Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

23. Pozostałe koszty operacyjne

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 23. Pozostałe koszty operacyjne
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Podatek od instytucji finansowych 1 092 822
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 692 642
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 207 220
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego 111 86
Bankowy Fundusz Gwarancyjny 372 121
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 70 69
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 29 28
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 72 34
Utworzenie rezerw 503 1) 179
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 331 278
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe 41 81
Darowizny 25 15
Odsetki za zwłokę, kary, odszkodowania 67 38
Koszty dochodzenia roszczeń 73 41
Pozostałe 173 104
Pozostałe koszty operacyjne, razem 3 858 2 758

1) W tym 441 mln utworzenia przez banki rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All