Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Etyczne podstawy prowadzenia biznesu

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Etyczne podstawy prowadzenia biznesu
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zgłaszanie problemów natury etycznej - „każdy z nas ma obowiązek działania zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich wątpliwości, które dotyczą problemów natury etycznej oraz działań niezgodnych z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Przyjmujemy, że informacje takie przekazywane są dobrowolnie i w dobrej wierze. W sytuacjach budzących wątpliwości możemy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub zgłosić je do Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości działającego w podmiotach Grupy PZU.”

Maciej RapkiewiczBardzo ważną wartością, jaką dajemy klientom jest nasza STABILNOŚĆ. Każdy, kto zdecydował się na ofertę PZU może mieć pewność, że rozpoczyna współpracę z bezpieczną i godną zaufania firmą, która prowadzi biznes w sposób uczciwy oferując wiarygodne produkty. Wizerunek firmy stabilnej to nie jest coś, co można zdobyć lub kupić szybko – stoją za nim lata ciężkiej pracy oraz miliony decyzji. Ale stabilność jest również ważna dla pracowników PZU – dla nich oznacza ona troskę o ich zawodowy rozwój, możliwość kariery w firmie oraz bezpieczne formy zatrudnienia.

Maciej Rapkiewicz, Członek Zarządu PZU i PZU Życie, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem

„Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat kształtowania kultury etycznej w Grupie PZU. W zeszłorocznym raporcie wspomnieli Państwo o tym w kilku miejscach. Jednak całe zagadnienie zdaje się mieć dużo większe spektrum, ponieważ obecnie kwestie etyczne stają się szalenie ważne, szczególnie w świecie finansów. Wydaje mi się, że robią Państwo w tym temacie więcej niż zostało to opisane w raporcie. Prośba o pogłębienie tematu”. „Wskazanie planu działań rozwoju kultury korporacyjnej i ładu korporacyjnego.”

Komentarz z sesji dialogowej

W jaki sposób Grupa Kapitałowa PZU wdraża kulturę etyczną? Jakie są kluczowy wyzwania w tym temacie i na czym Grupa Kapitałowa skoncentruje wysiłki przez najbliższy rok/dwa?” Komentarz z sesji dialogowej

Komentarz z sesji dialogowej

Marcin Góral

„Grupa PZU to największa grupa finansowa w Polsce, w jej skład wchodzą różnorodne podmioty, prowadzące działalność na wielu rynkach (ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym, zdrowotnym i innych). Budowanie kultury przestrzegania, w organizacji i przez współpracujące z nią podmioty, zasad zgodności z wymogami etyki biznesu, prawa, soft law oraz bycia fair w relacjach klienckich i konsumenckich jest procesem ciągłym, a PZU od lat wyznacza najlepsze standardy rynkowe w Polsce w tym zakresie. Dojrzała organizacja w sposób aktywny reaguje na zmiany otoczenia – zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego – konsekwentnie dostosowując środki i działania do aktualnych potrzeb. Podobnie zorganizowany jest obszar compliance w Grupie PZU – wyprzedzająco patrzymy w przyszłość dostosowując nasze działania do potrzeb, identyfikujemy potencjalne luki i zagrożenia mogące wpłynąć na zgodność naszej organizacji w przyszłości, skupiamy się także na stałym podnoszeniu świadomości naszych pracowników. Tylko takie proaktywne podejście gwarantuje utrzymanie kultury zaangażowania dla osiągnięcia wspólnego celu przy zachowaniu przyjętych wartości i etyki.”

Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance

System zarządzania etyką w Grupie Kapitałowej PZU ustanowiony został i działa w oparciu o porozumienia i polityki grupowe. Jest to zintegrowany zbiór wartości, zasad postępowania, narzędzi, w tym procedur i regulaminów postępowania dla pracowników i osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem, wsparty odpowiednią komunikacją oraz edukacją pracowników. Spółki w ramach Grupy Kapitałowej PZU posiadają również szereg osobnych polityk i procedur oraz praktyk w tym obszarze. Na system składają się, m.in.:

 • wartości i zasady postępowania, w tym Dobre Praktyki Grupy PZU, Kodeks Etyki Alior Bank oraz Kodeks Etyki Grupy Pekao;
 • procedury, polityki i rozwiązania organizacyjne;
 • system zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych nadużyć (tzw. Whistleblowing);
 • działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do pracowników, dostawców.

Fundamentem norm etycznych w Grupie PZU jest Zbiór Dobrych Praktyk, których celem jest kształtowanie spójnej kultury organizacyjnej firmy we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania.

Dobre Praktyki definiują zachowania i sposób postępowania wobec wszystkich interesariuszy spółki, w sposób oparty na szacunku i zaufaniu. Jest to jednocześnie dokument, który stanowi wspólny mianownik dla kultury korporacyjnej, dla wszystkich spółek w Grupie. Dzięki systemowej zgodności fundamentalnych pryncypiów, wszelkie działania i realizowane procesy oparte są na spójnych przesłankach, zapewniając tym samym wysoki standard operacyjny Grupy.

DOBRA PRAKTYKA

W 2018 roku zostały wdrożone nowe Dobre Praktyki Grupy PZU. Dokument stanowi jednolity wzorzec standardów przestrzeganych przez wszystkie podmioty Grupy PZU z wyjątkiem Grupy Alior, Pekao, w ramach których funkcjonuje Kodeks etyki Alior Banku oraz Kodeks postępowania Grupy Pekao. Dobre Praktyki Grupy PZU stanowią zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy.

