Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

26.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 26. Wartość firmy > 26.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Wartość firmy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Pekao 1) 2 269 2 269
Alior Bank 746 746
Lietuvos Draudimas AB 2) 476 462
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 221
AAS Balta 39 37
Spółki medyczne 115 90
Pozostałe 5 5
Wartość firmy, razem 3 871 3 830

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia PIM.
2) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii. 

Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Wartość firmy brutto na początek okresu 3 844 1 598
Zmiany w okresie: 41 2 246
- nabycie Pekao i PIM - 2 269
- nabycie spółek medycznych 25 8
- różnice kursowe 16 (31)
Wartość firmy brutto na koniec okresu 3 885 3 844
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (14) (15)
Zmiany w okresie (różnice kursowe) - 1
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (14) (14)
Wartość firmy netto na koniec okresu 3 871 3 830

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All