Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

14.2. Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 14.2. Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe (9) 56
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (3) nd.
Instrumenty wyceniane w zamortyzowanym koszcie (6) 49
- instrumenty dłużne 9 nd.
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (1) -
- pożyczki (14) 49
Instrumenty dłużne dostępne do sprzedaży nd. 7
Należności od klientów z tytułu kredytów (1 673) (1 187)
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie (1 677) (1 187)
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 4 nd.
Należności (116) (64)
Jednostki stowarzyszone 1) (6) (12)
Zmiana wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe i odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych, razem (1 804) (1 207)

1) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz testu na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 32.

   

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All