W Dobrych praktykach Grupy PZU opisane są podstawowe zasady postępowania pracowników na przykładzie wielu sytuacji np.:

 • konflikt interesów;
 • posługiwanie się informacjami wrażliwymi;
 • otrzymywanie prezentów obarczonych ryzykiem niewłaściwości;
 • sprzedaż produktu obarczonego ryzykiem braku zgodności;
 • inwestowanie prywatnych pieniędzy w akcje PZU;
 • publiczne udzielanie informacji lub prowadzenie bloga;
 • oraz wiele innych.

Wartości Grupy Kapitałowej PZU Obietnica dla klienta Obietnica dla pracownika
Stabilność
 • Bezpieczne i godne zaufania prowadzenie biznesu 
 • Oferta wiarygodnych produktów
 • Troska o rozwój pracowników i możliwość kariery w Grupie PZU 
 • Bezpieczne formy zatrudnienia
Uczciwość
 • Przejrzyste zasady komunikacji 
 • Dotrzymywanie zobowiązań
 • Wywiązywanie się z zobowiązań 
 • Jasne zasady działania organizacji
Innowacyjność
 • Znajomość potrzeb klientów i poszukiwanie nowych rozwiązań 
 • Wyznaczanie trendów na rynku usług finansowych
 • Niestandardowe, łamiące schematy myślenie 
 • Poszukiwanie usprawnień w funkcjonowaniu firmy
Odpowiedzialność
 • Bycie odpowiedzialnym za klientów na każdym etapie ich życia 
 • Świadome wybory dzięki edukacji i działaniom prewencyjnym
 • Branie pod uwagę wpływu decyzji na pracowników 
 • Angażowanie w społecznie odpowiedzialne działania

Zarówno w Alior Bank jak i pozostałych spółkach Grupy Alior obowiązuje Kodeks etyki, który reguluje m.in. relacje spółki oraz jej pracowników w stosunku do klientów, kwestie etycznego zachowania i poszanowania obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, w spółce Alior Bank wdrożono Politykę środowiska pracy wolnego od niepożądanych zachowań. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników Alior Bank i jest wyrazem realizacji przez Pracodawcę obowiązku zapobiegania i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w relacjach służbowych, w szczególności dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu. Pracownicy wzięli udział w szkoleniu Niepożądane zachowania w środowisku pracy, które wskazało, jakie zachowania należy uznać za niepożądane i co zrobić, jeśli mają one miejsce. Zaimplementowana została także Polityka przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży w celu zarządzania ryzykiem missellingu oraz podnoszenia jakości procesu oferowania klientom produktów Banku.

W Grupie Pekao obowiązuje Kodeks postępowania, który ma zapewnić najwyższe standardy świadczenia usług oraz ochronę reputacji przez pracowników Grupy.

Zasady zawarte w Kodeksie postępowania to:

 • traktowanie wszystkich z godnością i szacunkiem;
 • poszanowanie praw człowieka;
 • ochrona reputacji;
 • standardy komunikacji;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • ochrona aktywów;
 • sprawozdawczość finansowa;
 • dbałość o zasoby naturalne;
 • odpowiedzialny marketing i działania promocyjne;
 • ochrona informacji prawnie chronionych;
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • ochrona konsumenta;
 • przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja;
 • informacja poufna i nadużycia na rynku;
 • zarządzanie konfliktami interesów;
 • przeciwdziałanie korupcji. 

Kultura etyczna w Grupie Kapitałowej PZU jest kształtowana adekwatnie do potrzeb podmiotów Grupy, z uwzględnieniem skali, specyfiki, rodzaju ich działalności oraz przepisów prawa krajowego.

Grupa Kapitałowa PZU wdraża kulturę etyczną tworząc systemowe rozwiązania na poziomie PZU. PZU, jako podmiot dominujący, kształtuje i wyznacza standardy postępowania, a następnie rekomenduje ich wdrożenie pozostałym spółkom Grupy. Te implementują rozwiązania i standardy postępowania rekomendowane przez PZU, z uwzględnieniem tzw. zasady proporcjonalności i adekwatności, tj. skali, specyfiki, rodzaju ich działalności, przepisów prawa krajowego oraz zasadności stosowania w działalności podmiotu; raportują ryzyka braku zgodności do PZU , z poszanowaniem tajemnic prawnie chronionych.

Spółka PZU kładzie duży nacisk na budowanie świadomości compliance wśród pracowników poprzez budowanie kultury organizacyjnej Grupy PZU, opartej na wartościach etycznych, zgodnych z podstawowymi zasadami compliance. Najistotniejsze z nich to:

 • Compliance Week PZU – cykliczne wydarzenie ma na celu budowę i podnoszenie świadomości pracowników Grupy PZU w obszarze krajowego i europejskiego otoczenia regulacyjnego oraz przekazywanie najistotniejszych informacji z zakresu funkcji compliance w przystępnej i zrozumiałej formie, m.in. poprzez prelekcje, szkolenia, konkursy wiedzy, a także indywidualne i grupowe turnieje wiedzy o Compliance;
 • Biuletyn Compliance PZU – kwartalnik, w którym prezentowane są w przystępnej formie aktualne wyzwania regulacyjne, przed jakimi staje Grupa PZU, wybrane wydarzenia rynkowe, które mogą być interesujące i użyteczne dla wszystkich pracowników PZU w ich codziennej pracy, jak również standardy postępowania obowiązujące w Grupie PZU;
 • Compliance Network – cykliczne spotkania osób odpowiedzialnych za funkcję zgodności w spółkach Grupy PZU. Mają one na celu przekazanie najważniejszej, bieżącej wiedzy z zakresu compliance osobom odpowiedzialnym za realizację funkcji zgodności w podmiotach Grupy PZU;
 • Szkolenia: e-learningowe i stacjonarne, w tym szkolenia dla nowych pracowników.
Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All