Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

28. Inne aktywa

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 28. Inne aktywa
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Inne aktywa 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 105 157
Szacowane regresy i odzyski 183 192
Odroczone koszty informatyczne 72 63
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 56 60
Zapasy 51 73
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu zawartych umów ubezpieczenia (poza Grupą PZU) 3 58
Pozostałe składniki aktywów 92 89
Inne aktywa, razem 562 692

Inne aktywa 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Krótkoterminowe 447 591
Długoterminowe 115 101
Inne aktywa, razem 562 692

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All