Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

24.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 24. Podatek dochodowy > 24.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Podatek dochodowy 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Zysk brutto (skonsolidowany) 7 086 5 474
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 1 346 1 040
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 372 249
- podatek od instytucji finansowych 207 156
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym 19 14
- wycena aktywów finansowych 6 55
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 56 39
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (21) 28
- opłata ostrożnościowa na rzecz BFG 71 23
- zmiana prawa podatkowego na Łotwie - (9)
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych (4) (3)
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 5 6
- straty podatkowe 12 6
- odpisy na PFRON 4 4
- dywidendy - (2)
- amortyzacja 2 2
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 15 (70)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 1 718 1 289

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 1 718 1 289
- podatek bieżący 2 098 1 363
- podatek odroczony (380) (74)
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: (31) 31
- podatek odroczony (31) 31

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Inne całkowite dochody brutto (129) 97
Podatek dochodowy 31 (31)
Wycena instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 58 nd.
Wycena instrumentów dłużnych (28) nd.
Reklasyfikacja wyceny instrumentów dłużnych do rachunku zysków i strat 24 nd.
Transakcje zabezpieczające przepływy pieniężne (23) nd.
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży nd. (28)
Pozostałe - (3)
Inne całkowite dochody netto (98) 66

W skład Grupy PZU wchodzą jednostki funkcjonujące w różnych krajach i podlegające odrębnym przepisom podatkowym. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące w krajach, w których działa Grupa PZU przepisy, zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów (w Polsce – przez okres pięciu lat), które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te generują ryzyko podatkowe, w wyniku którego kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All