Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Różnorodność i poszanowanie praw człowieka

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Różnorodność i poszanowanie praw człowieka
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Szanujemy się - „Szacunek widać w naszej postawie i podejściu do osób, które nam zaufały. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji. Każdy, kto jest świadkiem tego rodzaju praktyk w Grupie PZU, powinien je bez obaw zgłaszać. Szanujemy osoby zatrudnione na wszystkich stanowiskach i cenimy ich wkład w pracę całego zespołu. Uważamy, że różnorodność ról, zróżnicowanie cech charakteru i osobowości buduje sukces całej organizacji.”

Poszanowanie różnorodności i równości, jak również zakaz dyskryminacji, to zasady głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej Grupy PZU. W Grupie prowadzone są działania na rzecz świadomego zarządzania różnorodnością, w tym warsztaty i szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej. W ten sposób spółka wspiera budowę kultury organizacyjnej nastawionej na uznawanie odmienności i różnic indywidualnych, a także zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy mogą być z powodu swojej odmienności dyskryminowani. Wdrożenie szeregu regulacji i praktyk pozwala na realizację działań w ramach zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem różnorodności i równego traktowania.

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności w przeliczeniu na etaty:

Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w danej kategorii w PZU Życie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 57,8% 42,2% 65,2% 34,8%
30-50 59,0% 41,0% 67,8% 32,2%
>50 50,9% 49,1% 73,3% 26,7%
Ogółem w podziale na płeć 57,3% 42,7% 68,5% 31,5%
Obcokrajowcy 60,6% 39,4% 74,1% 25,9%

PZU - wiek pracowników w podziale na płeć PZU Życie - wiek pracowników w podziale na płeć

Pracownicy wg struktury zatrudnienia  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji w PZU Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji w PZU Życie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska managerskie 51,7% 48,3% 56,0% 44,0%
Pozostali pracownicy 58,4% 41,6% 71,2% 28,8%
Ogółem w podziale na płeć 57,3% 42,7% 68,5% 31,5%

PZU - odsetek stanowisk managerskich PZU Życie - odsetek stanowisk managerskich

Pracownicy wg struktury zatrudnienia  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji w PZU Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji w PZU Życie
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Stanowiska managerskie 1,8% 80,8% 17,4% 2,7% 80,7% 16,6%
Pozostali pracownicy 14,9% 65,6% 19,6% 13,3% 67,8% 18,9%

PZU - stanowiska w podziale na wiek PZU Życie - stanowiska w podziale na wiek

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności:

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności  Podział % w każdej z kategorii w PZU Podział % w każdej z kategorii w PZU Życie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
< 30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
30-50 22,2% 55,6% 0,0% 60,0%
> 50 0,0% 22,2% 20,0% 20,0%
Ogółem % w podziale na płeć 22,2% 77,8% 20,0% 80,0%
Obcokrajowcy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności  Podział % w każdej z kategorii w PZU Podział % w każdej z kategorii w PZU Życie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
< 50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
30-50 20,0% 60,0% 22,2% 55,6%
> 50 0,0% 20,0% 11,1% 11,1%
Ogółem % w podziale na płeć 20,0% 80,0% 33,3% 66,7%
Obcokrajowcy 0,0% 20,0% 0,0% 11,1%

Skład Rady Nadzorczej w podziale na płeć Skład Zarządu w podziale na płeć

„Oprócz wskazania czy w Grupie wystąpiły bądź nie przypadki dyskryminacji, należy również wskazać jakie działania podjęto w celu przeciwdziałania im oraz ich eliminacji.” 
Komentarz z sesji dialogowej

W spółkach Grupy, za wyjątkiem Grupy Armatura oraz Arm Property (w których trwają prace wdrożeniowe), obowiązują polityki i wewnętrzne procedury antymobbingowe. W przypadku spółek o niskim zatrudnieniu (np. spółka Tower Inwestycje) nie zostały wdrożone odrębne dokumenty dotyczące kwestii zapobiegania mobbingowi. Spółki stosują się do ogólnego dokumentu – Dobre Praktyki Grupy PZU – w którym pośrednio zostały uregulowane kwestie postępowania w sytuacji ewentualnego mobbingu. W spółce Tower Inwestycje planowane jest wdrożenie procedury antymobbingowej w I kwartale 2019 roku. W spółce TUW PZUW planowane jest wdrożenie procedury antymobbingowej w II kwartale 2019 roku. 

W Grupie Pekao celem Polityki jest stworzenie odpowiednich warunków i kreowanie atmosfery pracy, gdzie mobbing nie będzie występował. Określa ona sposób składania i rozpatrywania skarg w zakresie mobbingu oraz wytyczne zapewniające pracownikom spółki możliwość zarządzania karierą, osiągnięcia sukcesu oraz oceny pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć.

W PZU Zdrowie i spółkach zależnych wdrożone Polityki antymobbingowe są zgodne z wytycznymi Grupy PZU.

W Grupie Alior Bank, o poszanowaniu godności jednostki mówi Kodeks Etyki obowiązujący pracowników spółek. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące przestrzegania w pracy zasad profesjonalizmu i szacunku oraz kultury osobistej, a także zachowania otwartości na różnorodność i tolerancyjność.

