Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

13.2. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 13.2. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe 134 245
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 232 nd.
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (77) nd.
Instrumenty kapitałowe (106) nd.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (42) nd.
Instrumenty dłużne 71 nd.
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie (21) nd.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: nd. 27
Instrumenty kapitałowe nd. (8)
Dłużne papiery wartościowe nd. 35
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: nd. 101
Instrumenty kapitałowe nd. 81
Dłużne papiery wartościowe nd. 20
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: nd. 87
Instrumenty kapitałowe nd. 113
Dłużne papiery wartościowe nd. (26)
Pożyczki nd. 30
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie 33 nd.
Instrumenty pochodne (119) 174
Krótka sprzedaż - (115)
Należności (63) (68)
Nieruchomości inwestycyjne (1) 10
Pozostałe 1 1
Wynik netto z realizacji instrumentów finansowych i inwestycji, razem (15) 247

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All