Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

27.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 27 Wartosci Niematerialne > 27.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartości   Znaki towarowe   Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania   Inne wartości niema- terialne   Wartości niematerial- ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 2 312 607 1 891 259 75 5 144
Zmiany (z tytułu): 251 4 9 106 5 375
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 90 - - 341 2 433
- przeniesienia 201 - - (203) 2 -
- sprzedaż i likwidacja (69) - - - (2) (71)
- różnice kursowe i pozostałe 29 4 9 (32) 3 13
Wartość brutto na koniec okresu 2 563 611 1 900 365 80 5 519
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (1 017) - (609) - (53) (1 679)
Zmiany (z tytułu): (282) - (338) - (11) (631)
- amortyzacja za okres (348) - (331) - (9) (688)
- sprzedaż i likwidacja 66 - - - 1 67
- różnice kursowe i pozostałe - - (7) - (3) (10)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 299) - (947) - (64) (2 310)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (13) - - (8) (1) (22)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne (1) - - (3) - (4)
Inne zmiany - - - - (3) (3)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (14) - - (11) (4) (29)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 250 611 953 354 12 3 180

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2017 Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartości Znaki towarowe Relacje z klientami Wartości niematerialne w toku wytwarzania Inne wartości niema- terialne Wartości niematerial- ne, razem
Wartość brutto na początek okresu 1 509 274 623 177 68 2 651
Zmiany (z tytułu): 803 333 1 268 82 7 2 493
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 122 - - 247 2 371
- zmiana składu grupy 472 340 1 285 64 10 2 171
- przeniesienia 240 - - (241) 1 -
- sprzedaż i likwidacja (22) - - - (4) (26)
- różnice kursowe i pozostałe (9) (7) (17) 12 (2) (23)
Wartość brutto na koniec okresu 2 312 607 1 891 259 75 5 144
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (772) - (345) - (49) (1 166)
Zmiany (z tytułu): (245) - (264) - (4) (513)
- amortyzacja za okres (269) - (278) - (9) (556)
- sprzedaż i likwidacja 22 - - - 4 26
- różnice kursowe i pozostałe 2 - 14 - 1 17
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (1 017) - (609) - (53) (1 679)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (16) - - - (6) (22)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne - - - (11) 5 (6)
Inne zmiany 3 - - 3 - 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (13) - - (8) (1) (22)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 1 282 607 1 282 251 21 3 443

Znaki towarowe, jako wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania poddano testowi na utratę wartości łącznie z CGU, do których należą. Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dodatkowe informacje o testach zaprezentowano w punkcie 26.3.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 22 31
Koszty akwizycji 39 34
Koszty administracyjne 293 210
Pozostałe koszty operacyjne 1) 334 281
Amortyzacja, razem 688 556

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 331 mln zł (w 2017 roku: 278 mln zł).

     

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All