Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

31.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 31. Nieruchomości inwestycyjne > 31.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia - 31 grudnia 2018 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Wartość księgowa netto na początek okresu 2 355 1 738
Zwiększenia (z tytułu): 154 920
- zakup 139 63
- zmiana składu Grupy - 27
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 15 -
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - 830
Zmniejszenia (z tytułu): (842) (201)
- sprzedaż i likwidacja (2) (5)
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne - (157)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (831) (39)
- pozostałe (9) -
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 30 (101)
- odniesiony na wynik finansowy 26 (101)
- odniesiony na inne całkowite dochody 4 -
Różnice kursowe - (1)
Wartość księgowa netto na koniec okresu, w tym 1 697 2 355
- budynki i budowle 1 571 2 199
- grunty własne 122 152
- prawo wieczystego użytkowania gruntu i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 4 4

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli dzień zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2018 roku przez niezależnych rzeczoznawców.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All