Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Produkty a adaptacja do zmian klimatu

Raport roczny 2018 > DZIAŁALNOŚĆ > Środowisko > Produkty a adaptacja do zmian klimatu
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA
W jaki sposób działają Państwo na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym ograniczenia emisji CO2 i zużycia paliw kopalnych w zakresie wpływu pośredniego?
Komentarz z sesji dialogowej

Grupa PZU jest świadoma, że usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje spółek mogą oddziaływać na zachowania klientów i ich wpływ na otoczenie przyrodnicze. W przypadku dużych klientów, np. zakładów przemysłowych, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka oraz scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego też, podejmowane przez klienta działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów, nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia, przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi.

Grupa PZU uczestniczy w dialogu społecznym oraz debacie na temat zrównoważonego rozwoju. W ramach Szczytu klimatycznego ONZ (COP24), Grupa PZU była jednym z organizatorów Dnia Miejskiego. PZU poprowadziło panel „Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska”. Pozostałe spotkania dotyczyły m.in. dekarbonizacji transportu miejskiego i drogowego, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatycznych w Grupie PZU

Grupa PZU monitoruje działania oraz inicjatywy instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Wśród nich są Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisja Europejska.

Kluczową inicjatywą dla europejskich ubezpieczycieli jest Porozumienie Klimatyczne zawarte przez 195 krajów w Paryżu w 2015 roku. Jego zapisy dotyczą m.in. ujawniania i zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatycznymi w sektorze finansowym, w tym rekomendacje TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Natomiast z punktu widzenia ograniczania klęsk żywiołowych istotny jest „Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczący ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – podejście oparte na ryzyku klęsk żywiołowych dla wszystkich strategii politycznych UE”. (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030).

Regulacje dotyczące uwzględniania ryzyka klimatycznego w działalności instytucji finansowych, w tym ubezpieczeniowych, opracowane są również przez Komisję Europejską. Od kilku lat organizacje z sektora finansowego stopniowo wycofują się z kredytowania i ubezpieczania firm i projektów węglowych i energetycznych. Oczekuje się, że sektor finansowy będzie w coraz większym stopniu wspierał realne sektory gospodarki, szczególnie energetykę, transport oraz przemysł w ograniczaniu zmian klimatycznych, spowodowanych emisją gazów cieplarnianych.

Potencjalny wpływ zmian klimatycznych w Polsce w najbliższych dekadach wynikać będzie z kombinacji dwóch czynników:

 • ekspozycji na fizyczne ryzyka klimatyczne. Badania naukowe wskazują na powodzie oraz huragany, jako największe czynniki ryzyka w Polsce. W ostatnich latach pojawiło się również ryzyko uderzeń fal ciepła. Zmiany klimatu wpływają na częstość i skalę ewentualnych zdarzeń katastroficznych, które mogą mieć istotny wpływy na pozycję kapitałową w sektorze ubezpieczeń;
 • wrażliwości kraju na zmiany i zdarzenia klimatyczne wynikające z takich czynników jak gęstość zaludnienia w obszarach powodziowych, jakość infrastruktury transportowej, gospodarka wodna oraz środki budżetowe na niespodziewane wydatki.

Te dwa czynniki w połączeniu ze zdolnościami adaptacyjnymi w kraju - w tym sektora publicznego (rządowego i samorządowego), przedsiębiorstw i mieszkańców, kondycji zdrowotnej oraz miejsca zamieszkania – będą definiować odporność kraju oraz klientów Grupy PZU na zmiany klimatyczne.

Grupa PZU podejmuje liczne działania, aby zwiększyć odporność kraju i swoich klientów na zmiany klimatyczne.
Odbywa się to poprzez:

 • lepsze rozpoznanie ekspozycji na fizyczne ryzyka klimatyczne;
 • wspieranie wzrostu zdolności adaptacyjnych i świadomości społecznej.

Zarządzanie ryzykiem zmian klimatycznych w Grupie PZU

Źródło: Opracowano na podstawie World Bank (2010), Adapting to climate change in Eastern Europe and Central Asia, Washington D.C.

DOBRA PRAKTYKA

„Warto zwrócić uwagę na zaangażowanie firmy w akcje pomocowe, np. pomoc dotkniętym klęską żywiołową.” 

Komentarz z sesji dialogowe

Regularnie aktualizowane są bazy danych ze zdarzeniami pogodowymi z ostatnich 20 lat (dodawane są do nich informacje o powodziach i huraganach). Ponadto Grupa PZU analizuje szkody według stref geograficznych (opracowywane są interaktywne mapy zalewowe dla Polski o wysokiej rozdzielczości w różnych scenariuszach powodziowych). Wzmacniane są również systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zdarzeniami (prowadzone są masowe kampanie społeczne oraz akcje informacyjne skierowane do mieszkańców Polski).

