Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

45.1. Zasady rachunkowości

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 45. Zobowiązania finansowe > 45.1. Zasady rachunkowości
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Zobowiązania finansowe ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w momencie, gdy jednostka Grupy PZU staje się stroną wiążącego kontraktu, z którego wynika, iż ponosi ryzyko związane z instrumentem finansowym. W przypadku transakcji zawieranych na zorganizowanym rynku, nabycie bądź sprzedaż zobowiązań finansowych ujmuje się w księgach w dacie zawarcia transakcji.

Zobowiązanie finansowe (lub jego część) jest wyłączana ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

Zgodnie z MSSF9 do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaklasyfikowano instrumenty klasyfikowane do tej kategorii również zgodnie z MSR 39, w szczególności:

  • instrumenty pochodne o ujemnej wycenie;
  • zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż);
  • kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked);
  • zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych.

Do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie zaklasyfikowano instrumenty klasyfikowane do tej kategorii również zgodnie z MSR 39, w szczególności:

  • depozyty pozyskane przez banki Grupy PZU;
  • wyemitowane bankowe papiery wartościowe;
  • otrzymane kredyty;
  • zobowiązana z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych;
  • zobowiązania podporządkowane;
  • zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ze względu na krótkoterminowy charakter, zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w wartości wymaganej zapłaty.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All