Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

34.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 34. Pochodne instrumenty finansowe > 34.2 Rodzaje strategii zabezpieczeń
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

34.2.1. Zabezpieczenia wartości godziwej 

Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla danej klasy instrumentów finansowych.

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości pozycji zabezpieczanej.

Grupa PZU zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany (zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania), zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń lub unieważnia się powiązanie zabezpieczające.

Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Zabezpieczenie wartości godziwej stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w złotych, euro i dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza część ryzyka stopy procentowej wynikającą ze zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej ze zmienności rynkowych stóp procentowych poprzez transakcje IRS.

Tabela prezentuje wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających:

  Waluta 31 grudnia 2018
Termin zapadalności
31 grudnia 2017
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna  PLN - - 280 200 480 115 - 511 200 826
- - 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8
Wartość nominalna  EUR 262 - 884 836 1,982 - - 1,028 895 1,923
0.2 - 0.9 0.1 0.5 - - 0.6 0.2 0.4
Wartość nominalna  USD - 128 244 499 871 - - 205 601 806
- 6.9 4.9 3.7 4.5 - - 5.6 2.7 3.4
Razem   262 128 1,408 1,535 3,333 115 - 1,744 1,696 3,555

  Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy   31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Zabezpieczenie papierów wycenianych w   Razem  Zabezpieczenie papierów wycenianych w   Razem 
zamortyzowanym koszcie wartości godziwej zamortyzowanym koszcie wartości godziwej
Instrumenty zabezpieczające
Wartość nominalna 200 3 133 3 333 255 3 300 3 555
Wartość bilansowa –aktywa - 21 21 - 16 16
Wartość bilansowa – zobowiązania 10 134 144 2 184 186
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia   (8)   49   41   -   67   67
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat   -   3   3   -   5   5
Pozycje zabezpieczane
Wartość bilansowa - aktywa 208 3 336 3 544 257 3 607 3 864
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa 9 125 134 1 221 222
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 8 (46) (38) - (63) (63)
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej            

34.2.2. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją i które mogłyby wpływać na rachunek zysków i strat.

Wynik wyceny efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat.

W przypadku zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego portfeli kredytów i depozytów sposób zarządzania tymi portfelami umożliwia regularne włączanie do relacji zabezpieczającej nowych transakcji oraz wyłączanie transakcji na skutek spłaty lub zaklasyfikowania do pozycji zagrożonych. Skutkuje to ciągłą zmianą ekspozycji tych portfeli na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. W związku z częstymi zmianami struktury terminowej portfeli, wyznaczanie pozycji zabezpieczanych odbywa się dynamicznie przy dopuszczeniu dopasowania pozycji zabezpieczających do tych zmian.

W zakresie relacji zabezpieczających przepływy pieniężne głównymi zidentyfikowanymi potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

  • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego na wartość godziwą instrumentów zabezpieczających, tj. swapów na stopę procentową (IRS), walutowych swapów na stopę procentową (basis swap) oraz swapów walutowych (FX swap), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
  • różnice pomiędzy częstotliwościami przeszacowania instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych kredytów i depozytów.

34.2.2.1. Zabezpieczenie portfela należności od klientów z tytułu kredytów i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu w złotych

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR) generowane przez portfel należności od klientów z tytułu kredytów i papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

31 grudnia 2018 Waluta 1 grudnia 2018
Termin zapadalności
1 grudnia 2017
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna PLN 1400 200 2800 4200 8600 - - 3600 - 3600
Średnie oprocentowanie nogi stałej 3.7 3.5 3.4 2.6 3 - - 3.7 - 3.7

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 8 600 3 600
Wartość bilansowa –aktywa 262 200
Wartość bilansowa – zobowiązania - -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia (102) (59)
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie   102   59
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego   150   102
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.2. Zabezpieczenie portfela depozytów w złotych i euro

Pekao zabezpiecza ryzyka stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR), generowane przez portfele depozytów denominowanych w złotych i euro, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