Obszary, do których w 2018 roku najczęściej były kierowane alerty w podziale na zjawiska pogodowe

Areas to which alerts were most frequently directed in 2018 broken down by weather phenomena

DOBRA PRAKTYKA
Teledetekcja

Nawet 28 tys. szkód powstałych w ozimych uprawach rolnych jest rocznie zgłaszanych do PZU. Wysokość odszkodowań może sięgać blisko 250 mln zł. Aby należycie je wycenić, PZU korzysta z innowacyjnej metody teledetekcyjnej – na zdjęcia wykonane przez samoloty i drony nakładane są mapy upraw rolnych. Cały proces przyspiesza obsługę szkód, a dodatkowym atutem jest obiektywizm ustaleń.

PZU Zarządza wpływem pośrednim na środowisko naturalne poprzez oferowane produkty ubezpieczeniowe:

Przeciwdziałanie ryzykom klimatycznym Przykłady działań w Grupie PZU
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • Wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Grupa PZU jest ubezpieczycielem największych farm wiatrowych w Polsce (Energa, Enea, PGE) oraz elektrowni wodnych (Energa, PGE). Ubezpiecza je od ognia, powodzi i innych żywiołów oraz utraty zysku przy przestojach operacyjnych czy utracie maszyn. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również rozbudowa mocy w OZE.
 • Programy ubezpieczeniowe dla gmin, które współfinansują instalacje OZE. Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych jest aktualizowana o nowe rozwiązania alternatywnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła. W ostatnim czasie Grupa PZU wprowadziła nowe ubezpieczenia dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy są klientami Tauron. Ubezpieczenie chroni od zniszczenia instalacji w wyniku np. gradu, ognia, śniegu czy innego zdarzenia losowego, a także gwarantuje zwrot kosztów w przypadku poniesienia strat finansowych z tego powodu.
 • Ubezpieczanie modernizacji w elektrowniach konwencjonalnych (prowadzących do redukcji emisji spalin przez instalacje odsiarczania, odazotowania czy systemy filtrów) oraz instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów. Grupa PZU ubezpiecza także inwestycje nakierowane na poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki. 
 • Wspieranie działań na rzecz wzrostu elektryfikacji w transporcie m.in. poprzez ubezpieczenia dużej części pociągów Intercity i całego taboru Kolei Mazowieckich. Grupa PZU rozpoczyna także współpracę ze spółką Electromobility Polska oraz innymi firmami, które instalują lub będą instalować szybkie ładowarki do samochodów.
Adaptacja: lepsze zrozumienie czynników ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem katastroficznym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi z uwagi na ukształtowanie terenu oraz liczby powierzchownych cieków wodnych. W ramach tego systemu dokonywana jest cykliczna analiza ekspozycji Grupy PZU pod kątem narażenia na katastrofy naturalne. 
 • Podział portfela ubezpieczeń na strefy charakteryzujące się określonym stopniem narażenia na ryzyko powodzi (obszary zalewowe rzek i tereny za wałami przeciwpowodziowymi) oraz huraganu. Każdej z analizowanych stref przypisane są wartości potencjalnych strat odpowiadających zadanym poziomom prawdopodobieństwa. Generowane są także scenariusze znacznie przekraczające swoją dotkliwością klęski żywiołowe obserwowane w najnowszej historii Polski. 
 • Coroczne wprowadzanie zmian w częstości, wielkości zdarzeń katastroficznych i miejscach ich występowania przy projektowaniu programu ochrony reasekuracyjnej.
Adaptacja: dostosowanie oferty produktowej do czynników ryzyka
 • Część scenariuszy pogodowych stanowi podstawę do konstrukcji programu reasekuracji oraz kalkulacji wymogów kapitałowych. Wymogi kapitałowe dają gwarancję, że nawet w przypadku katastroficznych zdarzeń powodziowych czy huraganowych Grupa PZU będzie w stanie regulować swoje zobowiązania wobec klientów. 
 • Dopasowana oferta ubezpieczeniowa dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne takich jak rolnictwo. 
 • Oferowanie ubezpieczeń mieszkaniowych w każdej lokalizacji, bez stref wykluczenia. Jako lider na rynku Grupa PZU oferuje produkty z kompleksową ochroną majątku prywatnego bez konieczności opłaty dodatkowej składki i bez stosowania ograniczeń odpowiedzialności za te ryzyka m.in. w karencji czy udziałach własnych. 
 • Indywidualne podejście do oferty i oceny ryzyka dla budynków i infrastruktury przemysłowej. 
 • Reasekuracja w PZU chroniąca przed ryzykami naturalnymi zawierana jest na okres roczny i ma strukturę nieproporcjonalną. Każdorazowo, przy odnowieniu programu reasekuracji, aktualizacji podlegają: struktura umowy, informacje o portfelu ubezpieczeniowym i historia szkodowa. PZU corocznie modeluje i kwantyfikuje ryzyka powodzi i huraganu w Polsce, które oferują brokerzy reasekuracyjni. 
 • W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla przedsiębiorców, w razie materializacji ryzyka, Grupa PZU wypłaca odszkodowanie po szkodzie i dodatkowe warunkowe wsparcie finansowe w związku z zapobieganiem szkodzie, zmniejszeniem jej rozmiarów czy udziałem w akcji ratowniczej lub naprawie mienia. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia utraty zysku, PZU chroni firmy, którym spadnie obrót, np. w wyniku uszkodzeń mienia spowodowanego pożarem, powodzią, huraganem lub innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie pomaga zachować płynność finansową firmy w razie niespodziewanych zdarzeń. Natomiast przedsiębiorcy posiadający ubezpieczenie OC ogólne mogą je rozszerzyć o dwie klauzule, które pokrywają szkody w środowisku naturalnym. Pierwsza klauzula rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Natomiast druga klauzula rozszerza zakres odpowiedzialności o szkody w środowisku. Klauzule te są oferowane przede wszystkim przedsiębiorstwom przemysłowym (sektory: chemiczny, petrochemiczny oraz przetwórstwo przemysłowe), a także branżom budowlanej, energetycznej (elektrownie oraz elektrociepłownie), oczyszczania ścieków oraz firmom gospodarującym odpadami.
Adaptacja: innowacje zabezpieczeniem na przyszłość
 • Doradztwo dla rolników dotyczące nowych, odpornych na zmiany klimatu odmian upraw roślinnych. Grupa PZU od dwóch lat prowadzi kampanię informacyjną wśród rolników w zakresie propagowania odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy w polskim klimacie, korzystając z list , które co roku uaktualnia i publikuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBOR). 
 • Stosowanie narzędzi do weryfikacji ryzyk, w tym teledetekcji. Polega ona na pozyskiwaniu informacji o obiektach lub obszarach z odległości, najczęściej z wykorzystaniem sensorów umieszczonych na dronach, samolotach lub satelitach, które to umożliwiają pomiar promieniowania odbitego i emitowanego. W rolnictwie szczególnie popularną i sprawdzoną metodą jest również wykorzystanie współczynnika wegetacji. 
 • PZU Lab przeprowadza audyty i wydaje rekomendacje dla różnych przedsiębiorstw pod kątem poprawy bezpieczeństwa w aspekcie mienia, przestojów, bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Grupa współpracuje z uczelniami oraz rozwija wiedzę w obszarze inżynierii energetycznej. 
 • LINK4 przy współpracy z Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz udostępnia klientom posiadającym ubezpieczenie nieruchomości, system alertów pogodowych. Klienci otrzymują SMS z ostrzeżeniem i odnośnikiem do strony internetowej, gdzie mogą dowiedzieć się m.in. jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami poszczególnych zdarzeń pogodowych. Pozytywny odbiór usługi oraz niewielki odsetek osób z niej rezygnujących – mniej niż 1% klientów - skłonił firmę do udostepnienia w 2019 roku podobnej usługi klientom ubezpieczenia komunikacyjnego. Można oczekiwać, że ostrzeżenia pogodowe będą mieć wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków.

Prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów - zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych, w różnych sektorach gospodarki. Najwyższym priorytetem jest odpowiedź na aktualne potrzeby polskiego rynku i gospodarki w zgodzie z krajowymi oraz unijnymi regulacjami (m.in. poszanowania zasad uczciwej konkurencji, współpracy wyłącznie z klientami biznesowymi, których działalność wedle wiedzy PZU jest zgodna z prawem). Kompleksowość potrzeb, a co za tym idzie i oferty, sprawia, że PZU zapewnia m.in. ochronę ubezpieczeniową podmiotom z sektora wydobywczego oraz energetycznego. Klienci z tej grupy, poza tradycyjną działalnością operacyjną w oparciu o węgiel, rozwijają również działania w obszarze energetyki ze źródeł odnawialnych. Grupa PZU planuje dalszy rozwój polityki i praktyk w zakresie pośredniego wpływu środowiskowego zachowując zgodność z trendami sektorowymi, a także polską specyfiką gospodarczą.

DOBRA PRAKTYKA
Gwarancja środowiskowa

Wsparciem dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą jest oferowana przez PZU Gwarancja Środowiskowa. To zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy firma, której została udzielona gwarancja, nie usunęła negatywnych dla środowiska skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Beneficjentem jest organ ochrony środowiska wydający odpowiedni akt administracyjny na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, np. marszałek, wojewoda lub starosta.

Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska, np.:

 • zakładów chemicznych;
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
 • zakładów gospodarki komunalnej.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All