Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

47.2 Dane ilościowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 47. Leasing > 47.2 Dane ilościowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

47.2.1. Leasing finansowy

Grupa PZU jako leasingodawca

Należności z tytułu leasingu finansowego brutto  31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych   Niezrealizowane przychody Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych   Niezrealizowane przychody
Do 1 roku 2 796 2 783 313 1 917 1 842 195
Od 1 roku do 5 lat 5 634 5 636 402 3 299 3 238 236
Powyżej 5 lat 541 521 29 351 340 15
Razem 8 971 8 940 744 5 567 5 420 446

47.2.2. Leasing operacyjny 

47.2.2.1. Grupa PZU jako leasingodawca 

Transakcje leasingu operacyjnego dotyczą zasadniczo umów najmu nieruchomości inwestycyjnych. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Do 1 roku 224 219
Powyżej 1 roku do 5 lat 561 438
Powyżej 5 lat 320 213
Przyszłe minimalne należności z tytułu opłat leasingowych, razem 1 105 870

47.2.2.2. Grupa PZU jako leasingobiorca

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia. Poniższa tabela prezentuje przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego (kwoty niezdyskontowane).

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Do 1 roku 291 307
Powyżej 1 roku do 5 lat 740 698
Powyżej 5 lat 149 56
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 1 180 1 061

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All