Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

22. Koszty pracownicze

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 22. Koszty pracownicze
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Koszty pracownicze 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Wynagrodzenia 4 127 3 459
Programy określonych składek, w tym: 743 636
- narzuty na wynagrodzenia 673 569
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie 70 67
Pozostałe 239 163
Koszty pracownicze, razem 5 109 4 258

W latach 2017 – 2018 PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

     

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All