Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2018 roku

Raport roczny 2018 > STRATEGIA BIZNESOWA I CSR > Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2018 roku
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Działania zrealizowane w 2018 roku
Kluczowe obszary Podsumowanie działań i osiągnięć w 2018 roku
Ubezpieczenia
 1. Utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych przez Grupę PZU. Według danych KNF po 3 kwartałach 2018 roku udział PZU w rynku (działalność bezpośrednia) wyniósł 34,8%. 
 2. Udział LINK4 w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 2,8% na koniec III kwartału 2018 roku (spadek o 0,1 p.p. r/r; działalność bezpośrednia). 
 3. Umocnienie na pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową. Udział w rynku wyniósł 46,0% po III kwartale 2018 roku (rok wcześniej 45,8%). W całym rynku ubezpieczeń na życie udział PZU Życie po III kwartale 2018 roku wyniósł 37,8% (wzrost o 3,0 p.p. r/r). 
 4. Ugruntowanie pozycji lidera rynku na Litwie i Łotwie. Udział spółki litewskiej w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 30,5%, zaś udział na rynku łotewskim po III kwartale 2018 roku utrzymał się na poziomie 27,8%. Udział w litewskim rynku ubezpieczeń na życie wyniósł 6,2% (wzrost o 0,3 p.p.). Udział Grupy PZU na estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł w 2018 roku 16,0% odnotowując wzrost o 0,4 p.p. Ukraińska spółka majątkowa odnotowała po III kwartale 2018 roku wzrost udziału w rynku (3,4%) o 0,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast wzrost udziału spółki życiowej wyniósł 0,6 p.p. i osiągnął poziom 11,0%. 
 5. Rozwój działalności TUW PZUW potwierdzony udziałem w rynku na poziomie 1,4% po 3 kwartałach 2018 roku (wzrost o 0,4 p.p. r/r; działalność bezpośrednia). 
 6. Członkostwo w Lloyd’s i ścisła współpraca z syndykatem Argenta. PZU otrzymał prestiżowy certyfikat „Member of Lloyd’s”. 
 7. Rozszerzenie prac mających na celu wykorzystanie telematyki w Grupie PZU. Po rozwiązaniach wdrożonych w LINK4, rozpoczęcie prac nad projektem PZU GO, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. 
 8. Rozpoczęcie prac mających na celu wprowadzenie w PZU innowacyjnych rozwiązań z zakresu taryfikacji i wsparcia sprzedaży. 
 9. Rozpoczęcie wdrożenia zaawansowanych usług doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez PZU Lab. 
 10. PZU laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii „Skarb Narodowy” przyznawanej przedsiębiorstwom, które wyróżniły się w bieżącym roku na rynku gospodarczym oraz przyczyniły do promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. 
 11. PZU uhonorowany tytułem Marka Godna Zaufania 2017 przyznawanym przez miesięcznik „My Company Polska” dla produktów i usług, które w oczach przedsiębiorców charakteryzują się szczególnym zaufaniem.
Inwestycje
 1. TFI PZU na trzecim miejscu na rynku pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu. Na koniec 2018 roku wartość AuM TFI PZU wyniosła 19,8 mld zł, co stanowiło 7,7% aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI. Pekao TFI na czwartym miejscu na rynku pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu. Na koniec 2018 roku wartość AuM Pekao TFI wyniosła ponad 19,4 mld zł, co stanowiło 7,6% aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI. 
 2. Nieznaczny spadek wielkości aktywów pod zarządzaniem klientów zewnętrznych z 7,3 mld zł na koniec 2017 roku do 7,1 mld zł na koniec 2018 roku spowodowany głównie słabym rynkiem. Udział aktywów klientów zewnętrznych TFI PZU w aktywach rynku TFI (z wyłączeniem aktywów niepublicznych) na koniec 2018 roku wyniósł 4,4%. 
 3. TFI PZU liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2018 roku TFI PZU zarządzało aktywami o wartości 5,3 mld zł (PPE, GPE, PPO, ZPI). 
 4. Wartość aktywów netto OFE PZU „Złota Jesień” na koniec 2018 roku na poziomie 22,1 mld zł (w tym aktywa przejętego OFE PEKAO) co przełożyło się na trzecie miejsce na rynku z udziałem na poziomie 14,1%. 
 5. Zysk netto PTE PZU na koniec 2018 roku na poziomie 70,8 mln zł.
Zdrowie
 1. Przychody Obszaru Zdrowie na koniec 2018 roku na poziomie 575,3 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3% względem roku poprzedniego. 
 2. Wzrost składki przypisanej brutto z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych o 20,1% w porównaniu do 2017 roku. 
 3. Nabycie udziałów Centrum Św. Łukasza przez PZU Zdrowie oraz nabycie udziałów przez Elvita w spółce Multimed w 2018 roku. Dodatkowo, w styczniu 2019 roku nastąpiło nabycie udziałów Alergo-Med przez PZU Zdrowie. 
 4. Dalszy rozwój narzędzia do zarządzania siecią placówek medycznych własnych i współpracujących z PZU Zdrowie oraz zarządzania ruchem klientów na infolinii medycznej. 
 5. Realizacja prac nad wdrożeniem funkcjonalności umożliwiającej konsultantom Infolinii Medycznej komunikację online w zakresie umawiania świadczeń medycznych z rozproszoną siecią placówek medycznych. 
 6. Prace nad wdrożeniem portalu do obsługi medycyny pracy dla pracodawców oraz portalu self-service dla pacjentów PZU (portal mojePZU).
Bankowość
 1. Wzrost wartości aktywów bankowych w posiadaniu Grupy PZU do poziomu 264 mld zł na koniec 2018 roku. 
 2. Kontrybucja segmentu bankowego do wyniku operacyjnego Grupy PZU na poziomie 4 036 mln zł na koniec 2018 roku. 
 3. Kontynuacja prac, których celem jest osiągnięcie synergii przychodowych oraz kosztowych wynikających ze współpracy pomiędzy PZU a bankami w ramach grupy (Pekao, Alior Bank).
Kultura efektywności kosztowej
 1. Wzrost kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 5 mln zł na koniec 2018 roku, tj. 0,4% r/r. 
 2. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych PZU i PZU Życie o 0,2 p.p. Na koniec 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 6,6%. 
 3. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych w spółkach zagranicznych o 0,6 p.p. Na koniec 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 9,2%.

