Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Najważniejsze dane

Raport roczny 2018 > Najważniejsze dane

Wyniki 2018

Aktywa 328 554 mln zł (+3,5% r/r)

Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 925 mln zł (+2,2% r/r)

Zysk netto 5 368 mln zł (+28,3% r/r)

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej 3 213 mln zł (+11,0% r/r)

Składka przypisana brutto 23 470 mln zł (+2,7% r/r)

Składka zarobiona netto 22 350 mln zł (+4,7% r/r)

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 14 563 mln zł (-2,5% r/r)

Bezpieczny portfel – Dłużne skarbowe papiery wartościowe stanowiły ponad 60% portfela lokat

ROE przypisane jednostce dominującej 22.1% (+1,1 p.p. r/r)

Wskaźnik mieszany COR 87.1% (-2,5 p.p r/r)

Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK 22.1% (+1,5 p.p. r/r)

Działalność

100% - wspomagana znajomość marki PZU

16 mln klientów PZU w Polsce, 5 mln klientów Banku Pekao, 4 mln klientów Alior Bank

411 - liczba oddziałów PZU, w tym 189 oddziałów w małych miejscowościach

9,1 tys. agentów na wyłączność i agencji w Grupie PZU - największa sieć agencyjna wśród polskich ubezpieczycieli

>2100 liczba placówek współpracujących z Grupą PZU na koniec 2018 roku >60 liczba własnych placówek medycznych PZU Zdrowie

825 - liczba oddziałów Banku Pekao na koniec 2018 roku, 1 708 liczba własnych bankomatów

861 - placówek własnych oraz partnerskich Alior Bank na koniec 2018 roku

1 mln zł dla kierowców jeżdżących bezpiecznie w programie telematycznym LINK4 „Kasa Wraca” w 2018 roku

6,7 tys. - liczba pracowników oddziałów Banku Pekao, którzy w 2018 roku zostali przeszkoleni i uzyskali licencje KNF do sprzedaży ubezpieczeń PZU

Ponad 300 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych w 4 konkursach za pomocą Generatora Pomysłów

83,5% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń (badanie satysfakcji na próbie 20 tys. klientów przeprowadzone w 2018 roku)

34,8% - udział Grupy PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (działalność bezpośrednia) po trzech kwartałach 2018 roku, w tym udział LINK4 2,8%

37,3% - udział Grupy PZU w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (działalność bezpośrednia) po trzech kwartałach 2018 roku

46,0% - udział PZU Życie w okresowej składce przypisanej brutto po trzech kwartałach 2018 roku

19,8 mld zł - aktywa netto w zarządzaniu TFI PZU, co oznacza 7,7% udział w rynku na koniec 2018 roku

14,1% - udział OFE PZU Złota Jesień w ogólnej wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych działających w Polsce na koniec 2018 roku

30,5% - udział Lietuvos Draudimas w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie na koniec 2018 roku

27,8% - udział AAS Balta w rynku w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Łotwie po trzech kwartałach 2018 roku

16,0% - udział oddziału Lietuvos Draudimas w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Estonii na koniec 2018 roku

3,4% - udział PZU Ukraina w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Ukrainie po III kwartale 2018 roku, 11,0% - udział PZU Ukraina Życie w rynku ubezpieczeń na życie na Ukrainie

2 i 7 - pozycja rynkowa odpowiednio Banku Pekao i Alior Banku pod względem zgromadzonych aktywów na koniec III kwartału 2018 roku

3 - pozycja rynkowa Grupy PZU pod względem przychodów w obszarze zdrowie na koniec 2018 roku

Rynek

Wzrost PKB Polski w 2018 roku do 5,1% r/r dzięki stabilnej i wysokiej dynamice konsumpcji gospodarstw domowych

Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2018 roku do 5,8% wobec 6,6% w grudniu 2017 roku

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w polskiej gospodarce w 2018 roku o 7,0% wobec wzrostu o 5,7%

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce w 2018 roku o 1,6% średniorocznie wobec 2,0% w 2017

Brak zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2018 roku, referencyjna stopa procentowa na poziomie 1,5% od 2015 roku

Wskaźnik penetracji ubezpieczeń w Polsce 1,6% poniżej średniej dla Europy (7,5% w 2017 roku)

Wydatki statystycznego Polaka na ubezpieczenia to 380 euro w 2017 roku, czyli o ponad 5 razy mniej niż średnia dla Europy (2 030 euro)

65% - wskaźnik udziału kredytów bankowych w relacji do PKB w polskim systemie bankowym w 2017 roku, średnia europejska to 126%

Wzrost PKB krajów bałtyckich po trzech kwartałach 2018 roku w ujęciu rocznym: Łotwy o 5,3%, Estonii o 4,2%, Litwy o 2,9% w ujęciu rocznym

Depozyty są najpopularniejszą formą gromadzenia aktywów finansowych w Polsce - korzysta z nich 84,9% gospodarstw domowych w ujęciu rocznym

Wzrost PKB Ukrainy w trzecim kwartale 2018 roku o 2,8% w ujęciu rocznym

Strategia biznesowa i csr

Osiągnięcie ROE na docelowym poziomie strategicznym 22,1%

Wykorzystanie robotyki w celu podniesienia jakości obsługi szkód

Uruchomienie zintegrowanej platformy klasy CRM – pozwalającej na szybki dostęp do informacji o produktach i usługach

