Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

19.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 19. Koszty odsetkowe > 19.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Koszty odsetkowe 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Depozyty terminowe 1 054 750
Depozyty bieżące 445 249
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe 396 242
Pochodne instrumenty zabezpieczające 29 18
Pożyczki 21 5
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 59 52
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU 12 8
Pozostałe 30 26
Koszty odsetkowe, razem 2 046 1 350

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All