Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Ład korporacyjny

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Ład korporacyjny
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Uczciwość jest dla nas ważna - „uczciwość to dla nas więcej niż tylko działanie zgodne z prawem. To także przyznanie się do popełnionych błędów i wyciąganie z nich wniosków. To również umiejętność i odwaga prezentowania własnych opinii, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, otwarte wyrażanie uznania oraz wątpliwości.”

Spółka akcyjna PZU powstała 23 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. PZU prowadzi działalność na mocy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.). Kamieniem milowym w rozwoju Grupy PZU było wprowadzenie PZU na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 maja 2010 roku odbyła się publiczna oferta sprzedaży akcji PZU na GPW. PZU przestrzega kanonu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

PZU od 31 stycznia 2012 roku wchodzi w skład Indeksu RESPECT – pierwszego w regionie Europy Środkowo – Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Od tej pory corocznie praktyki z zakresu Ładu Korporacyjnego, Obszaru Społecznego i Środowiskowego (ESG – Environmental, Social, Governance) poddawane są niezależnej weryfikacji w ramach badania RESPECT Index.

„W dużej części banków sprawy etyki leżą w kompetencjach zespołów Compliance, ale istnieją też takie, gdzie do zarządzania etyką zostały powołane dedykowane zespoły, które przypisane zostały do konkretnego członka zarządu. W tym wypadku ważne byłoby ukazanie funkcjonowania obszaru Governance W grupie PZU (w tym bankach) i struktury zarządzania kwestiami etycznymi na każdym poziomie organizacyjnym.” 
Komentarz z sesji dialogowej 

W PZU kwestie związane z obszarem etycznym zarządzane są w ramach Biura Compliance – wyodrębnionej i niezależnej jednostki organizacyjnej, podlegającej Prezesowi Zarządu. Biuro Compliance odpowiedzialne jest za systemowe zarządzanie ryzykiem braku zgodności i innymi ryzykami jakościowymi. Osobą nadzorującą kluczową funkcję zgodności z przepisami jest Dyrektor Biura Compliance. Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji, nadzorujący Biuro Compliance, oraz Dyrektor Biura Compliance mają bezpośredni dostęp do członków Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej, do których funkcja zgodności z przepisami raportuje. Raportowanie to odbywa się w ramach miesięcznych i rocznych raportów dla Zarządu oraz kwartalnych raportów dotyczących ryzyka dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej a także doraźnych informacji przekazywanych członkom organów statutowych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie, corocznie Zarząd PZU zatwierdza Plan analiz compliance na dany rok, który określa dodatkowe obszary podlegające analizie, m.in. uwzględniające kwestie etyczne. 

W ramach Banku Pekao, a także Alior Bank została wyodrębniona niezależna jednostka organizacyjna podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu. W ramach Banku Pekao kwestie związane z obszarem etycznym zarządzane są przez Departamentu Zgodności, natomiast w Alior Bank kwestie te leżą w kompetencjach Departament Zgodności Regulacji. Departamenty te sporządzają i przedstawiają Zarządowi Banku oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej (w trybie kwartalnym) raporty z monitoringu ryzyka braku zgodności wraz z informacją o zidentyfikowanym poziomie ryzyka braku zgodności w poszczególnych obszarach oraz wydanych rekomendacjach mających na celu ograniczenie lub usunięcie zidentyfikowanego ryzyka. W cyklach rocznych Departamenty przedstawiają Roczny Plan działania jednostki Compliance i Raport roczny z zarządzania ryzykiem braku zgodności Zarządowi Banku, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej.

Struktura zarządzania Compliance i etyką:

Struktura zarządzania Compliance i etyką

Struktura organizacyjna Grupy

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem PZU jest Walne Zgromadzenie, którego funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania PZU. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych w przepisach.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością PZU sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi od siedmiu do jedenastu członków. Organizację i sposób działania Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej PZU uchwalony w lutym 2016 roku.

Struktura nadzorcza organizacji w PZU i PZU Życie

PZU PZU Życie 
Maciej Łopiński – przewodniczący RN Paweł Surówka – przewodniczący RN
Paweł Górecki – wiceprzewodniczący RN Piotr Głod – wiceprzewodniczący RN
Alojzy Nowak – sekretarz RN Marcin Szuba – sekretarz RN
Marcin Chludziński – członek RN Beata Bieńkowska – członek RN 
Agata Górnicka – członek RN  Norbert Dworak - członek RN
Robert Jastrzębski – członek RN
Katarzyna Lewandowska – członek RN
Robert Śnitko – członek RN
Maciej Zaborowski – członek RN

Zarząd

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Struktura zarządcza organizacji w PZU i PZU Życie

PZU PZU Życie
Paweł Surówka – prezes Zarządu Roman Pałac, prezes Zarządu
Roger Hodgkiss – członek Zarządu Aleksandra Agatowska – członek Zarządu
Tomasz Kulik – członek Zarządu Roger Hodgkiss – członek Zarządu
Maciej Rapkiewicz – członek Zarządu Tomasz Karusewicz – członek Zarządu 
Małgorzata Sadurska – członek Zarządu Tomasz Kulik – członek Zarządu 
Bartłomiej Litwińczuk – członek Zarządu 
Dorota Macieja - członek Zarządu 
Maciej Rapkiewicz – członek Zarządu 
Małgorzata Sadurska – członek Zarządu

Komitet audytu

Komitet Audytu powołuje Rada Nadzorcza PZU. Większość członków Komitetu – w tym przewodniczący - spełnia kryteria niezależności określone ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie ustawą. Komitet Audytu ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. 

Compliance

W PZU funkcjonuje system compliance, który wspiera organizację w świadomym i zgodnym z prawem i normami etycznymi prowadzeniu biznesu. Elementem tego systemu są standardy postępowania i normy etyczne, które wspierają organizację w ograniczaniu ryzyka braku zgodności, ryzyka korupcji, ryzyka konfliktu interesów, identyfikację i przeciwdziałanie nieprawidłowościom.

W 2018 roku PZU i PZU Życie znowelizowały m.in. program antykorupcyjny, zasady zarządzania konfliktem interesów oraz procedurę zgłaszania nieprawidłowości, które co do zasady zostały lub będą znowelizowane również w pozostałych spółach Grupy PZU w tym LINK4. Informacje na temat zaktualizowanych standardów postępowania oraz ryzyka compliance przekazane zostały organizacji m.in. w ramach corocznego wydarzenia Compliance Week - organizowanego przez Biuro Compliance.

System compliance w podmiotach pośrednio lub bezpośrednio zależnych od PZU, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy lub wymianie informacji, jest oparty o zasady wprowadzone w PZU i jest z nimi spójny.

Więcej informacji dot. systemu zarządzania etyką, compliance i ładu organizacyjnego Grupy Alior i Grupy Pekao znajduje się w odrębnych sprawozdaniach z działalności dot. tych podmiotów. 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All