Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

16. Pozostałe przychody operacyjne

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 16. Pozostałe przychody operacyjne
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 589 514
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 199 211
Rozwiązanie rezerw 540 1) 81
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń 41 34
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 44 25
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 24 29
Otrzymane odszkodowania 15 17
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 27 19
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 51 -
Spisanie zobowiązań z tytułu zwrotów i nadpłat składek 4 57
Pozostałe 159 191
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 693 1 178

1) W tym 477 mln rozwiązania przez banki rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All