Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Nasz wpływ na środowisko naturalne

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Środowisko > Nasz wpływ na środowisko naturalne
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Odpowiedzialność - „staramy się ograniczyć negatywne następstwa ekologiczne naszej działalności przez wdrażanie „zielonych” inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystywanie narzędzi IT do optymalizacji zużycia materiałów”.

„Chętnie dowiem się o wpływie Grupy Kapitałowej PZU na środowisko.”
Komentarz z sesji dialogowej

„Jakie są kluczowe czynniki sukcesu ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne w Grupie Kapitałowej PZU? ”

Komentarz z sesji dialogowej
Małgorzata Sadurska„Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko przez Grupę PZU jest związane przede wszystkim z eksploatacją nieruchomości w ramach Grupy Kapitałowej, w tym m.in. utrzymaniem ponad 600 placówek, użytkowaniem blisko 340 tys. m2 powierzchni budynków i zużyciem zasobów w biurach przez ponad 12,5 tys. pracowników PZU SA i PZU Życie. Aktualnie Grupa PZU wdraża własny standard środowiskowy, który określa kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. W dalszej kolejności będziemy pogłębiać strategiczne podejście w obszarze wpływu pośredniego oraz udoskonalać system monitoringu zużycia mediów.”
Małgorzata Sadurska, Członek Zarządu PZU i PZU Życie

Nasz bezpośredni ślad środowiskowy:

Nasz bezpośredni ślad środowiskowy

Kraj Spółka Cele w zakresie redukcji zużycia tonerów i papieru do 2020 roku
Polska PZU i PZU Życie 50,0%1
Litwa AB Lietuvos Draudimas 10%
Litwa UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 7%
Łotwa AAS Balta 10%
Estonia AB Lietuvos Draudimas Eesti Filiaal 3%
Ukraina PrAT SK PZU Ukraina/PrAT SK PZU Ukraina Życie 57%

1 Cel dotyczy procesów sprzedażowych, obsługowych i archiwizacyjnych. W przypadku wszystkich procesów cel wynosi 4%.

Do 2020 roku, w spółkach PZU i PZU Życie, planowane jest ograniczenie zużycia energii cieplnej o 2%.

,,Warto pokazać, że pozytywny wpływ na środowisko nie jest jednym z wielu obszarów działalności firmy, ale jej zadaniem, które wpisane jest w jej strategię zarządzania.”

Komentarz z sesji dialogowej

Odpowiedzialne podejście do biznesu przekłada się w Grupie PZU na prowadzenie go w sposób ekologiczny, czyli taki, który w maksymalny sposób redukuje negatywny wpływ na przyrodę. Ochrona środowiska podniesiona została w firmie do rangi strategicznej – odpowiednie zapisy znalazły się w Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU na lata 2018-2020 oraz zaktualizowanej strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 – „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”.

Wdrożenie odpowiednich procedur i systemów zarządzania pozwala Grupie PZU spełniać wszystkie ekologiczne wymogi prawno-formalne. Firma w swoich działaniach wychodzi jednak ponad obowiązkowe regulacje. Spójność zarządzania obszarem ochroną środowiska w Grupie PZU zapewnia specjalnie powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska.

Agnieszka Koryś-Matusiak„Ekologia w Grupie PZU to nie chwilowy kaprys, czy uleganie modzie. Świadome korzystanie z naturalnego środowiska jest naszym obowiązkiem. Troska o przyrodę została już na zawsze wpisana jako cywilizacyjna wartość, która musi towarzyszyć codziennej pracy całej Grupy. Środowisko naturalne traktujemy jako jednego z naszych interesariuszy i z pełną odpowiedzialnością będziemy przestrzegać naszych - wobec niego obowiązków. I niech ta „moda” rozwija się na szeroką skalę i będzie częścią każdego obywatela Ziemi wobec swojej planety.”
Agnieszka Koryś-Matusiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Środowiska w Grupie PZU

W ślad za strategicznymi decyzjami Grupy w listopadzie 2018 roku uchwalono „Standard Grupy PZU - Zielone PZU”. Choć w pozostałych spółkach Grupy na koniec 2018 roku nie funkcjonowały formalne polityki w zakresie ochrony środowiska, to w swoich działaniach zwracały one uwagę na minimalizację negatywnego wpływu na przyrodę.

Prawie wszystkie spółki Obszaru Zdrowie (z wyłączeniem spółek REVIMED i PROELMED) mają wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2015. Dodatkowo, w spółkach Polmedic i Artimed wdrożono i certyfikowano System Zarządzania wg normy ISO: PN-ISO/IEC 27001: 2014; oraz w Polmedic System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001: 2015 i System Zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007.

PZU i PZU Życie wprowadziły wewnętrzne regulacje związane z zarządzaniem nieruchomościami firmy.

PZU i PZU Życie zachowały w 2018 roku pełną zgodność2 z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Podobnie było w przypadku spółek Obszaru Zdrowie (szczególnie w zakresie gospodarowania niebezpiecznymi odpadami medycznymi), Grupy Pekao, Grupy Alior Bank, spółek zagranicznych oraz w większości spółek polskich.

DOBRA PRAKTYKA

Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko to jeden z obszarów obowiązującego w Grupie Pekao Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki Alior Bank. W dokumentach podmioty deklarują ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Pracownicy znajdą w nich informacje zachęcające do dbałości o środowisko naturalne.

 

2 Nie zostały nałożone kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All