Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

48. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 48. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań 8 254 10 421
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 543 1 166
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 1 043 1 348
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 95 44
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji (BFG) 133 73
Kredyt lombardowy i techniczny 3 700 4 697
Inne kredyty 569 652
Emisja hipotecznych listów zastawnych 1 462 1 577
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 54 52
::Transakcje pochodne 655 812
Wartość bilansowa aktywów finansowych zastawionych jako zabezpieczenie zobowiązań warunkowych - -
Aktywa finansowe zastawione jako zabezpieczenie zobowiązań i zobowiązań warunkowych, razem 8 254 10 421

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All