Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Wynagrodzenia członków władz

Raport roczny 2018 > ŁAD KORPORACYJNY > Wynagrodzenia członków władz
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zasady wynagradzania Członków Zarządu kształtowane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z 29 czerwca 2017 roku oraz wymaganiami

przewidzianymi w ustawie z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Powyższe zasady stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

  • wynagrodzenia stałego – zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust. 3 ww. ustawy;
  • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w ramach katalogu celów zarządczych określonych na podstawie ww. ustawy, do którego należą między innymi wzrost wartości Spółki oraz poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Ponadto istotna część wynagrodzenia zmiennego przyznawana jest w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego. Odroczone wynagrodzenie zmienne wypłacane jest przez okres 3 kolejnych lat. Z upływem 12, 24 i 36 miesięcy odpowiednio od daty przyznania, Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok, po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania. 

Na 31 grudnia 2018 roku świadczenia za rok 2017 i za rok 2018 dla członków Zarządu PZU wynikające z systemu zmiennego wynagradzania nie zostały przyznane. Zgodnie z obowiązującym systemem wynagrodzeń osobom tym może przysługiwać premia za lata 2017 i 2018, której wypłata może mieć miejsce w następnych okresach. W związku z powyższym na wypłatę premii za lata 2017 – 2018 utworzono rezerwę, której łączna wysokość na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 9 054 tys. zł (łącznie z narzutami pracodawcy).

Ponadto, umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z Członkami Zarządu regulują okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie obowiązywania i po ich rozwiązaniu w zamian za odszkodowanie. Umowy te nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny za wyjątkiem odpraw wypłacanych po spełnieniu przesłanek umownych w zakresie których mieści się przypadek odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia emitenta w drodze przejęcia.

W 2018 roku spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń Członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy. W ramach tego modelu istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU, których zasady tworzenia oraz zasady powoływania i odwoływania z tych stanowisk określają Regulaminy Organizacyjne Spółek. Zgodnie z tym modelem osoby pełniące funkcje członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie.

Funkcję dyrektorów Grupy PZU przez cały 2018 rok pełniły następujące osoby:

  • Aleksandra Agatowska;
  • Tomasz Karusewicz;
  • Bartłomiej Litwińczuk;
  • Dorota Macieja;
  • Roman Pałac.

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia wypłacone członkom kluczowego personelu kierowniczego PZU (Członkom Zarządu PZU, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje przez minimum jeden dzień w 2018 lub 2017 roku).

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys. zł)  1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
  w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 3 857 - 6 870 2 042
Paweł Surówka 793 - 683 74
Rodger Hodgkiss 766 - 1 171 412
Tomasz Kulik 766 - 319 -
Maciej Rapkiewicz 766 - 1 152 379
Małgorzata Sadurska 766 - 421 -
Michał Krupiński nd. nd. 2 086 1) 895
Andrzej Jaworski nd. nd. 945 2) 282
Marcin Chludziński nd. nd. 93 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 451 11 5 138 1 381
Aleksandra Agatowska 203 - 854 254
Tomasz Karusewicz 307 - 1 031 356
Bartłomiej Litwińczuk 307 - 754 122
Roman Pałac 317 - 986 378
Dorota Macieja 317 11 3) 501 -
Paweł Surówka nd. nd. 261 4) 72
Sławomir Niemierka nd. nd. 751 199
Rada Nadzorcza, z czego: 1 420 - 1 344 -
Maciej Łopiński 169 - nd. nd.
Paweł Górecki 170 - 131 -
Alojzy Nowak 170 - 154 -
Marcin Chludziński 156 - 133 -
Agata Górnicka 156 - 133 -
Robert Jastrzębski 127 - nd. nd.
Katarzyna Lewandowska 157 - 115 -
Robert Śnitko 156 - 105 -
Maciej Zaborowski 156 - 146 -
Aneta Fałek 3 - 114 -
Bogusław Banaszak nd. - 142 -
Marcin Gargas nd. - 18 -
Paweł Kaczmarek nd. - 48 -
Eligiusz Krześniak nd. - 13 -
Jerzy Paluchniak nd. - 39 -
Piotr Paszko nd. - 13 -
Radosław Potrzeszcz nd. - 13 -
Łukasz Świerżewski nd. - 27 -

1)  w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 600 tys. zł
2)  w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 276 tys. zł
3) premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu
4) wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Dyrektora Grupy do 12 kwietnia 2017 roku

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys. zł)  1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
  w tym premie
i nagrody
specjalne:
  w tym premie
i nagrody
specjalne:
Zarząd, z czego: 90 - 2 835 801
Paweł Surówka 90 1) - 499 214
Rodger Hodgkiss - - 491 214
Tomasz Kulik - - 840 103
Maciej Rapkiewicz - - 446 135
Michał Krupiński nd. - 67 2) -
Andrzej Jaworski nd.   492 3) 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 206 6 3 030 706
Aleksandra Agatowska 344 - 509 137
Tomasz Karusewicz 460 - 604 192
Bartłomiej Litwińczuk 460 - 455 66
Roman Pałac 476 - 604 204
Dorota Macieja 466 6 4) 319 -
Sławomir Niemierka nd. nd. 539 107

1)  wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 20 czerwca 2018 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Pekao
2) wynagrodzenie z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 czerwca 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Alior
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 149 tys. zł (PZU Życie)
4)  premia z tytułu pełnionej w okresie 1 stycznia - 14 marca 2017 roku funkcji Dyrektora ds. Sponsoringu

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys. zł) 1 stycznia – 31 grudnia 2018 1 stycznia – 31 grudnia 2017
Zarząd, z czego: 515 701
Paweł Surówka 149 62
Rodger Hodgkiss 115 144
Tomasz Kulik 77 76
Maciej Rapkiewicz 64 107
Małgorzata Sadurska 110 15
Michał Krupiński nd. 162
Andrzej Jaworski nd. 135
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 525 924
Aleksandra Agatowska 111 201
Tomasz Karusewicz 89 138
Bartłomiej Litwińczuk 118 151
Roman Pałac 129 168
Dorota Macieja 78 119
Sławomir Niemierka nd. 147
 

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących ani zobowiązań zaciągniętych w związku z przedmiotowymi świadczeniami.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All