   Waluta  31 grudnia 2018 Termin zapadalności 31 grudnia 2017 Termin zapadalności
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat   Razem
Wartość nominalna PLN - - 242 207 449 - 15 - 197 212
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - 1,8 1,8 1,8 - 1,8 - 1,8 1,8
Wartość nominalna EUR - - 659 - 659 - - 364 - 364
Średnie oprocentowanie nogi stałej - - (0,3) - (0,3) - - (0,3) - (0,3)

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 1 108 576
Wartość bilansowa –aktywa - 1
Wartość bilansowa – zobowiązania 16 2
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia (11) 1
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie   11   (1)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego   (12)   1
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.3. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu we frankach szwajcarskich oraz portfela depozytów w złotych

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, LIBOR CHF) oraz ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane we frankach szwajcarskich oraz depozytów w złotych, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowemu zobowiązaniu o zmiennym oprocentowaniu za pomocą walutowych swapów stopy procentowej (basis swap). Transakcje CIRS podlegają dekompozycji na składnik zabezpieczający portfel aktywów oraz portfel zobowiązań.

       Waluta  31 grudnia 2018 Termin zapadalności 31 grudnia 2017 Termin zapadalności
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat   Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat   Razem
Wartość nominalna CHF/ PLN - 3 759 916 1 691 6 366 - 888 4 191 1 759 6 838

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 6 366 6 838
Wartość bilansowa –aktywa - -
Wartość bilansowa – zobowiązania 745 675
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 9 23
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie   (13)   (44)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego   (86)   (96)
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.4. Zabezpieczenie portfela kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich

Pekao zabezpiecza ekspozycję na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (EURIBOR) i ekspozycji na ryzyko walutowe generowane przez portfele kredytów o zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro oraz depozytów terminowych i negocjowanych denominowanych w dolarach amerykańskich, które ekonomicznie odpowiadają długoterminowym pasywom zmiennoprocentowym za pomocą swapów walutowych (FX Swap).

    Waluta  31 grudnia 2018 Termin zapadalności 31 grudnia 2017 Termin zapadalności
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat  Razem Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna EUR/ PLN  1 634 688 - - 2 322 480 501 - - 981
Średni kurs 4,3 4,4 - - 4,4 4,4 4,4 - - 4,4
Wartość nominalna EUR/ USD  804 - - - 804 - - - - -
Średni kurs 1,2 - - - 1,2 - - - - -

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 3 126 981
Wartość bilansowa –aktywa 31 42
Wartość bilansowa – zobowiązania 1 -
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia - 2
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów - -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat - -
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna - -
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie   -   (2)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego   -   -
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

34.2.2.5. Zabezpieczenie portfela kredytów i obligacji podporządkowanych o zmiennym oprocentowaniu

Alior Bank zabezpiecza ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR), generowane przez portfel kredytów i obligacji podporządkowanych denominowanych w złotych za pomocą swapów stopy procentowej (IRS).

31 grudnia 2018 Waluta 1 grudnia 2018
Termin zapadalności
1 grudnia 2017
Termin zapadalności
Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Do 3 mies. powyżej 3 mies. do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Wartość nominalna  PLN 1,750 275 5,719 225 7,969 2,950 750 4,694 225 8,619
1.8 2.74 2.13 2.84 2.1 1.76 2.69 1.96 2.84 1.98

Wpływ relacji zabezpieczającej na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz wynik finansowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Instrumenty zabezpieczające    
Wartość nominalna 7 969 8 619
Wartość bilansowa –aktywa 112 88
Wartość bilansowa – zobowiązania 9 5
Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego będąca podstawą oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 28 (1)
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii innych całkowitych dochodów 27 -
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat 1 (1)
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna 15 7
Pozycje zabezpieczane    
Kwota zmiany wartości godziwej hipotetycznego instrumentu pochodnego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, będącą podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie   (50)   (2)
Saldo pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego   31   (11)
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana - -

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All