Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Bezpieczeństwo transakcji

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Bezpieczeństwo transakcji
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - „zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest postrzegane jako realne i istotne ryzyko w naszej działalności. Jest to ogólnoświatowy problem, który rodzi poważne konsekwencje na rynku finansowym. Z tego powodu Grupa PZU podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania, aby nie dopuścić do sytuacji, w której transakcje przez nią realizowane zostałyby wykorzystane do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.”

Problemy przestępczości finansowej, prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu to wyzwania, które na całym świecie rodzą poważne konsekwencje dla rynków finansowych. Grupa PZU od lat konsekwentnie podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania, aby nie dopuścić do sytuacji, w której transakcje przez nią realizowane zostałyby wykorzystane do nielegalnych celów.

W Grupie PZU obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania przestępczości. W TUW PZUW procedura ta formalizuje proces identyfikowania, zarządzania i zabezpieczenia się Towarzystwa przed przestępczością, w szczególności przestępczością ubezpieczeniową oraz fraudami. W TFI PZU został wdrożony Regulamin przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji instrumentami finansowymi w działalności Towarzystwa.

W Banku Pekao oraz pięciu innych spółkach Grupy wdrożono wewnętrzne procedury zarządzania fraudami. W Banku Pekao obowiązuje zarządzenie Proces zarządzania Fraudami, które wprowadza Instrukcję Służbową Proces zarządzania Fraudami w Banku Polska Kasa Opieki SA. Wprowadzone przepisy precyzują uchwaloną przez Zarząd Banku Politykę Zarządzania fraudami. Wprowadzona Instrukcja Służbowa w szczególności określa:

  • co to jest fraud i jakie kategorie fraudów mogą dotykać Bank w toku prowadzonej działalności;
  • kto (która jednostka organizacyjna Banku i który pracownik tej jednostki) zobowiązany jest do realizowania działań w przypadku zajścia fraudu;
  • w jaki konkretnie sposób należy przeciwdziałać fraudom (katalog czynności do realizacji). 

Ponadto określone są obowiązki i kompetencje Biura Bezpieczeństwa Finansowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku, które realizuje zadania związane z centralną koordynacją przeciwdziałania przestępczości finansowej w Banku.

Zarządzenie Proces zarządzania Fraudami oraz wprowadzona Instrukcja Służbowa nakładają na każdego pracownika banku obowiązki i uprawnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej na szkodę samej organizacji i klientów banku.

W Grupie Alior wdrożono Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W 2018 roku w Grupie Pekao oraz Alior Bank toczyło się 5 226 spraw o podłożu fraudowym. Wartość postępowań wyniosła ponad 16 mln zł.

WYZWANIE

Na spółkę PZU zostały nałożone przez KNF 4 kary o łącznej wartości 3 350 000 zł. Przedmiotem wszystkich decyzji było nałożenie na PZU kary pieniężnej za niewypłacenie odszkodowania w terminach określonych Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych lub niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kary te związane były ze szkodami likwidowanymi w latach 2008- 2015. 3 decyzje, z czego 2 dotyczyły jednej sprawy, są nieprawomocne. Spółka PZU złożyła do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, następnie KNF złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wśród kontrolowanych przez KNF historycznych szkód, znalazły się sprawy obsługiwane przez PZU w okresie występowania katastrof naturalnych, gdy liczba zgłaszanych szkód była bardzo wysoka. Aktualny proces obsługi szkód realizowany w PZU znacząco różni się od historycznych – nawet sprzed 10 lat – procesów ocenianych przez KNF. Podczas ostatnich nawałnic z sierpnia 2017 roku PZU zrealizowało płatność odszkodowań w ciągu 7 dni w ponad 90% obsłużonych spraw. PZU stale usprawnia procesy oraz organizację obsługi szkód, w 2018 roku w tym zakresie zostały wdrożone m.in. nowe serwisy internetowe usprawniające zgłaszanie szkód.

W spółce PZU toczyły się 3 postępowania sądowe dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja występuje jako uczestnik postępowania. Jedno z tych postępowań zakończyło się 28 sierpnia 2018 roku i została w jego zakresie wydana decyzja zobowiązująca Spółkę do usunięcia skutków zarzucanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie została nałożona kara. Względem spółki PZU Życie toczy się jedno postępowanie.

Na skutek prowadzonych działań PZU zdecydowało się zmienić praktyki w tym zakresie poprzez:

  • uznanie wypowiedzenia umów przez konsumentów aż do trzech lat wstecz;
  • zwrot proporcjonalnej części składki pobranej wtedy, gdy konsument miał podwójne ubezpieczenie OC;
  • umożliwienie konsumentom wypowiadanie przez nich umów, które zostały automatycznie przedłużone, gdy będą posiadali w tym samym czasie OC u innego ubezpieczyciela.
DOBRA PRAKTYKA

Ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nałożyła na PZU nowe wyzwania. Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z nowej Ustawy jest przeprowadzenie wielowymiarowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w PZU Życie, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji, kanałów dostaw, kontrahentów i podmiotów z Grupy Kapitałowej. Aby sprostać nowym regulacjom firma uruchomiła w 2018 roku projekt AML, którego celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających implementację przepisów ustawy w procesach biznesowych i operacyjnych.

W pierwszej kolejności zdiagnozowano obszary, które – aby wypełnić założenia ustawy - wymagały zmian. Wdrożono wymagane przepisami procedury wewnętrzne, w tym procedurę grupową skierowaną do wszystkich Instytucji Obowiązanych2 w Grupie PZU. W ramach prac przemodelowane zostały procesy dotyczące zawarcia umów ubezpieczenia oraz obsługi świadczeń i zobowiązań. Zmiany dotyczyły 147 produktów oferowanych lub wypłacanych przez PZU Życie.

Dostosowanie PZU Życie do wymogów ustawy poskutkowało m.in. nowymi lub zoptymalizowanymi procedurami identyfikacji i weryfikacji klientów z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy. Wdrożono również nowe oświadczenia dla osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne, a agenci i pracownicy PZU Życie zostali odpowiednio przeszkoleni z nowych przepisów prawnych.

 

2 Instytucje Obowiązane w Grupie PZU, są to instytucje wchodzące w skład Grupy podlegające pod ustawę AML. PZU nie jest instytucją obowiązaną, więc nie podlega pod reżim ustawy AML, ale jako podmiot dominujący w Grupie PZU, przyjmuje procedurę grupową – dla podmiotów wchodzących w skład Grupy, będącymi „instytucjami obowiązanymi”. Procedura grupowa określa standardy obowiązujące w Grupie PZU oraz zasady wymiany i ochrony informacji na potrzeby wykonywania czynności AML.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All