Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

38.3 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 38.3 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Środki w banku centralnym 1) 10 496 2 518
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 6 558 5 391
Pozostałe 1 330
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, razem 17 055 8 239

1) Kwota dotyczy rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez Pekao i Alior Bank na rachunku bieżącym w NBP, w wysokości zgodnej z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 3 380 866 3 137 4 386
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 610 2 228 (29) 200 12 009
Obligacje 3 821 1 856 56 189 5 922
Certyfikaty depozytowe 4 541 65 (64) - 4 542
Listy zastawne 1 248 307 (21) 11 1 545
Zobowiązania podporządkowane 5 319 549 191 2 6 061
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 167 (638) 11 - 540
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 11 - (1) - 10
Zobowiązania finansowe, razem 19 487 3 005 175 339 23 006

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z działalności finansowej w okresie zakończonym 31 grudnia 2017 Stan na początek okresu Zmiany wynikające z przepływów pieniężnych Naliczenia i płatności odsetkowe oraz rozliczenia dyskonta i premii Różnice kursowe Zmiana składu grupy Stan na koniec okresu
Kredyty otrzymane 305 69 92 - 2 914 3 380
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 469 1 636 333 (210) 1 382 9 610
Obligacje 3 680 287 64 (210) - 3 821
Certyfikaty depozytowe 2 789 173 233 - 1 346 4 541
Listy zastawne - 1 176 36 - 36 1 248
Zobowiązania podporządkowane 1 027 3 936 356 - - 5 319
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 178 (654) (105) - 1 748 1 167
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 - 1 - 7 11
Zobowiązania finansowe, razem 7 982 4 987 677 (210) 6 051 19 487

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All