Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Korupcja i polityka prezentowa - „nie tolerujemy korupcji. W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi działamy etycznie i zgodnie z prawem. W Grupie PZU obowiązują ściśle określone zasady przyjmowania i wręczania prezentów. Nie przekazujemy niedozwolonych prezentów kontrahentom, ich pracownikom, pełnomocnikom lub innym osobom trzecim. Nie obiecujemy też i nie oczekujemy takich prezentów ani ich nie przyjmujemy. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy rodzaj i zakres tych prezentów wpływa na podejmowanie działań i decyzje odbiorcy. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie osób trzecich do ominięcia tej zasady.”

W Grupie PZU nie ma i nie będzie przyzwolenia na jakąkolwiek formę korupcji. Rozwiązania wdrożone w organizacji definiują sposób zarządzania ryzkiem korupcji, włączając identyfikację tego ryzyka a także jego ograniczanie i monitoring.

W spółkach Grupy obowiązują rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie korupcji, w tym m.in. zasady przyjmowania i wręczania prezentów, zasady zarządzania konfliktem interesów, zasady etyki obowiązujące członków organów statutowych. W zależności od podmiotu są one uwzględnione w kilku przyjętych i wdrożonych dokumentach, dotyczących m.in. przeciwdziałania korupcji, kodeksu postępowania, zgłaszania nieakceptowanych zachowań (whistleblowing), zarządzania konfliktami interesów, dokonywania zakupów. Zagadnienia te są prezentowane również podczas wewnętrznych szkoleń w spółce. Prezenty i rozrywka, wyłącznie o małej wartości, mogą być oferowane lub przyjmowane w toku zwyczajnych praktyk biznesowych. W żadnych okolicznościach nie wolno oferować lub przyjmować pieniędzy lub ich ekwiwalentu. Dawanie i przyjmowanie prezentów i rozrywek nie może być tak częste, nadmierne lub hojne, by stanowiło faktyczne lub postrzegane ryzyko korupcji czy naruszało lokalne przepisy ustawowe lub wykonawcze.

Podstawowym dokumentem w polityce antykorupcyjnej są Dobre Praktyki Grupy PZU, które wprost wskazują na brak tolerancji dla jakichkolwiek zachowań korupcyjnych. Zapisy obligują każdego pracownika do działania zgodnie z prawem i zdefiniowanymi normami etycznymi. Dobre praktyki zostały wdrożone w ramach wszystkich podmiotów Grupy PZU a także Grupy Alior oraz Pekao, w ramach których funkcjonują odrębne regulacje w tym zakresie.

„Działania firmy nie powinny ograniczać się jedynie do wewnętrznej działalności w zakresie uwzględnia m.in. postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, ale powinna ona też szerzyć wiedzę w tym zakresie z uwagi na szeroki wachlarz zdobytych doświadczeń w tym zakresie.”

Komentarz z sesji dialogowej
DOBRA PRAKTYKA

Uznając korupcję za jeden z najpoważniejszych czynników zagrażających zasadom demokracji i gospodarki rynkowej, OECD podjęła działania zmierzające do walki z tym zjawiskiem. Polska od wielu lat jest członkiem organizacji OECD, w ramach której zostały wypracowane postanowienia Konwencji w sprawie zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.

PZU podejmuje, nie tylko w organizacji ale także poza nią, szereg działań promujących podnoszenie świadomości w zakresie przeciwdziałania korupcji. W 2018 roku Grupa PZU uczestniczyła w różnych inicjatywach, które miały na celu współkształtowanie dobrych praktyk w zakresie działań antykorupcyjnych. Działania te były prowadzone w ramach współpracy PZU ze stowarzyszeniami branżowymi, w tym np. ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Polską Izbą Ubezpieczeń, a także komitetem ds. Compliance przy GPW.

W 2018 roku PZU otrzymało nagrodę „Etyczna firma”, m.in. dzięki wdrożeniu programów antykorupcyjnych w Grupie PZU.

W PZU i PZU Życie oraz Tower Inwestycje obowiązuje Program Antykorupcyjny, który ogranicza ryzyko korupcji. Program definiuje przykłady korupcji i podział odpowiedzialności w celu efektywnego kontrolowania ryzyka w firmie. W Programie zdefiniowano obszary biznesowe, w których ryzyko korupcji jest potencjalnie najwyższe, przybliżono także symptomy zachowania i postępowania pracowników, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenie korupcyjne w danym obszarze. Program wprowadza również obowiązek okresowej oceny ryzyka korupcji w PZU. Jej elementami są m.in. ankiety samooceny ryzyka korupcji przeprowadzane wśród pracowników, zarejestrowane zgłoszenia o nieprawidłowościach z danego obszaru, wyniki kontroli wewnętrznych oraz raporty organizacji pozarządowych zajmujących się problemem korupcji. W 2018 roku w PZU przyjęto mechanizm automatycznego (za pośrednictwem wewnętrznego systemu kadrowego) zbierania oświadczeń pracowników o zapoznaniu i stosowaniu Programu Antykorupcyjnego.

