Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

44.3 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 44. Odroczony podatek dochodowy > 44.3 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

44.3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające ze straty podatkowej wg dopuszczalnego prawem terminu realizacji 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
do 1 roku 4 5
powyżej 1 roku do 5 lat 9 14
powyżej 5 lat 6 5
termin nieograniczony przepisami prawa 2 2
Razem 21 26

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Wpływ zastosowa- nia MSSF 9 Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 809 308 48 (7) - 1 158
Prowizje bankowe pobrane z góry 478 45 57 - - 580
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 68 - (10) - - 58
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami (340) - 49 - - (291)
Instrumenty finansowe 248 - 11 (21) (1) 237
Nieruchomości (74) - 13 - - (61)
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 18 - 16 - - 34
Rezerwy na świadczenia pracownicze 85 - (13) - - 72
Rezerwy na premie 67 - 7 - - 74
Inne rezerwy i zobowiązania 193 - 139 - - 332
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 31 - 7 - (1) 37
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 7 - (3) - - 4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 1 590 353 321 (28) (2) 2 234

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2017 (przekształcone) Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu grupy Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Należności od klientów z tytułu kredytów 324 (39) - 524 - 809
Prowizje bankowe pobrane z góry 294 6 - 178 - 478
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów 24 11 - 33 - 68
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami (48) 39 - (331) - (340)
Instrumenty finansowe 36 66 (25) 169 2 248
Nieruchomości - 15 - (85) (4) (74)
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne - 18 - - - 18
Rezerwy na świadczenia pracownicze (1) 4 (2) 74 10 85
Rezerwy na premie - 20 - 31 16 67
Inne rezerwy i zobowiązania (54) 103 - 171 (27) 193
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 5 1 - 25 - 31
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 48 (41) - - - 7
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 13 (13) - - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 641 190 (27) 789 (3) 1 590

44.3.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2018 Stan na początek okresu Wpływ zastosowa- nia MSSF 9 Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 229 (3) (45) (60) 1 122
Należności regresowe 9 - - - - 9
Nieruchomości 73 - 14 1 (31) 57
Odroczone koszty akwizycji 268 - 9 - - 277
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 14 - (20) - - (6)
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 61 - (3) - - 58
Rezerwy na świadczenia pracownicze (12) - (3) - - (15)
Rezerwa na premie (50) - (3) - - (53)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (65) - (8) - - (73)
Inne rezerwy i zobowiązania (89) (1) (15) - - (105)
Fundusz prewencyjny 17 - (3) - - 14
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 137 - 8 - - 145
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (18) - (2) - 3 (17)
Pozostałe różnice 64 (3) 12 - - 73
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 638 (7) (59) (59) (27) 486

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2017 Stan na początek okresu Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody Zmiana składu grupy Pozostałe zmiany Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 108 122 3 - (4) 229
Należności regresowe 4 5 - - - 9
Nieruchomości 60 (7) - 1 19 73
Odroczone koszty akwizycji 254 14 - - - 268
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne 28 (14) - - - 14
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami 41 (12) - 33 (1) 61
Rezerwy na świadczenia pracownicze (11) - - (1) - (12)
Rezerwa na premie (46) (3) - (1) - (50)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (60) (5) - - - (65)
Inne rezerwy i zobowiązania (80) (9) - 1 (1) (89)
Fundusz prewencyjny 16 1 - - - 17
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 127 10 - - - 137
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych (22) 4 - - - (18)
Pozostałe różnice 50 10 1 3 - 64
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 469 116 4 36 13 638

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All