość – 76%.

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty):

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników w podziale na strukturę zatrudnienia:

Łączna liczba pracowników w podziale na strukturę zatrudnienia     

W całej Grupie PZU na stanowiskach menedżerskich zatrudnionych jest 13% pracowników. Najwięcej osób na tym stanowisku zatrudnionych jest w spółce PZU i PZU Życie. Stanowią oni odpowiednio 16% i 14% pracowników w przeliczeniu na etaty. W Grupie Pekao oraz LINK4 stanowią oni 14% wszystkich pracowników w przeliczeniu na etaty pracujących w tych spółkach. Najmniej menedżerów jest w spółce Armatura Kraków (6%).

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

 Łączna liczba pracowników w podziale na: PZU PZU Życie
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników
Kobiety 4 015 406 10,1% 2 005 223 11,1%
Mężczyźni 2 991 375 12,5% 922 195 21,2%
Suma 7 006 781 11,1% 2 927 419 14,3%

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: PZU PZU Życie
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników
<30 717 140 19.60% 259 68 26.20%
30-50 4 948 527 10.70% 2 127 294 13.80%
>50 1 341 113 8.50% 541 57 10.50%
Suma 7 006 781 11.10% 2 927 419 14.30%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć

 Łączna liczba pracowników w podziale na: PZU PZU Życie
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników
Kobiety 4 015 327 8,2% 2 005 179 8,9%
Mężczyźni 2 991 249 8,3% 922 110 11,9%
Suma 7 006 576 8,2% 2 927 289 9,9%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek

Łączna liczba pracowników w podziale na wiek: PZU PZU Życie
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników
<30 717 114 15.90% 259 44 16.90%
30-50 4,948 353 7.10% 2,127 181 8.50%
>50 1,341 109 8.10% 541 64 11.80%
Suma 7,006 576 8.20% 2,927 289 9.90%

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All