Optymalizacja cen w czasie rzeczywistym - Taryfikacja 3.0

Uruchomienie innowacyjnej platformy internetowej inPZU, oferującej jednostki funduszy pasywnych

Zwiększenie skali sprzedaży i redukcja kosztów dzięki współpracy PZU z bankami z Grupy

Uruchomienie PZU Data Lab - centrum innowacji opartych na danych i sztucznej inteligencji

Rozwój skali działania i rentowności PZU Zdrowie dzięki technologii oraz wysokiej jakości i dostępności usług

Wdrożenie rozwiązania telematycznego ratującego życie kierowców – PZU GO

Poszerzenie zasięgu i dotarcie do nowych grup docelowych z prostą i przejrzystą ofertą

Opracowanie i przyjęcie standardu środowiskowego Grupy PZU „Zielone PZU”

Akcje i obligacje

Stopa dywidendy z akcji PZU wyniosła: 5,9%
Dywidenda na akcję wypłacona w 2018 roku wyniosła 2,50 zł

Wskaźnik C/Z (cena / zysk) dla akcji PZU na koniec 2018 roku wyniósł: 11,8x
C/WK (cena/wartość księgowa) 2,5x

Średnia wartość obrotu akcjami PZU na sesję wyniosła 69,6 mln zł a średnia liczba transakcji na sesję 3 751

Udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU na koniec 2018 roku wyniósł 35,0% (13,3 mld zł) w tym udział inwestorów z Ameryki Północnej 13,2% (5,0 mld zł)

Stopa dywidendy z akcji Pekao wyniosła: 6,1%
Dywidenda na akcję wypłacona w 2018 roku wyniosła 7,90 zł

Liczba konferencji dla inwestorów instytucjonalnych: 14 zagranicznych, 6 krajowych, 2 non-deal roadshows w Nowym Jorku, Bostonie i Chicago oraz w Tokio

Liczba wydanych rekomendacji dla akcji PZU w 2018 roku: 16
najwyższa cena docelowa na koniec grudnia 2018: 54,0 zł
średnia cena docelowa na koniec grudnia 2018: 48,9 zł

Udział OFE w akcjonariacie PZU wyniósł 17,4% a udział TFI 4,9%

Rating siły finansowej i rating kredytowy dla PZU i PZU Życie nadany przez S&P Global Ratings: A- (stabilna)

Wartość rynkowa PZU na koniec 2018 wyniosła 37,9 mld zł, Pekao 28,6 mld zł, Alior Bank 6,9 mld zł

Udział inwestorów indywidualnych w akcjonariacie PZU na koniec 2018 roku wyniósł 7,2% (2,7 mld zł)

Ład korporacyjny

3 komitety w ramach Rady Nadzorczej: komitet audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, komitet strategii

22% kobiet w Radzie Nadzorczej PZU

30% kobiet w Zarządach spółek PZU i PZU Życie

PZU sygnatariuszem karty różnorodności od 2013 roku

863 523 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł składających się na kapitał zakładowy PZU

Długoterminowy i stabilny akcjonariusz 34,19% udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie PZU

Stosowanie wszystkich rekomendacji i zasad wyrażonych w DPSN2016, z wyjątkiem rekomendacji dotyczącej eWZA

Kodeks Dobrych Praktyk Grupy PZU zbiorem norm etycznych i standardów postępowania, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy PZU

8 posiedzeń komitetu audytu w 2018 roku

Stosowanie w codziennej działalności Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych zawierających pryncypia, jakimi powinny kierować się firmy sektora ubezpieczeniowego jako instytucje zaufania społecznego

Przyjęcie i stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zgodnie z deklaracją z 2015 roku

Zarządzanie ryzykiem i etyka

Zarządzanie ryzykiem zapobiega przyjmowaniu ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU

Etapy procesu zarządzania ryzykiem: identyfikacja, pomiar i ocena, monitorowanie i kontrola, raportowanie, działania zarządcze

Struktura zarządzania ryzykiem w Grupie PZU to 4 poziomy kompetencyjne: (i) Rada Nadzorcza, (ii) Zarząd, (iii) Komitety, (iv) III linie obrony w ramach działań operacyjnych

Główne ryzyka w Grupie PZU: aktuarialne, rynkowe, kredytowe, koncentracji, płynności, operacyjne, modeli, braku zgodności

Proces ustalania apetytu na ryzyko oraz limitów na poszczególne kategorie ryzyka zgodny z procesem grupowym wdrożony w podmiotach Grupy PZU

Nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem w podmiotach sektora bankowego (Alior i Pekao) sprawują Rady Nadzorcze tych banków, do których PZU desygnuje swoich przedstawicieli

Apetyt na ryzyko ustalany co najmniej raz w roku w Pekao i Alior (po konsultacji z podmiotem dominującym) zapewnia zgodność działań banków z planami strategicznymi oraz celami biznesowymi Grupy PZU

Reasekuracja zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem zjawisk o charakterze katastroficznym na wyniki działalności ubezpieczeniowej Grupy PZU

Wskaźnik wypłacalności Solvency II 245% po III kw. 2018 powyżej średniego wskaźnika dla grup ubezpieczeniowych w Europie

Zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy na poziomie PZU jako podmiotu dominującego

Partnerzy reasekuracyjni PZU z wysokimi ocenami ratingowymi S&P (AA, A)