Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

35.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 35. Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe > 35.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - MSSF 9  31 grudnia 2018
w zamortyzowanym koszcie w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty kapitałowe nd. 522 1 220
Notowane na rynku regulowanym nd. 310 1 171
Nienotowane na rynku regulowanym nd. 212 49
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nd. nd. 4 298
Notowane na rynku regulowanym nd. nd. 110
Nienotowane na rynku regulowanym nd. nd. 4 188
Dłużne papiery wartościowe 34 652 38 215 12 176
Rządowe 27 501 26 167 11 986
Krajowe 27 349 23 419 10 793
Oprocentowanie stałe 24 074 10 745 8 893
Oprocentowanie zmienne 3 275 12 674 1 900
Zagraniczne 152 2 748 1 193
Oprocentowanie stałe 152 2 748 1 193
Pozostałe 7 151 12 048 190
Notowane na rynku regulowanym 762 4 387 41
Oprocentowanie stałe 454 1 515 36
Oprocentowanie zmienne 308 2 872 5
Nienotowane na rynku regulowanym 6 389 7 661 149
Oprocentowanie stałe 869 2 986 3
Oprocentowanie zmienne 5 520 4 675 146
Pozostałe, w tym: 10 582 - -
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 3 278 - -
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 2 769 - -
Pożyczki 4 535 - -
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem 45 234 38 737 17 694

Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 
Wartość godziwa Dywidendy ujęte w okresie
Notowane na rynku regulowanym 310 10 nd.
Grupa Azoty SA 257 10 nd.
Polimex-Mostostal SA 38 - nd.
Pozostałe 15 - nd.
Nienotowane na rynku regulowanym 212 20 nd.
Biuro Informacji Kredytowej SA 173 19 nd.
PSP sp. z o.o. 22 - nd.
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 13 1 nd.
Pozostałe 4 - nd.
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem 522 30 nd.

Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - MSR 39 31 grudnia 2017
utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży w wartości godziwej – zakwalifiko- wane w momencie pierwszego rozpoznania przeznaczone do obrotu pożyczki
Instrumenty kapitałowe nd. 664 1 947 4 617 nd.
Notowane na rynku regulowanym nd. 262 1 781 562 nd.
Nienotowane na rynku regulowanym nd. 402 166 4 055 nd.
Dłużne papiery wartościowe 21 237 47 855 4 703 8 976 13 623
Rządowe 21 006 33 649 4 664 8 699 1
Krajowe 20 641 32 547 4 351 6 702 -
Oprocentowanie stałe 19 277 20 753 4 054 4 834 -
Oprocentowanie zmienne 1 364 11 794 297 1 868 -
Zagraniczne 365 1 102 313 1 997 1
Oprocentowanie stałe 365 1 102 313 1 964 1
Oprocentowanie zmienne - - - 33 -
Pozostałe 231 14 206 39 277 13 622
Notowane na rynku regulowanym 102 694 39 175 977
Oprocentowanie stałe 102 694 39 175 281
Oprocentowanie zmienne - - - - 696
Nienotowane na rynku regulowanym 129 13 512 - 102 12 645
::::Oprocentowanie stałe 31 13 077 1) - - 1 181
Oprocentowanie zmienne 98 435 - 102 11 464
Pozostałe, w tym: - - - - 6 424
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - - - - 885
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - - - - 1 841
Pożyczki - - - - 3 698
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem 21 237 48 519 6 650 13 593 20 047

1) W tym bony pieniężne NBP w kwocie 13 066 mln zł.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All