Mapa nawigacji Pobierz nasze dobre praktyki

Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
- strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
- zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia

49. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Raport roczny 2018 > Wyniki 2017 > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 49. Aktywa i zobowiązania warunkowe
Obszary powiązane
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
PORÓWNAJ
NARZĘDZIA STRONY
ZINTEGROWANA
NAWIGACJA

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Aktywa warunkowe, w tym: 6 6
- otrzymane gwarancje i poręczenia 6 6
Zobowiązania warunkowe 57 667 58 978
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 13 211 14 536
- z tytułu kredytów i pożyczek w transzach 28 523 29 766
- udzielone poręczenia i gwarancje 7 682 7 574
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 576 711
- inne roszczenia sporne 231 212
- pozostałe, w tym: 7 444 6 179
- gwarantowanie emisji papierów wartościowych 4 470 3 492
- faktoring 1 275 899
- limit intra – day 755 844
- akredytywy i promesy 822 818
- potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Kapitałową Armatura 33 30
- pozostałe 89 96

W pozycji pozostałe zobowiązania warunkowe ujęto m. in. potencjalne zobowiązania wynikające z ryzyk podatkowych związanych z różnymi interpretacjami zapisów szwedzkiego prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania różnic kursowych zrealizowanych na spłatach pożyczek udzielonych w walucie innej niż waluta funkcjonalna spółki udzielającej pożyczki.

Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

W 2018 roku ani PZU, ani jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu – jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji byłaby istotna, za wyjątkiem pierwszej gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu przez jednostkę zależną z sumą gwarancyjną wynoszącą w przeliczeniu 495 mln zł.

Facebook Facebook Twitter Twitter Linkedin Linkedin All