Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

37. Należności

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 37. Należności
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Należności - wartość bilansowa 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 2 574 2 482
- należności od ubezpieczających 2 438 2 320
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 112 134
- inne należności 24 28
Należności z tytułu reasekuracji 115 68
Inne należności 3 654 6 546
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) 1 632 4 751
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 992 758
- należności z tytułu dostaw i usług 340 295
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 237 100
- należności z tytułu prowizji dotyczących produktów pozabilansowych 178 66
- należności ze sprzedaży wierzytelności 3 68
- rozliczenia prewencyjne 46 58
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 27 29
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 14 12
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 6 57
- należności z tytułu rozliczenia zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH - 94
- należności z tytułu kaucji i wadiów 34 91
- pozostałe 145 167
Należności, razem 6 343 9 096

1) W pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2018 roku, jak i na 31 grudnia 2017 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Do 1 roku 1) 6 163 9 038
Powyżej 1 roku do 5 lat 162 55
Powyżej 5 lat 18 3
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 6 343 9 096

1) W tym należności przeterminowane.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All