W PZU TFI funkcjonuje wewnętrzna Procedura antymobbingowa. Z kolei, w PTE PZU obowiązuje uchwała w sprawie Zasad przeciwdziałania mobbingowi w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU Spółka Akcyjna. Procedura ta określa m.in. tryb powoływania i zadania komisji antymobbingowej.

WYZWANIE

„W jaki sposób zarządzają Państwo kwestią różnorodności i równości szans zatrudnienia?”

„W jaki sposób przeciwdziałają Państwo naruszeniom w postaci dyskryminacji czy mobbingu?”

Komentarze z sesji dialogowej

W PZU w 2018 roku odnotowano 7 sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem lub regulacjami na kwotę 212 945 zł, z kolei w spółce PZU Życie 3 przypadki na kwotę 24 105 zł. W obydwu spółkach przedmiotem roszczenia były roszczenia o wynagrodzenie, roszczenia o odprawę emerytalną oraz przywrócenie do pracy.

W 2018 roku w PZU i PZU Życie został potwierdzony przez sąd pracy jeden przypadek mobbingu na podstawie pozwu złożonego w 2013 roku. Skarga mobbingowa, która została uznana przez sąd pracy za zasadną, nie została skierowana przez pracownika do Komisji Antymobbingowej. Od 5 lat nie było innego, potwierdzonego przypadku mobbingu. PZU przykłada szczególną wagę do przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy i dba o przyjazne środowisko pracy, aby było one wolne od wszelkich niedozwolonych przypadków zachowania.

W PZU przeciwdziałanie mobbingowi wspiera również Procedura Antymobbingowa. Procedura „zgłoś incydent” umożliwia pracownikom przekazanie za pomocą platformy intranetowej informacji o naruszeniach zasad. W celu weryfikacji nieakceptowalnych przypadków zachowań powołana została Komisja Antymobbingowa, która rozpatruje skargi pracownicze i bada każdy sygnał o zachowaniach mogących mieć znamiona mobbingu.

Dodatkowo, dla wszystkich pracowników, dostępne jest szkolenie e-learningowe Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne. Oprócz kwestii związanych z mobbingiem, pracownikom przekazywane są informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu.

PZU zapewnia pracownikom równe szanse na rozwój, doskonalenie swoich umiejętności oraz awanse. System wynagradzania zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wartości stanowiska pracy dla Spółki, kompetencji pracowników, wymaganych umiejętności oraz rynkowego poziomu wynagrodzeń. PZU zapobiega dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń, m.in. poprzez ustalanie przejrzystych, niedyskryminujących poziomów wynagrodzenia stałego dla tego samego rodzaju pracy lub pracy o tej samej wartości, odzwierciedlających przede wszystkim odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz odpowiedzialność organizacyjną określoną w opisie danego stanowiska.

Zasady wspierające różnorodność i równe traktowanie obejmują wszystkie etapy kariery zawodowej w firmie - począwszy od procesu rekrutacyjnego, poprzez okres trwania stosunku pracy (warunki zatrudnienia, dostęp do szkoleń i aktywności rozwojowych, możliwości awansu), aż po finalizację współpracy.

Wolę stosowania polityki różnorodności PZU potwierdził dołączając w 2013 roku do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

DOBRA PRAKTYKA

W standardach obsługi klienta w oddziałach PZU funkcjonuje „Teoria Pięciu Kroków”, w której szczególną uwagę zwraca się na potrzeby seniorów (np. na trudności związane ze wzrokiem, słuchem, poruszaniem się lub przyswajaniem skomplikowanych informacji). W podręczniku dla pracowników zawarte zostały rekomendacje w zakresie obsługi osób starszych. W szczególności to kwestia zrozumiałego, czasem nieco wolniejszego przekazywania informacji.

Analogicznie podobne zasady zdefiniowano odnośnie obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnych ruchowo, osób niewidomych lub niedowidzących, osób niesłyszących lub niedosłyszących, czy osób z zaburzeniami mowy. Dodatkowo, w ośmiu największych miastach w Polsce istnieje możliwość obsługi klientów w języku migowym.

Około 80% placówek PZU jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone są one m.in. w odpowiednie podjazdy, pochylnie, platformy, windy i schodołazy. W 30% oddziałów PZU zapewnia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednio wyposażone pomieszczenia sanitarne. W toaletach są m.in. pola manewrowe dla wózków inwalidzkich i poręcze. PZU dba również o odpowiednie przystosowanie parkingów dla uprawnionych samochodów poprzez wydzielenie odpowiednio oznakowanych miejsc.

PZU wychodzi naprzeciw także potrzebom rodzicom. W specjalnie przygotowanych kącikach dziecko może bawić się swobodnie i bezpiecznie, kiedy rodzic zajęty jest sprawami związanymi z polisą ubezpieczeniową. Na koniec 2018 roku kącik malucha funkcjonował w 13 oddziałach a w 120 placówkach do dyspozycji dzieci są ekologiczne układanki.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All