Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Wrażliwość na ryzyko

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Wrażliwość na ryzyko
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

W tabeli poniżej podsumowano wyniki analizy wrażliwości wartości portfela lokat na zmiany poziomu stóp procentowych, kursów walutowych oraz cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych i należności banków od klientów.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe oraz pochodne instrumenty finansowe Grupy PZU denominowane w walutach obcych.

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

W tabeli na stronie 168 zaprezentowano analizę wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka.

Ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)  Zmiana czynnika ryzyka  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Zmiana wartości portfela Zmiana wartości portfela
Ryzyko stopy procentowej  spadek 100 pb. 1 450 1 334
wzrost 100 pb. -1 369 -1 250
Ryzyko walutowe  wzrost 20% -110 -219
spadek 20% 148 295
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych  wzrost 20% 190 350
spadek 20% -190 -350

Ryzyko

Ryzyko cen instrumentów kapitałowych – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji.

Różnice we wrażliwości portfela aktywów pomiędzy rokiem 2017 i 2018 wynikają z realizacji przyjętej strategii lokacyjnej i dostosowania do niej portfela lokat.

Wrażliwość rezerw  Wpływ zmiany założeń na wynik finansowy netto i kapitały własne
31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 426 407
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. -1 105 -1 051
Śmiertelność 110% obecnie założonej 127 127
Śmiertelność 90% obecnie założonej -142 -141
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -25 -27
Śmiertelność 90% obecnie założonej -11 -11
Zmiana założeń dla rezerw w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem rezerw w ubezpieczeniach rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. -2 062 -2 092
Śmiertelność 110% obecnie założonej -869 -881
110% zachorowalności i wypadkowości -143 -148
 

Działalność bankowa

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów banku. Zarządzając ryzykiem stopy procentowej, banki kierują się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów.

Poniższa tabela przedstawia szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości w danym jej punkcie o 1 punkt bazowy (BPV).

BPV (tys. zł) (przesunięcie o 1 pb.) 31.12.2018 31.12.2017
Grupa Banku Pekao 3 540 437
Grupa Alior Bank 2 251 537
 

Ryzyko walutowe

Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w obu bankach jest model wartości zagrożonej (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności równego 99% oraz okresu utrzymania pozycji. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie.

VaR, 1dniowy - ryzyko walutowe - księga handlowa (tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
Grupa Banku Pekao 117 739
Grupa Alior Bank 49 50
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All