Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

39.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 39. Aktywa przeznaczone do sprzedaży > 39.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Grupy przeznaczone do sprzedaży 1 021 113
Aktywa 1 070 116
Nieruchomości inwestycyjne 973 90
Należności 12 1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 6
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 76 17
Inne aktywa 4 2
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 3
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 -
Inne zobowiązania 22 3
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 77 201
Rzeczowe aktywa trwałe 34 104
Nieruchomości inwestycyjne 43 97
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 1 147 317
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 49 3

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” i w sekcji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie największych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z istotnymi parametrami, które zostały uwzględnione przy wycenie.   

Wszystkie nieruchomości wykazane w poniższej tabeli wyceniono za pomocą podejścia dochodowego przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej. W wycenie tej wykorzystano dane wejściowe nieobserwowalne takie, jak:

  • stopę kapitalizacji – ustaloną na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych;
  • miesięczną stawkę czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe (stawki czynszu dla poszczególnych nieruchomości zaprezentowano w tabeli poniżej).

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III  Rodzaj powierzchni  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
  Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie   Wartość bilansowa Czynsze uwzględnione w wycenie Stopy kapitalizacji uwzględnione w wycenie
Nieruchomości biurowe Biurowa Parking 44 12,90 – 14,45 EUR 79,85 – 80,00 EUR 6,40% 37 14,00 – 16,00 EUR 75 – 100 EUR 6,70%
Nieruchomości handlowe Handlowa 179 w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni 7,40% - 8,80% - - -
Nieruchomości magazynowe Biurowa Magazynowa 750 2,65 – 9,00 EUR 2,42 – 4,16 EUR 6,50% - 7,55% 92 6,50 – 9,00 EUR 2,80 – 3,50 EUR 7,10% - 7,65%
Pozostałe   43     58    
Razem   1 016     187    

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All