Realizacja strategii CSR Grupy PZU

2018 rok był pierwszym rokiem realizacji strategii CSR Grupy PZU, w której zostały określone ambicje dla społecznej odpowiedzialności biznesu PZU i PZU Życie. W ramach przyjętych założeń zdefiniowano obszary odpowiedzialności biznesowej, kierunki działań i podejście zarządcze do podejmowanych inicjatyw. 

Cel Realizacja Poziom 2020
Budowanie pozycji CSR w branży finansowej - obecność w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych Respect Index Obecność w indeksie poniżej średniej dla branży Obecność w indeksie na poziomie minimum średniej dla branży
Potwierdzenie utrzymania PZU w koszyku spółek odpowiedzialnych, wchodzących w skład RESPECT index, nastąpiło 12 grudnia 2018 roku (badanie obejmowało działalność spółki w 2017 roku). Osiągnięty wynik był słabszy od średniego wyniku w branży finansowej. Był to m.in. rezultat większej presji na raportowanie na poziomie Grupy tj. także w odniesieniu do banku Pekao i Alior Bank. W 2019 roku zostaną podjęte działania zmierzające do usprawnienia komunikacji, co pozwoli na zaraportowanie wymaganych danych w szerszym zakresie.
Klienci Wskaźnik NPS klienta detalicznego w ubezpieczeniach vs. konkurencja >konkurencji >konkurencji
Wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji 97% do 28 dni 95% do 28 dni
W 2018 roku po raz kolejny, porównując do konkurencji, klienci w większym stopniu byli skłonni rekomendować PZU. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) był o 7,3 p. p. wyższy od konkurencji. Ten wynik to w znacznej mierze zasługa szeroko zakrojonych badań satysfakcji i lojalności klientów, co pozwala skutecznie zaspokajać potrzeby klientów i identyfikować mocne strony organizacji oraz obszary, które wymagają zmian i udoskonaleń.
Pracownicy Wskaźnik zaangażowania pracowników 40% 55%
Procent kobiet na stanowiskach kierowniczych 53.1% min. 50%
Wskaźnik zaangażowania w 2018 roku wzrósł o 5 p.p. do 40%. Frekwencja wyniosła 73% (52% w roku 2017).
Środowisko Wdrożenie standardu Grupy „Zielone PZU” Opracowano standard i wytyczne do realizacji Wdrożony w 100%
W listopadzie 2018 roku uchwalono „Standard Grupy PZU - Zielone PZU”, wraz z ogólnymi wytycznymi dla planowanych wdrożeń w zakresie środowiskowym, których zakończenie powinno nastąpić do końca roku 2020.
Zarządzanie ryzykiem Ocena BION dla PZU i PZU Życie Poziom dobry* Poziom dobry
Działania społeczne Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną 86,8 mln zł >50 mln zł rocznie
Dostawcy Odsetek dostawców przestrzegających "Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU" Opracowano "Kodeks dobrych praktyk CSR Dostawców PZU" 90% umów zawiera zobowiązanie do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców PZU”
W 2018 roku trwały przygotowania do wdrożenia nowej platformy zakupowej, która zgodnie z założeniami strategii CSR będzie uwzględniała konieczność potwierdzenia zobowiązania do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR”.

* Stan na 2017 rok (ostatnie dostępne dane)

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All