Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU

Raport roczny 2018 > Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Osiągnięte wyniki potwierdzają konsekwentną realizację strategii, nie tylko w zakresie celu nadrzędnego, jakim jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), ale również w zakresie poszczególnych linii biznesowych i parametrów efektywności i zyskowności.

W 2018 roku Grupa PZU osiągnęła bardzo dobry poziom wskaźnika mieszanego (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych(COR) – 86,6 proc. w Polsce. Wskaźnik ten uległ znacznej poprawie (spadek o 2,7 p.p. w porównaniu do 2017 roku), która była szczególnie widoczna w segmencie klienta detalicznego (poprawa o 3,4 p.p.). Przyczynił się do tego m. in. spadek częstości występowania szkód, zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i w pozostałych. W konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, wykorzystując i ciągle doskonaląc algorytmy wyceny ryzyka będziemy nadal pracować nad jeszcze lepszym dopasowaniem cen ubezpieczeń do profilu klienta.

Na uwagę zasługują również poziom i tendencje kształtowania się kosztów administracyjnych w PZU i PZU Życie. W 2018 roku wskaźnik kosztów wyniósł 6,6 proc., co stanowi wynik lepszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 2017 roku i jest bardzo bliski poziomu, który wyznaczyliśmy sobie jako strategiczny. Koszty administracyjne na poziomie Grupy co prawda wzrosły, ale był to wynik konsolidacji Banku Pekao przez większą część roku niż w 2017. Wyłączając działalność bankową, koszty Grupy spadły o blisko 1 proc. rok do roku, co jest dobrym rezultatem zwłaszcza w zestawieniu ze wzrostem skali biznesu (składka przypisana osiągnęła kolejny rekord rosnąc o prawie 3 proc. rok do roku) oraz presją na wynagrodzenia odczuwalną we wszystkich sektorach gospodarki.

Poprawie rentowności towarzyszy wysoki poziom bezpieczeństwa mierzonego wskaźnikiem wypłacalności SII; po III kw. wyniósł on 245 proc. Wskaźnik nie uwzględnia pomniejszenia o przewidywaną dywidendę, której wypłatę uprawdopodabniają dobre wyniki wypracowane w 2018 roku. Chcemy realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy złożoną naszym akcjonariuszom.

Tomasz Kulik
CFO Grupy PZU

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All