Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Współpraca z dostawcami

Raport roczny 2018 > RYZYKO I ETYKA > Współpraca z dostawcami

GRIs

Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Przejrzyste zasady współpracy - „traktujemy kontrahentów uczciwie. Nie nawiązujemy kontaktów biznesowych i nie zawieramy umów w imieniu i na rzecz Grupy PZU, w których stroną są członkowie naszych rodzin. Wyłączamy się z podejmowania decyzji w sprawie współpracy z podmiotami, z którymi współpracują osoby nam bliskie. Dbamy o dobre relacje z pośrednikami. Nie stosujemy nieuzasadnionego zróżnicowania warunków współpracy z nimi, w szczególności ze względu na charakter, formę lub rozmiary działalności pośredników.”

,,Warto pokazać, czy umowy zawierają odpowiednie klauzule. Jeśli tak, co mają na celu, jaką mają treść. Wspomniane klauzule mogą dotyczyć zarówno praw pracowniczych jaki i praw człowieka. Ich opis może być przykładem stosowania w praktyce przyjętych przez Państwa polityk, dlatego warto wskazać, że umowy zawierają takie klauzule oraz opisać co z tego wynika w praktyce.”

Komentarz z sesji dialogowej
DOBRA PRAKTYKA

Grupa PZU, w ramach zawieranych umów z dostawcami, stosuje zapis „Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ogólne zasady ładu korporacyjnego w PZU SA i PZU Życie SA oraz z zasadami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Dostawców”, który znajduje się na stronie: https://www.pzu.pl/_fileserver/ item/1513378.

Podpisanie oświadczenia jest niezbędną częścią złożonej przez dostawcę oferty do postępowania.

Grupa PZU chce budować długofalowe relacje z dostawcami oparte o wzajemne zaufanie, szacunek oraz profesjonalizm. W szczególności doceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Firma ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne opracowało Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.

Grupa PZU chce promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami, współpracując tylko z tymi kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka, działają zgodnie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z podmiotami Grupy PZU powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne. Każda firma, która chce współpracować z PZU i PZU Życie musi zapoznać się z „Kodeksem dobrych praktyk CSR dostawców PZU”, a przestrzeganie jego zapisów po stronie kontrahentów wpisywane jest w umowę z PZU.

DOBRA PRAKTYKA

Obecnie trwają prace nad platformą zakupową, gdzie będzie istniała możliwość komunikowania się z dostawcami drogą elektroniczną. Wdrożenie planowane jest na lipiec 2019 roku.

DOBRA PRAKTYKA

Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU

„Czy w ramach zawieranych umów uwzględnione zostały zapisy dotyczące zasad etyki i przestrzegania praw człowieka? Prośba o wskazanie czego dotyczą oraz gdzie się znajdują?”

Komentarz z sesji dialogowej

Kodeks jest zbiorem zasad zarówno dla Grupy PZU, jak i dla wszystkich jej dostawców. Stanowi on istotne kryterium kwalifikacji i oceny potencjalnych dostawców pod kątem przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, etyki zawodowej oraz ochrony danych osobowych.

Prawa człowieka

Grupa PZU prowadzi działalność biznesową z zachowaniem poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz respektowania praw człowieka. Cel ten Grupa PZU realizuje poprzez potwierdzenie tych zasad w prowadzonej polityce zakupowej, procedurach dotyczących ochrony informacji, procedurach bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcjach oraz wewnętrznych wytycznych Grupy PZU.

Środowisko naturalne

Grupa PZU stara się ograniczyć negatywne następstwa swojej działalności w środowisku naturalnym przez wdrażanie proekologicznych inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska i oczekuje, że każdy z dostawców grupy przestrzega tych samych zasad dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie ograniczania zużycia surowców i zasobów naturalnych, zużycia papieru i odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa Grupy PZU odzwierciedla wizję i wartości, którymi firma kieruje się na co dzień. Wartości te wyznaczają standardy w codziennym działaniu i mają na celu wspieranie strategicznej wizji rozwoju Grupy PZU. W poszczególnych spółkach obowiązują procedury i polityki wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz ujawnianiu poufnych informacji.

RODO

Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo swoich danych oraz ochronę danych osobowych swoich klientów. Rozumie złożoność obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i dba o zgodność wszystkich swoich procesów z regulacją tego Rozporządzenia oraz przepisami krajowymi w obszarze ochrony danych osobowych. Równie dojrzałego podejścia Grupa PZU wymaga od swoich kontrahentów.

DOBRA PRAKTYKA

Zakupy w PZU i PZU Życie realizowane są w następującym obiegu:

  • Zidentyfikowanie potrzeby zakupowej.
  • Zgłoszenie do jednostki merytorycznej (w przypadku gdy nie ma jednostki merytorycznej przypisanej do obszaru zakupu ten krok jest pomijany).
  • Zgłoszenie do Biura Zakupów.
  • Realizacja obowiązującej umowy lub postępowanie zakupowe (przetarg, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki, RFI).
  • Podpisanie umowy (tylko w przypadku postępowania zakupowego).
  • Realizacja zakupów.
  • Ocena umowy (tylko dla istniejących umów z dostawcą).

W 2018 roku Biuro Zakupów zakończyło 326 postępowań zakupowych (przetarg, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki, RFI) w PZU i PZU Życie. To o 6% więcej niż w 2017 roku.

Liczba umów zawartych w 2018 roku w PZU i PZU Życie przekroczyła 11,6 tys. sztuk.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All