Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

46. Inne zobowiązania

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 46. Inne zobowiązania
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Inne zobowiązania 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Koszty do zapłacenia 1 578 1 462
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 361 336
Zarachowane koszty prowizji sprzedażowej w ubezpieczeniach grupowych 2 8
Zarachowane koszty wynagrodzeń 192 160
Zarachowane koszty reasekuracji 373 367
Zarachowane nagrody dla pracowników 345 320
Pozostałe 305 271
Przychody pobierane z góry 282 354
Pozostałe zobowiązania 5 547 7 280
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 909 1 772
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych 934 2 125
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 835 840
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych 419 437
Rozrachunki publiczno-prawne 165 151
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG 182 80
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 269 140
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 157 126
Zobowiązania wobec pracowników 141 163
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych 98 121
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 367 320
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 570 421
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 111 110
Zobowiązania z tytułu darowizn 25 28
Zobowiązania z tytułu nierynkowych umów najmu 4 14
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 20 17
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15 16
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 30 14
Pozostałe 296 385
Inne zobowiązania, razem 7 407 9 096

Na 31 grudnia 2018 roku i na 31 grudnia 2017 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 94% to zobowiązania krótkoterminowe.

Inne zobowiązania wg wymagalności 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017 (przekształcone)
Do 1 roku 7 012 8 781
Powyżej 1 roku do 5 lat 337 269
Powyżej 5 lat 58 46
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 7 407 9 096

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All