Po wdrożeniu Programu Antykorupcyjnego każdy pracownik PZU został zobowiązany do zapoznania się i stosowania się z jego postanowieniami oraz złożenia stosownego oświadczenia o zapoznaniu się i stosowaniu Programu.

Kwestie etyczne są elementem szkoleń onbordingowych dla nowozatrudnionych pracowników. Dodatkowo, w 2018 roku zagadnienie ryzyka korupcji było przedmiotem szkoleń prowadzonych w ramach organizowanego w PZU i PZU Życie wydarzenia Compliance Week 2018. W PZU organizowane były również spotkania z udziałem Eksperta zewnętrznego poświęcone zagadnieniu korupcji. W I kwartale 2019 roku zostanie uruchomione dedykowane szkolenie e-learningowe dotyczące Programu antykorupcyjnego.

W odniesieniu do dostawców - ryzyko korupcji jest stałym elementem funkcjonującego w PZU i PZU Życie procesu zakupowego - każdy potencjalny dostawca podlega ocenie ryzyka korupcji na podstawie dedykowanego kwestionariusza oceny ryzyka. Ponadto, zgodnie z Programem antykorupcyjnym, każda umowa o współpracy spółki z partnerem biznesowym powinna zawierać klauzule antykorupcyjne. Jedna z klauzul stanowi potwierdzenie akceptacji przez dostawcę standardów antykorupcyjnych obowiązujących w PZU. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmioty współpracujące w PZU i PZU Życie informowane są o obowiązującym w spółce Programie antykorupcyjnym.

W PZU wdrożono rozwiązania obligujące do identyfikacji i oceny ryzyka korupcji, w ramach bieżącego zarządzania ryzykiem braku zgodności. Ocena ryzyka korupcji za 2018 roku potwierdza, że rozwiązania systemowe działają prawidłowo oraz zostały podjęte z należytą starannością działania mające na celu zarządzanie tym ryzykiem.

Uzupełnieniem działań są szkolenia antykorupcyjne oraz kampanie realizowane w kanałach komunikacji korporacyjnej uwrażliwiające pracowników na ryzyko korupcji. W 2018 roku firma przygotowywała się również do wdrożenia nowego szkolenia e-learningowego dotyczącego Programu Antykorupcyjnego.

W PZU i podmiotach Grupy Kapitałowej PZU, z wyłączeniem Armatury Kraków SA i Arm Property (w których trwają prace wdrożeniowe), także obowiązują zasady zarządzania konfliktem interesów. Każda sytuacja potencjalnego konfliktu interesów, która mogłaby utrudnić skuteczne i obiektywne wykonywanie pracy na rzecz Grupy PZU powinna zostać zgłoszona przez pracownika do przełożonego oraz jednostki ds. zgodności podmiotu Grupy PZU. Wprowadzone w Grupie Kapitałowej PZU Zasady zarządzania konfliktem interesów zapewniają profesjonalne, rzetelne i uczciwe traktowanie wszystkich klientów i osób powiązanych ze spółką w przypadkach konfliktu interesów.

Osoba, która stwierdzi, że w wyniku wykonywania przez nią zadań doszło lub może dojść do konfliktu interesów zobligowana jest do podjęcia działań zmierzających do eliminacji konfliktu interesów i do zgłoszenia konfliktu interesów zgodnie z przyjętym trybem. Formularz zgłoszenia trafia do przełożonych oraz do jednostki ds. zgodności w podmiocie Grupy Kapitałowej PZU, która analizuje zgłoszenie.

Wszystkie jednostki biznesowe Grupy Kapitałowej PZU są analizowane pod kątem ryzyka związanego z korupcją. W Grupie PZU zidentyfikowano jeden przypadek dotyczący korupcji.

W PZU odnotowano w 2018 roku jeden przypadek korupcji. W przedmiotowej sprawie spółka przeprowadziła czynności wyjaśniające, zakończone rekomendacjami do jednostek właściwych merytorycznie. Na podstawie zebranych ustaleń spółka zakończyła współpracę pracownikiem w trybie art. 52 KP, a także podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W PZU Życie nie odnotowano przypadków korupcji.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All